👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan Östberga förskolor, Gläntan Blåsippan-reviderar 2022

Skapad 2022-02-18 08:40 i 143421 Förskolan Gläntan, Östbergabackarna 50 Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Blåsippan på förskolan Gläntan Enskede- Årsta -Vantörs

Mål som genomsyrar utbildningen

Det pedagogiska uppdraget innebär att lägga grunden för ett livslångt lärande. Östberga förskolors utbildning präglas av goda pedagogiska relationer, den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder en trygg omsorg och skapar förutsättningar för alla barns utveckling och lärande, i nära samverkan med hemmet. Personalen och ledningen har ett stort fokus för att säkerställa att barn med särskilda rättigheter erbjuds de förutsättningarna som krävs för att de ska kunna utvecklas så långt så möjligt. Den sociala hållbarhetsdimensionen som handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov står också i fokus för både ledningen och personal.    

 

Utbildningen vilar på den värdegrund som anges i förskolans läroplans värdegrundskapitel, jämte barnkonventionen, där demokratins principer, rätten till inflytande, individens okränkbarhet, barnens rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar, rätten att lära med lust och nyfikenhet, omsorg, rättvisa, medmänsklighet och jämställdhet utgör en stark och tydlig vägledning för allt som sker i förskolan.

Tema: Hållbar utveckling ”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”.

Mål i läroplanen som är i fokus för läsåret 2021/2022 

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

fantasi och föreställningsförmåga,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktiv delta i samhället,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

Analys av utbildningen:

·       Vilka förutsättningar för lärande finns?  Vi på Blåsippan arbetar med tydliga rutiner under dagen samt vid samling, vi anpassar spontana och styrda  aktiviteter efter barns nivå och förutsättningar samt utmanar dem till lärande i den proximal utvecklingszonen. Vi använder oss av schema under dagen/veckan så att barnen vet vad som händer, vi  förtydligar schemat vid dagens samling. Personalen arbetar aktivt med att bemöta varje individ utifrån dess förmåga oavsett, ålder, kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Vi uppmuntrar barnen att vara delaktiga i vår vardag gällande olika vardagliga beslut, t.ex. vara delaktiga på samlingen, samt kunna välja olika aktiviteter under dagen. Barnen på Blåsippan har möjlighet att kommunicera utifrån hens förmåga, via tal, via bilder/bildstöd och med sin kropp; där vi använder stopp min kropp och respektera NEJ under deras lär-tillfälle som via lek/spontana leken/ styrda leken samt under samlingen. Ungefär 1 gång i månaden har  vi ett quiz med barnen, där vi går igenom de vi lärt oss samt ser vad vi behöver repetera eller träna mer på.

·       Vilken social miljö? Barnen har möjlighet att delta i styrda lekar som organiseras av vuxna ute på gården, samt olika aktiviteter inomhus där pedagoger är både medlekare samt observatörer över den fria leken. Vi arbetar aktivt med att dela upp barn i olika grupper för att få barn att lära känna nya kompisar samt lära sig leka med olika syften. Vi pedagoger finns med för att hjälpa barnen vid konflikthantering samt ger dem verktyg till att kunna leka mer självmant och anamma de verktyg vi gett dem.

     Vilken pedagogisk miljö? Barnen på Blåsippan har en återkommande dags och veckostruktur. Planerade undervisningssituationer har vi i mindre grupper under både förmiddag och eftermiddag. Grupperna utformas utifrån intresse och kunskapsnivå för att möjliggöra meningsfulla lärandetillfällen för alla barn på Blåsippan. Varje dag har vi en 1-2 gemensamma samlingar där olika läroplansmål ligger till grund för samlingens innehåll. Måndagar är fokus på matematik och genomgång av den nya bokstaven, på tisdagar fokuserar vi på språkgrupper och  har tekniksamling, på onsdagar fokuserar vi på sång och språk, torsdagar går vi till skogen samt arbetar med normer och värderingar med olika praktiska övningar samt pratar om bilder och hur vi kan vara en bra kompis på förskolan. På fredagar fokuserar vi på teknik samt tittar på nästkommande veckas bokstav.  Dessa ämnen kopplas till avdelningens övergripande tema.

