👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-02-17 13:15 i Olof Persgårdens förskola Ale
Förskola
Tillsammans så utforskar vi: Vad matematik kan vara? När använder vi matematik? När behövs matematik?

Innehåll

Innehåll

 

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Vi på Vårlöken vill lyfta fram matematiska begrepp i våra vardagliga rutiner, i aktiviteter och våra projekt. Genom att lyfta fram matematikens olika områden och användbarhet vill vi öka förståelsen hos barnen. Vi vill göra barnen medvetna om att matematiken finns överallt runt omkring oss.

 

Generativ fråga 

När använder vi matematik?  

Varför behöver vi matematik? 

 

Mål ur Lpfö-18 

 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Utvecklar sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

 

Utvärderingskriterier 

 • Barnen kan se samband och skapa sig en förståelse för vilka användningsområden de har användning av matematiken 
 •  Barnen ges möjlighet att resonera, argumentera och motivera för sina egna matematiska resonemang 
 •  Barnen visar på en förståelse för matematikens områden som t.ex. rum, tid, form, mängder, mönster, antal, ordning, tal och mätning.

     Kännetecken 

 •      Barnen visar ett intresse för siffror och andra matematiska symboler. 
 •      Barnen skapar egna mönster och kan resonera kring dem. 
 •      Sorterar utefter förutbestämda kategoriseringar. 
 •      Barnen börjar använda sig av matematiska begrepp i sina vardagliga samtal.      

 

·      Barnens förståelse 

Vi vill att barnen ska skapa en förståelse för matematikens olika områden. Förståelsen hjälper barnen att förklara ett fenomen eller en situation. Vi vill att barnen ska uppnå en aha känsla.

 

Förmågor 

Analysförmåga 

Beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, påvisa och förklara samband, se utifrån olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra fördelar och nackdelar. 

Metakognitiv förmåga 

Tolka och värdera, ha omdömen om och reflektera, lösa problem med anpassning till olika situationer, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva. 

 

Barnens intresse, initiativ och behov 

För att starta upp en gemensam process och väcka en nyfikenhet som kan bygga upp ett intresse, vi vill synliggöra och använda oss av barnens olika erfarenheter och kunskaper. Detta för att skapa ett engagemang där lust och lärande kan växa fram.

Vi vill att barnen ska få arbeta med målområdet på ett varierande sätt. Detta för att barnen ska kunna överföra den nya kunskapen in i ett nytt sammanhang.  

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. 

 

Pedagogernas förhållningssätt 

Genom att vi arbetar för att vara närvarande pedagoger så finns vi tillgängliga i barnens läroprocesser och vi kan sammanväva olika perspektiv för att utvidga deras lärande och kunskap. Vårt förhållningssätt genomsyrar vår verksamhet i både inne- och utemiljö. Använda oss av ett adekvat språk, använda oss av matematiska begrepp.

Nyckelord: 

Medforskare –  Att låta barnen upptäcka och vara med i barnens utforskande. 

Utmanande frågor – Vilken typ av frågor ställer jag? Behöver det alltid finnas ett givet svar? 

Närvarande – På vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation? 

 

Hur vad och när dokumenterar vi 

 • Hur; Genom att fota, filma, samtala med barnen och göra observationer eller skriva ner det som händer i processen. 
 • Vad; Dokumentationen ska synliggöra tankar och reflektioner som sker under aktiviteterna för att kunna se vad som händer hos barnen och vilka effekter undervisningen ger. Det kan vara spännande att dokumentera samma aktiviteter eller experiment flera gånger för att få syn på processen som har startat hos barnen.
 • När; Vi dokumenterar fortlöpande barnens process. 
 • Var; Unikum, på väggarna inne på avdelningen för barnen och ute i hallen för att göra vårdnadshavarna delaktiga i vår verksamhet. 

 

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat 

 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö, 2018)

Vi motiverar barnen att utmana sig själva och våga gissa, svara och hjälpa andra när det kommer till det mer konkreta inom matematiken så som bland annat siffror och tal när vi räknar, för att öka förståelsen för dess kommunikativa betydelse.

 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Lpfö, 2018)

Vi hjälps åt att definiera olika begrepp genom att beskriva, namnge och jämföra. 

 • Utvecklar sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta. (Lpfö, 2018)

Vi kommer att erbjuda barnen att få experimentera med matematiken genom att t.ex. skapa räknesagor, lekskriva siffror, mäta, väga, konstruera, rumsuppfattning, tidsuppfattning-klockan.

Våra lärmiljöer både inne och ute ska inspirera barnen till att leka sig till matematik tex genom vardagsmatematik, gå på formjakt, se och följa mönster.  

 

Uppföljning, utvärdering och analys:

Sker i separat dokument.