👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & Identitet

Skapad 2022-02-18 13:53 i Nakterhus förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Projekt kring barnens identitet kopplat till deras olika språk, hem och familj, roll i förskolan, vad är en människa, kroppen, sinnen, känslor, allas lika värde

Innehåll

Projektet Språk och Identitet  GRÖNT = PÅGÅENDERÖTT = INTE GJORT ÄNNU 

Punkterna i planeringen behöver inte bockas av i rätt ordning, utan vi följer barnens processer och ser när det passar att föra in detta utifrån deras intressen och pågående lärprocesser. Vi kan även fylla på denna lista samt helt ta bort något som inte blir relevant. Alla punkter som genomförs ska även anpassas utifrån barngruppens fokus och intresse. 

Hem och familj (Vad är en familj, vilka är min familj? Var bor jag?) 

- Bygga hus (bygg och konstruktion),

- samtal 

detta ledde oss istället till, vad är en människa egentligen? Vi backade bandet och börjar mer basic med vår kropp, sinnena, kroppsdelarna. 

- Samverkan med hemmen (bild på barnen framför deras ytterdörr)

- Sätta upp dessa bilder och samtala kring barnens hem, familj

- Projicera (med portabel projektor som finns inlåst i skåpet på skeppet) hus, lägenheter, stad mot tex kuben. 

- Arbeta med konstruktion och bygga i samband med samtal om barnens olika hem, familjer och deras bilder framför ytterdörren. 

 

Jag, identitet, min kropp, människa

- Sätta kroppsdelar på ansikte, vad heter dem? var sitter dem?  

- Lera och en helkropp ritad på ett papper, vad sitter på en människas kropp? 

- Samtala kring känslor (bilder och TAKK.tecken) 

- Dramatisera känslor med dockor

 

Förskolan, gemenskapen, vem är jag, vem är du?

- Läsa barnkonventionens barnböcker, boksamtal kring barns rättigheter 

- Rita varsin pusselbit (A4), lägga ihop pusslet. Alla unika, alla olika, alla lika värda men tillsammans bildar vi ett pussel. Alla bitar behövs. 

- Spegeldansa ( två och två vända mot varandra, den ena rör sig fritt och den andra ska härma som en spegel) 

- Självporträtt (rita/måla av sig själv, ha en spegel framför sig) 

 

Flerspråkighet

- Kartlägga alla barnens första språk

- Arbeta med Polyglutt i smågrupper på barnens första språk och svenska parallelt 

- Hitta ett ord som vi lär oss på barnens respektive språk, tex en frukt (äpple) skriv det ordet och sätt upp vid barnens bild framför ytterdörren. Lär oss ordet och använd vid samlingen. 

 

Platsen Vega

- Barnen fotar utifrån sitt perspektiv i närområdet  ( de håller i kameran/iPaden). 

- Göra vägar, miljöer på golvet, hus av wellpapp, skapa ett litet mini vega där förskolan och barnens hem har en väg mellan sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18