     Vi pedagoger arbetar för att aktivt delta i barnens lärandeprocesser både i planerad såväl som den fria leken. Detta gör vi för att vara delaktiga i det barnen intresserar sig för och samt för att kunna ta vara på de möjligheter till lärande som uppstår i den fria leken.

·       Vilken fysisk miljö? Barnens får möjlighet till delaktighet och utforskande utifrån sina egna intressen genom att skapande och lekmaterial finns tillgängligt för barnen att själv välja. De projekt vi utforskar finns också tillgängliga för barnen genom dokumentation och att resultatet av de barnen gör blir en del i avdelningens miljö. För att barnen skall få en varierad miljö som stimulerar och engagerar använder vi aktivt gården, vi besöker också olika parker en gång per vecka samt går till skogsområden en gång per vecka.

 

 

      Främjande insatser: 

*Vi  har valt att arbeta med hela gruppen under samlingarna, där de mindre barnen kan lära av de större samt att de äldre kan lära de yngre barnen gällande t.ex begrepp/nya ord , matematiska begrep,  antal, siffror och egenskaper hos geometriska former. Vi har också valt att arbeta i mindre grupper  t.ex vid boksamtal och språkträning utifrån mognad och ålder, där alla barn ska få chans att höras och synas.

* Vi ser till att de vuxna är bra förebilder och har ett bra förhållningsätt mot varandra samt ett bra bemötande mot barnen.

Förebyggande insatser:

Barnen har fasta platser på samlingen för att skapa ett lugn och ett bra undervisningstillfälle för alla.

*Barnen får olika dagar då de arbetar med kalendern med siffror 1-30 så att alla barn får prova och praktiskt undersöka utifrån sin förmåga.

*Vi ser till att alla barn får komma till tals/eller vara delaktiga under samlingen utifrån förmåga. Den vuxna fördelar orden och ser till att det är ett schyst samtalsklimat under samlingarna. Barnen tränas i att räcka upp handen och inte ropa rakt ut.

* Vi ser till att varje barns röst är viktig under samling/samtal och att hen har rätt till att utvecklas utifrån hens nivå oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.

* Vi planerar aktiviteter, miljö och samlingar utifrån ett normkritiskt tänkanden; där barn oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning skall kunna delta.

 

 

Avdelnings delmål och förväntat resultat per läroplans område: 

 

Språk: 

Ø    Läroplansmålet: förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Delmål/lärandeobjekt:

ordförråd och nya begrepp

Förväntat resultat:

Utifrån sin förmåga kunna använda nya ord och begrepp för att lättare kunna samtal och kommunicera under samlingen och vardagen på förskolan.  

Arbetssätt:  

 1.  Bokstavsamling på måndagar samt gemensam bokstavsfilm på fredagar med hela Blomsterkorgen.
 2.  3 olika språkgrupper 1gång i veckan utifrån mognad och ålder.
 3.  Alla samlingar där vi använder språket som kommunikationsverktyg.
 4. vi använder Takk(tecken) och bilder som stöd under samling och vid kommunikationstillfällen
 5.  I den spontana leken och vardagliga situationer som vid maten, hallen; inne och utelek.
 6. Lärande- Quiz 2-3 gånger per termin
 1. Vi kommer använda puppetpalls/teknikapp för att prata sant/falsk och skapa ett kritiskt tänkande kring bilder. Barnen är medproducenter.

Undervisning:  

 1. Måndagsamlingar där vi pratar om veckans bokstav samt introducerar saker som börjar på begynnelsebokstaven. Både pedagoger och barn får vara delaktiga i att hitta saker och ord som börjar på veckans bokstav. 
 2. Språkgrupper en gång i veckan utifrån mognad och ålder; där vi läser böcker och har boksamtal, spelar språkspel, tränar rim och ramsor, lägesord, prepositioner samt övar och samtalar tillsammans. 
 3. Dagliga samlingar, där vi pedagoger sätter ord på nya saker/begrepp samt förklarar ord barnen inte känner till.
 4. Språkmedvetna pedagoger som finns med i spontana leken under vardagen och sätter ord på saker och ting
 5.  Quiz en gång i månaden där barnen får träna på att använda de ord och begrepp vi lärt dem samt reflekterar över deras lärande, ett tillfälle där barn och vuxna tillsammans får reflekterar och samtala. 
 6.  

