👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan VT 2022

Skapad 2022-02-18 12:50 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Näktergalens verksamhetsplan för vårterminen 2022

Innehåll

Verksamhetsplan Näktergalen VT 22

Genomgående genom hela verksamheten 

Omsorg - utveckling - lärande 

 

Värdegrund - Vi skapar förutsättningar för att ge barnen möjlighet att bli empatiska, omtänksamma och trygga individer genom att vara närvarande och delaktiga pedagoger. Vara goda förebilder och ge barnen stöttning och vägledning i vardagen för att lära barnen hur vi agerar och beter oss mot våra medmänniskor i vardagliga situationer. Allas lika värde. 

Lpfö18 “Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” 

 

 

Barnkonventionen - Alla barns rättigheter i samhället. Varje barns rätt att bli sedd och hörd och få sina behov tillgodosedda. Arbetet med barnkonventionen genomsyrar genom allt vi gör i verksamheten. Den är ständigt återkommande i samtal, högläsning, sånger, filmer m.m.

 

 

Verksamhetsinnehåll

 

Självständighet

Vi uppmuntrar och ger barnen förutsättningar att öka sin självständighet och tillit till sin egen förmåga genom att skapa möjlighet för barnen att i lugn och ro få träna på att klä på och av sig, bli blöjfri, nå sina mål och visioner genom att lyssna, ta in och stötta barnet genom processen. 

Syftet är att skapa självständiga och trygga individer 

Målet är att barnen ska känna sig stolta och känna tillit till sin egen förmåga och bli medvetna om sitt lärande och utveckling genom uppmuntran och bekräftelse när de tar ett steg framåt i sin utveckling genom att klara av något själv. 

 

Matsituationer 

Vid måltiderna sitter vi pedagoger med för att vägleda och ge barnen möjlighet att träna på att äta med bestick, hur man sitter och pratar vid matbordet och att invänta och respektera sina kamrater vid bordet. Skapa trevlig och lugn matro där alla får bli mätta, komma till tals och får sällskap. 

Vi pedagoger är goda förebilder och föregår med gott exempel genom vårt förhållningssätt vid matbordet. Vi använder våra bestick, sitter ner på vår plats i den mån det går under hela måltiden, pratar med lugn röst och lyssnar till och bidrar till samtalet. 

 

Övergångssituationer 

Genom att vi skapar rutiner och en tydlighet om vad som förväntas av barnen vid olika situationer blir barnen tryggare och lugnare vid övergångar mellan t.ex lek-mat, mat-vila, gå in-avklädning-lek, mellanmål-påklädning. Alla barn mår bra av att veta vad de ska göra och när. 

Det ökar deras förmåga till självständighet och att klara av vardagliga situationer. 

Förbereda barnen i tid så de har god tid på sig att avsluta det de håller på med innan övergången sker. 

- Vid ingång går en pedagog in tillsammans med några barn och börjar ta av skorna. 

Därefter följer den pedagogen med in i stora hallen där de klär av sig resten av kläderna och hänger upp på kroken och lägger accessoarer på hyllan. Därefter tvättar det händerna innan de går in och leker. Pedagog nummer två går in med nästa gäng och påbörjar avklädningen, när alla barnen kommit in och pedagog nummer 3 kommer in flyttar alla pedagoger in ett steg, därefter slussas barnen in allteftersom de klätt av sig och vi är en pedagog i varje rum och situation. 

- Vi meddelar barnen genom ett alarm när det är dags att avsluta leken och börja städa. När det är undanplockat går vi in på samlingen medan en pedagog hämtar lunchen. När maten är framdukad går alla och sätter sig på sina platser, som är samma varje dag och markerade med bilder för extra förtydligande. Det ger också barnen ett extra tillfälle att känna sig sedda och inkluderande när de ser sig själva på bild och att den platsen är till för just dem. 

- Efter lunchen går en pedagog med sitt bord till badrummet där barnen tvättar av sig och går på toaletten/pottan vid behov. Vi lämnar bordsvis för att inte någon ska behöva sitta kvar själv och slippa trängsel vid vagnen och vid handfaten. Pedagogen på respektive vila går in till rummet där vilan ska vara och tar emot barnen, har avkopplande musik igång för att skapa en lugnande känsla.. 

- Innan mellanmålet ringer ett nytt alarm som berättar att det är dags att avsluta leken och börja städa. När det är färdigstädat går två pedagoger in med alla barn i samlingsrummet och har en gemensam aktivitet. Det kan vara att läsa en saga ur bok, flanosaga, sagopåse eller en lek. Detta ska vara mellan 15–20 minuter. 

“Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. 

Syftet med det är att skapa en gemenskap, delaktighet, ett inkluderande och allas lika värde. Alla ska kunna delta i aktiviteten utifrån sina förmågor. 

"När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas.” 

- Efter mellanmålet går vi till hallen där barnen klär på sig i lugn och ro och sen går ut. Vi pedagoger hjälper till i varsin hall och en klär på sig och går ut när de första barnen är klara. När alla är ute går en pedagog in och plockar undan mellanmålet och eventuella andra utrymmen som inte är ordentligt städade. 

Samling 

Båda samlingarna har ett stående innehåll med välkomstsång, närvaro, veckodag, månad och väder. Därefter planeras samlingarna utefter barnens behov och förmågor. Vi kommer att utmana och utveckla de äldsta barnen inom skriftspråk och matematik denna termin. De yngre barnen fortsätter med sånger, rim och ramsor för att stimulera språkutvecklingen. 

Syftet med samling är att skapa ett tillfälle för samtal, reflektion, interaktion, delaktighet och gemenskap. Vi pedagoger planerar samlingen utefter barnens behov och förmågor för att skapa en trevlig och givande lärandesituation. 

