👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans/Rörelse

Skapad 2022-02-16 17:35 i Flygande Draken fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande"

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans"

 

Var är vi?

Denna termin har jag börjat med ett nytt tema som är Dans/Rörelse. Barngruppen är i åldern 1-3 år. Vi har haft många nya inskolningar under höstterminen så vårat fokus har legat mycket på att få en trygg barngrupp. Jag upplever att flera av barnen visar intresse för dans och rörelse . Jag började dansa med några  barn till en dans och rörelse video med bamse och efter några gånger känner det  nu igen musiken och rörelserna. Även att barnen får utveckla motoriken. Barnen har olika erfarenheter av dans och jag vill erbjuda dem ett lärande i dans och rörelse.

Vart ska vi?

Tema Dans/rörelse är utifrån vår planering " Trygghet" som är från våran arbetsplan där läroplansmålet är att " förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära" I planeringen trygghet är även vårt fokus att vi bland annat ska arbeta med att barnen ska våga utforska förskolans andra aktivitetsrum utanför vår avdelning Lila Svansen. Barnen ska även i detta tema ges möjlighet att öva grov motorik genom rörelse. Barnen ska ges möjlighet att våga, prova på och uppleva dans, rörelse och musik.

 

Hur gör vi?

När det gäller dans och rörelse kan det exempelvis vara att besöka förskolans Open Space där det finns möjlighet till stort utrymme för dans, rörelse och musik.

Med tex lättare instrument så som marakass. Jag vill även prova utmana barnen i en ny dans och koregrafi som vi tillsammans jobbar med under en kortare period. Mot våren kan man även ha dans och rörelse utomhus. Även grovmotoriken med tex hinderbana till musik. Dansstopp där barnen  får träna på instruktioner och lyssna när det blir förändring i musiken.

Delar upp barnen i mindre grupper . 2-3 barn i undervisningstillfället. Jag är närvarande och aktiv i dansen tillsammans med barnen. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Vilka lärprocesser ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Beskriv hur ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation fungerade.

Skriv här:

Framåtsyftande undervisning: Vad planerar vi att gå vidare med? Varför? Hur?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Analys i Unikum

Utvärdering

Resultat - Hur blev det och varför?

Sammanställ resultatet av uppföljningarna: Vad ser vi utifrån aktiviteter, barnens intresse, behov och läroprocesser?

Skriv här:

Analysera resultatet: 

Jämför resultatet med nuläget i planeringen. Har resultatet blivit bättre, sämre eller oförändrat? Varför?

Skriv här:

Har vi sett intresse hos barnen och utgått från deras behov?  Om ja- beskriv hur det ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Har vi sett några lärprocesser hos barnen? Om ja- beskriv hur de ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Kan resultatet förklaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur?

Skriv här:

Utifrån analysen: Vilka lärdomar tar vi med oss?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18