👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delar av Knektens verksamhetsplan Lingonet 2022

Skapad 2022-02-15 13:34 i Knekten förskola Flen
Vår verksamhetsplan under 2022, med hela enhetens mål och aktiviteter.
Förskola
Här finns delar av vår verksamhetsplan under 2022. Där beskriver vi enhetens mål och aktiviteter, samt hur vi ska arbeta med dessa. Detta möjliggör för arbetslaget att på en gemensam plattform reflektera samt planera framåt, kring våra aktiviteter, både enskilt och tillsammans.

Innehåll

Datum: 20220201-20221231

Ansvarig: Pedagogerna på Lingonet

Grupp: Vår barngrupp i åldrarna 1-4 år.
Gula gruppen med de yngsta barnen, Gröna gruppen med barnen i mellanåldern, samt Blå gruppen med de äldsta barnen. 

Mål:

Synligt lärande: I december 2022 använder sig all personal av utmaningsmodellen (lärandegropen) och har utvecklat frågetekniker som ökar barnens tillit till den egna förmågan och lust att lära.

Aktivitet: Lärandegropen finns med som ett inslag i samtal med barnen minst en gång/månad.
Hur: Vi sätter upp bilden med lärandegropen vid våra lärloggar, för att påminna oss själva om den.
Vi använder begreppen lärande och lärandegropen i vardagen.

Dramatisera lärandegropen för att tydliggöra för barnen.

 

Mål:

Synligt lärande: I december 2022 ska förskolan Knekten aktivt ha utvecklat arbetet med synligt lärande för att barnen med glädje ska få möjlighet att upptäcka sitt eget lärande.

Aktivitet: Varje pedagog uppmuntrar och stöttar barnen genom att ställa öppna och utmanande frågor samt samtalar kring lärande dagligen.

Vid utvalda aktiviteter minst en gång per månad tar pedagogerna reda på varje barns för- och efterkunskaper samt samtalar om hur de lärt sig.

Varje avdelning arbetar aktivt med fotodokumentation och barnens tankar i  planerade teman/aktiviteter samt har en aktuell lärvägg minst två gånger/månad.
Hur: Utmanande frågeorden sätts upp på våra lärväggar samt skriver in de i planeringsmallen.

Vi ser nuläge i de aktiviteter som vi utför och upptäcker vad barnen kan (förkunskaper). Vi planerar sedan vidare och tänker kring hur vi kan utveckla aktiviteten för att barnen ska utvecklas och lära mer.

Vi strävar efter att göra ett lärlogginslägg på Unikum/v, på vår grupp.

Vi håller lärväggen uppdaterad med bilder och barnens tankar.

 

Mål:

Trygghet: I december 2022 ska förskolan Knekten ha strävat efter att få en inspirerande, lugn och trygg lärmiljö för barnen både inom- och utomhus.

Aktivitet: I mars och september genomför varje avdelning trygghetsvandring, rumsobservation eller trygghetsfrågor från BHT i barngruppen.

Varje avdelning använder sig dagligen av bildstöd och TAKK vid samling, på/avklädning samt måltider.

Varje avdelning delar in barnen i mindre grupper under dagen

Hur: Vi reflekterar över tryggheten i vår lärmiljö. Vi tidsbestämmer när detta ska göras.

Vi sätter upp bild- och teckentöden vid lärväggarna, i hallen, vid fruktstunden, vid matborden.
Vi använder oss av dessa tillsammans med barnen, både i vår grupp, vid måltider, samt på- och avklädning.

Vi delar in barnen i våra 3 grupper en stund av förmiddagen, vid högläsningen har vi 2 grupper,

och vi försöker se möjligheter under dagen att dela upp oss i olika aktiviteter på avdelningen. 

 

Mål:

I december 2022 är alla barngrupper kartlagda i matematik två gånger för att kunna följa upp barnens matematiska kunskapsutveckling under ett år samt säkerställa att förskolorna använder relevanta arbetsmetoder.

Aktivitet: Kartläggning med screeningschema.

Hur: Vi börjar varje matematikområde med ett nuläge för gruppen.
Varje vecka genomför vi minst en matematikaktivitet utifrån det aktuella området i kartläggningen samt utifrån barnens nivå.

 

Mål:

I december 2022 är pedagogerna på förskolorna deltagande och undervisande i den fria leken utomhus för att kunna ta tillvara på barnens tankar, ideer och utmana barnen i deras lärprocesser. 

Aktivitet: Varje pedagog erbjuder material och ställer utmanande frågor i den fria leken utomhus minst två gånger/månad.

Hur: Vi påminner varandra om möjligheterna att ta ut olika material åt barnen, t ex "lådorna", böcker, duplo, papper & pennor.

Vi sätter upp de utmanande frågorna på gården, för att påminna oss själva om dessa. Vi har planerade aktiviteter utomhus varje måndag och fredag.

 

Mål:

I december 2022 har alla förskoleavdelningar planerad högläsning samt uppmuntrar högläsning i hemmet för att stärka barns språkutveckling.

Aktivitet: Varje avdelning genomför medveten högläsning med samtalsfrågor minst tre gånger/vecka. 

Varje avdelning iordningställer kapprumsbibliotek där vårdnadshavare kan låna med sig böcker hem.

Hur: Vi delar in barngruppen i 2 grupper, utifrån barnens mognad och intresse och har högläsning innan lunchen.

Pedagogerna väljer medvetet bok i förväg, samt möjliga frågor att ställa vid högläsningen.
Vi bjuder in barn och föräldrar att använda vårt kapprumsbibliotek, då det är iordningställt.

 

Mål:

I december 2022 ska förskolan Knekten kontinuerligt ha använt sig av olika estetiska lärprocesser för att ge barnen möjlighet att knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter.

Aktivitet: Minst två gånger/månad utför varje avdelning planerade aktiviteter inom varje estetisk lärprocess; drama, bild och form, rörelse, sång, musik eller dans, digitala verktyg och programmering. Pedagogerna tar reda på hur barnen upplever/har upplevt aktiviteten samt att pedagogerna gör en reflektion.

Hur: Vi skriver in våra estetiska lärprocesser i vår veckoplaneringsmall, 2 st/v, för att vara säkra på att alla genomförs.

Vi har även en egen mall med alla möjliga aktiviteter inom de olika estetiska lärprocesser, för att underlätta vår planering.