 

Naturvetenskap/ språk 

Läroplansmålet: förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Delmål:  Område Teknik, följande lärandeobjekt;

Tekniska lösningar och artefakter

Hjul och dess funktion

Byggande och dess funktion

Händelsekedja 

Förväntat resultat: 

1.      Lära sig utifrån sin förmåga  att förstå Teknik/tekniska lösningar/ artefakter som vi använder i vardagen på förskolan och hemma.

2.      Lära sig utifrån sin förmåga om Hjulets funktioner och uppbyggnad.

3.      Utifrån sin förmåga  själv skapa/bygga ett fordon med hjul som fokus med hjälp av olika material och tekniker, gärna återbruk.

4.      Utifrån sin förmåga förstå händelsekedjor samt kunna göra egna enkla händelsekedjor, start vt 2022

Arbetssätt:  

         -      Tekniksamlingar 2 ggr i veckan där vi använder Teknikburken med olika tekniska lösningar och samtalar kring. Vi kommer sedan under våren 2022 gå över till att använda teknik appen Pettsson och Findus när vi kommer arbeta med händelsekedjor.

-         Teknikfilmer 1 gång i veckan(ht 2021)

-          Teknikpåsen i samarbete med hemmet på fredagsamlingarna från v 45 och framåt, kommer att fortsätta under vt 2022.

-         Skapa/bygga sitt fordon i mindre grupper under 4-6 veckors projekt  under  vårterminen 2022.

-         Bygga egna händelsekedjor praktiskt i mindre grupper

 

Undervisning: 

Tekniksamlingar där vi använder oss av teknikburken och samtalar kring sakerna i burken för att träna barnen i att själva reflektera över teknik och tekniska lösningar och vilka problem prylen löser.

Fredagssamling- Teknikpåsen kommer arbetas med på fredagar i samarbete med hemmet.  Från och med vecka 45 och under våren. Barnen får en påse med sig hem där de får i uppgift att ta med sig en teknisk pryl som skall tillbaka till förskolan. Vi samtalar sedan om den tekniska prylen i helgrupp.

 

Under vårterminen 2022 kommer vi arbeta i projekt när det gäller skapande/byggande konstruktion av fordon. Barnen kommer själva få välja material samt vad de vill konstruerar med fokus på hjulet i konstruktionen.

 

 Vi kommer under våren att arbeta med händelsekedjor där vi kolla på olika filmer samt skapar egna. Vi kommer också använda teknikappen Pettson och Findus där vi lär oss om händelsekedjor samt får prova på att skapa egna händelsekedjor digitalt. Samt skapa egna enkla händelsekedjor praktiskt.

Vi pedagoger kommer ha ett tekniskt synssätt i vardagen när vi arbetar med barnen.

 

 

Matematik/ språk 

Läroplansmålet: förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Delmål:  

1. Matematiska termer för att sortera och kategorisera, så som; liten, stor, mindre större osv, ,likhet och olikheter hos olika objekt, färger och former.

2. Antal 0-9, samt 1-31(dagar i månaderna) för att få förståelse för antal och talföljder.

3.Barnen skall kunna praktiskt  pröva egna lösningar  under matematiksamlingarna.

 

Förväntat resultat: 

1. Utifrån sina förutsättningar ska barnen  få förståelse för och innebörd till matematiska begrepp så som ord för att urskilja samt se likheter hos objekt.

1.2. Utifrån förmåga få förståelse för geometriska formers egenskaper både två dimensionella och tredimensionella former hos de äldre barnen.

2. Utifrån förmåga praktisk kunna fysiskt hantera antal saker kopplat till siffran, alltså siffran 2 är lika med 2 bananer osv. De yngre barnen skall kunna hantera antal 0-5 och de äldre barnen antal 0-30.