Vila 

Vi startar denna termin med att ha tre olika vilor. Detta för att vi nu har många barn som inte sover och behovet och förmågorna hos alla barnen skiljer sig så mycket så vi anser att barnen kommer att må bäst av att bli indelade i två “uppe vilor” för att ges möjlighet till den vila och återhämtning de behöver och har rätt till. Vi kommer på båda vilorna att läsa böcker, använda polyglutt och ha avslappningsövningar. Vi läser en och samma bok en vecka men utvecklar och läser den på olika sätt för att barnen ska få möjlighet att förstå, ta in och bearbeta vad vi läser. 

Syftet är att stimulera och utveckla barnens ordförråd och språkförståelse. Ge barnen tillfälle för reflektion, återberättande, lyssna och bearbetning. 

Tvärgrupper 

Vi kommer att dela in gruppen i 4 mindre grupper. 

- Nyckelpigorna – Fia - onsdagar

- Humlorna – Maria - tisdagar

- Vargarna – Johanna - torsdagar

- Björnarna – Agnes - Måndagar

Vi kommer att ha ett gemensamt tema för alla grupper. Språk och kommunikation. Arbetslaget gör en grovplanering tillsammans för syfte, mål och innehåll för terminen. 

Sen gör vi en mer detaljerad planering för varje grupp för att anpassa undervisningstillfällena utefter den specifika gruppens intressen och förmågor. 

Syftet med mindre grupper är att ge varje barn möjlighet att komma till tals och känna sig sedd, våga ta plats i gruppen och få en paus från stora gruppen. Barnen ges möjlighet till att påverka sin situation och sitt lärande genom inflytande och delaktighet i planeringen. Grupperna ska vara givande och lustfyllda och planeras utefter barnens intressen, önskemål och förmågor. 

Övriga gruppaktiviteter

- Agnes fortsätter även denna termin med att ha skogsäventyr. Efter förra terminens utvärdering har vi beslutat att det är våra 4-åringar som går iväg med 1 ped till lilla skogen utanför förskolan en gång i veckan. 

Syftet med det är att ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik samt stärka sin empati och kunskap om naturen vikten av att måna om våra skogar, djur och natur. 

- Promenaddagar då vi tränar på hur man går ute bland andra människor och i trafiken. Samt bekantar oss med vår närmiljö och utforskar det vi har runtomkring oss. 

- Lämna gården för lek, utforskande och lärande i annan miljö än den barnen är vana vid. Gemensamma lekar och fysiska aktiviteter för att öka medvetenhet kring rörelsens och goda hälsans vikt för vårt välmående. 

- Alla förskolans blivande skolbarn samlas några tisdagar under våren för att skapa gemenskap, relationer och förberedelse inför förskoleklass. 

Lpfö18 

“En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

“Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.” 

 

Den fria leken

Lpfö18 

“Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”

Leken dominerar hela verksamheten. Barn lär sig otroligt mycket genom leken och vi arbetar konstant genom hela terminen med att utveckla, utvärdera och analysera barnens utveckling och lärande genom leken. Genom delaktighet, närvaro och observationer följer vi barnen i deras lekar och stöttar dem med konflikthantering när de hamnar i konflikter med varandra. 

Vi ska denna termin sortera och rensa bland materialet för att skapa en miljö som passar just denna barngrupp. 

Vara mer närvarande och introducera nya leksaker eller lekhörnor för att vägleda och stötta barnen i hur man använder leksakerna och uppmuntra dem till varsamhet och att måna om miljön och sakerna. 

Syftet är att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin samarbetsförmåga, språk och kommunikation, samspel, sociala koder, regler, initiativtagande, fantasi och föreställningsförmåga, konflikthantering, motorik, empati och förmåga att lyssna och sätta sig in i andras situation. Samt utveckla sin identitet, självkännedom och bearbeta händelser, upplevelse och intryck från omvärlden. 

Lpfö18 

“Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.” 

”Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.” 

Dokumentation 

Vi dokumenterar kontinuerligt på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i barnens utveckling och lärande. Vi lägger ut dokumentationer från respektive grupper, vilor och samlingar, verksamhetens olika situationer och aktiviteter. Både den spontana och planerade undervisningen samt det egna lärandet. 

Barngruppen

Barngruppen består av 23 barn i åldrarna 1-5 år. Vi upplever att barngruppen är trygga med både oss personal och med varandra. Vi har många barn som är flerspråkiga vilket leder till en del konflikter då det är svårt att kommunicera och förstå varandra. Vi jobbar mycket med att hantera dessa konflikter och hitta gemensamma lösningar så alla berörda får sin röst hörd och en chans att bli förstådd. Vi ser också ett behov av stöttning i hur vi använder vårt material och vikten av att hålla efter och måna om vår miljö som vi skapat tillsammans. 

Alla ska känna sig viktiga och behövda i vår verksamhet, varje barn fyller en funktion som för oss är viktig och vi jobbar hårt för att göra barnen medvetna om det. 

Vårt mål är att varje barn och vårdnadshavare ska känna sig välkommen och bemött med respekt varje dag de kommer innanför förskolans grindar. 

Vi strävar efter att ha god kommunikation med vårdnadshavare och att tankar och funderingar kring barnens dag, trivsel, utveckling och lärande är i fokus vid hämtning och lämning. 

 

Antal barn i varje årskull

2016 - 5 st 

2017 - 5 st 

2018 – 2 st

2019 - 6 st 

2020 - 5 st 

 

Arbetslag 

Johanna Gauffin - Avdelningsansvarig 

Maria Larsson 

Sofia Åkerblad 

Agnieszka Murasicka