3. Utifrån förmåga  ska barnen själva kunna visa eller muntligt beskriva egna lösningar tex i leken  i "vad ska bort?" och "Kims lek"(se undervisning)

Arbetssätt:  

* samling varje dag med alla barnen, förståelse för talraden 0-9 samt månadens antal dagar 1-30(31),

* matematiksamlingar på schemalagd tid två gånger i veckan.

Undervisning:  

* Vi kommer använda oss av Mattelandet till grund för undervisningen för att fånga barns intresse att lära om siffror, antal och matematiska former.

* Vi kommer att följa upp Mattelandet  med en praktisk matematiksamling, där vi tillsammans med barnen praktiskt tränar, undersöker och räknar 0-9, samt undersöker och samtalar om egenskaper hos geometriska former.

* Vi kommer använda oss av Kims lek och vad ska bort? för att träna barns förmåga till att själva lösa matematiska problem och träna dem i de matematiska begrepp som vi har introducerat hos barnen vid specifika undervisningstillfällen.

*Vi kommer använda oss av praktiskt material för att förtydliga och skapa förståelse hos siffror och antal 0-9 (0-5 yngre barn) samt siffror (datum)1-31 under samlingarna.

 

 

Skapande/ språk 

Läroplansmålet: fantasi och föreställningsförmåga och 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 


Delmål: 

Ökad fantasi och föreställningsförmåga

Bygga och skapa med olika tekniker, material och redskap

 

Förväntat resultat: utifrån sin förmåga skall barnen få möjlighet att skapa och prova på olika tekniker, material och redskap, både styrda och spontana aktiviteter. De ska också utifrån sin förmåga få möjlighet att skapa utifrån sin fantasi samt delta i olika teater och gestaltningsaktiviteter. Barnen skall också bli medvetna kring resurssparande gällande material samt återbruk.

Arbetssätt:  

 1. Styrda teater och gestaltningsövningar under "Normsamlingar" på torsdagar  1-2 gånger i månaden
 2. Styrd skapande aktivitet i gång i veckan som är frivillig.

Undervisning:  

 1. Styrd teater och gestaltningsaktivtet 1-2 ggr i månaden där barnen får prova på olika teaterövningar, vilket stärker deras identitet och tillit till sin egen förmåga att våga vara den man vill
 2. Barnen kommer få möjlighet att prova på en styrd skapande aktivitet i veckan som är kopplat till veckans bokstav samt kopplat till olika tekniker, material och konstnärer.

 

Hälsa/ språk 

Läroplansmål; utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Delmål:

motorik

koordinationsförmåga

och kroppsuppfattning

 

Förväntat resultat:  Bli medveten och inspirerad till att röra sig mer samt uppleva nya aktiviteter som har med rörelse och välmående att göra utifrån sin förmåga. 

Arbetssätt:  

 1. Styrd aktivitet varje dag 1-2 ggr utomhus på gården 10-15 min.
 2. Dans/JustDance  1 gång i veckan på avdelningen.
 3. Yoga/massage 1-2 ggr i månaden.
 4. Skogen 1 gång i veckan.
 5. Besök till olika parker 1 gång i veckan.

Undervisning:  

 1. Rörelse på gården/aktiviteter i olika former  kl 9.15/15.15 1-2 gånger /dag organiserad minst 10-15 min där alla barn deltar utifrån förmåga. Pedagoger på Blomsterkorgen har olika dagar som de är ansvariga för.
 2. Dans i olika former där både pedagoger och barn är delaktiga samt har inflytande över val av musik och dans.
 3. Pedagogstyrd yoga/massage 1-2 gånger i månaden, där barn får prova på "lugna" rörelser och välmående i annan form än hög puls. 
 4. Besök till skogen där barnen får öva sin grovmotorik genom att klättra, träna att gå på stökigt underlag samt  leka i naturen.
 5. Besöka olika parker i närområden där barnen får möjlighet till att använda sin kropp som verktyg på ett lustfyllt sätt

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.