👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket och färger

Skapad 2022-02-20 11:41 i Junibacken förskola Georgshill Hörby
Tillsammans med barnen utforska de fyra färgerna gul, blå, röd och grön. Erbjuda barnen en språkmässig undervisning där skapande, lek, sång, sagor och rim &ramsor får stå i fokus.
Förskola
På ett språkmässigt arbetssätt utveckla och utmana barnen där undervisningens fokus ligger på de fyra färgerna gul, grön, blå och röd.

Innehåll

Nationellt mål:

Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera  med andra i olika sammanhang med skilda syften.

Syfte:

Varför gör vi detta?
Utifrån vårt nationella mål grundat på barnens behov vill vi:

• Känna gemensam glädje i att leka med språket och våga uttrycka sig - både enskilt och i grupp.

• Öka barnens medvetenhet kring de olika färgerna och kunna se samband och dra paralleller

• Skapa miljöer och undervisningstillfälle som främjar barnens språkutveckling. Erbjuda barnen möjlighet till skapande, utforskande och lek.

Innehåll:

Vad ska undervisningen innehålla?

 • Språklekar med fokus på färg
 • Sagor (Ugglo, böcker, flanosagor och teater)
 • Skapande - bild & form
 • Digitala verktyg
 • Räkneramsor
 • Sång, rytmik och rörelse
 • Utforskande av närmiljön med fokus på färg
 • Alfons uppdragskort där barnens språkmedvetenhet och färger tränas

Uppstart vecka sju där Alfons har packat sin resväska med en massa olika saker i färgen GUL - utifrån detta börjar projektet.

Dokumentation:

 • Gemensamma och individuella lärlingar där vi dokumenterar barnens/barnets utveckling och lärande
 • Dokumentationsvägg som skapar reflektion bland barn och pedagoger 
 • Regelbunden reflektion och analys kring Språkprojektet vid vår avdelningsplanering

Barnkonventionen:

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad.

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

Reflektion Vecka 3-7

Efter julledigheten följde några veckor med stor sjukfrånvaro både bland barnen och pedagoger - så den planerade undervisningen blev inte genomförd. Vi har också skolat in ett nytt barn under dessa veckor, vilket tar tid och fokus. Och i slutet av januari började en ny pedagog på Saltkråkan. Veckorna som gått har vi lagt fokus på att lära känna varandra som kollegor samt att nya kollegan har fått bekanta sig och lära känna såväl barngruppen som vårdnadshavare. 

Både den spontana och planerade undervisningen som bedrivits dessa veckor har varit utifrån projektet ”Språk”. Vi pedagoger har dock noterat att barnen har svårt med att benämna saker vid dess rätta färg, samt att det är klurigt för dem att se samband att olika saker kan ha samma färg. Detta är ett område som vi känner att vi måste utmana och utveckla barnen inom. Så tanken och visionen är att erbjuda barnen en rolig och utvecklande undervisning där vi genom språklekar, sagor, böcker, digitala verktyg, skapande, utevistelse och sånger utforskar de fyra färgerna gul, grön, röd och blå.

 

Analys 3-7

Efter några ”lära-känna” veckor för både pedagoger och barn, så kände vi att det var dags att ha en form av uppstart och introducera Språk-projektets nya inriktning: FÄRG! 

Vi pedagoger valde att börja med färgen GUL, och har tänkt hålla oss till den färgen en längre tid. Till vår hjälp använde vi oss av vår Alfonsdocka som barnen är väl bekanta med, han är ofta med på våra dagliga samlingar och kommer med olika uppdrag till barnen. Under vecka 7 var han med på samlingarna och hade sin resväska med sig som han packat full med gula saker som han hittat på avdelningen. Barnen fick hjälpa Alfons att sortera allt och berätta vad de olika sakerna var för något. Vi pratade om att färgen heter gul och vi pedagoger frågade barnen om de kunde komma på något mer som är gult. Vi avslutade samlingen med att leka Kims lek. 

Reflektion vecka 8

Efter gemensam samling med hela gruppen, vid två tillfällen, där färgen gul fick stå i fokus så delade vi upp gruppen i två grupper utifrån ålder. De äldre barnen fick varsin tom mjölkkartonger som de fick måla och pynta med gult material. De yngre barnen gjorde en gemensam målning på spännpapper med färgen gul. Detta papper klipptes sedan ut och klistrades på mjölkkartonger.
Mjölkartongerna fick sedan barnen plantera solrosfrön i. 
Barnen fick även utforska en honungsmelon som de sedan fick måla av.

Analys vecka 8

Barnens intresse kring färgen gul upplever vi har ökat och vi ser att de hittar gula saker spontant i verksamheten. Vi kommer fortsätta att utmana barnen mer kring färgen gul där vi kommer erbjuda planerade och spontana inlärningssituationer. 

 

 

Reflektion vecka 9 

Under denna veckan har vi fortsatt utmana barnen kring färgen gul. Detta har vi gjort genom att vi tog en skogspromenad där vi gömt gula saker i naturen där barnen sedan fick chansen till att leta upp dem. Vi har även skapat gula solar till våra odlingar i vår ateljé. Under hela veckan har vi fokuserat på repetition kring färgen gul där vi försöker prata om färgen spontant i verksamheten men även under samlingen där vi sjunger sånger om färgen gul. 

Analys vecka 9

Vi ser fortfarande ett stort intresse kring färgen gul hos barnen och speciellt i våra vardagliga samtal. Vi kommer fortsätta att utmana barnen mer kring färgen gul där vi kommer erbjuda planerade och spontana inlärningssituationer. 

Reflektion vecka 10-11

Vi har utökat antalet gula saker som vi sjunger och gjort bilder med tillhörande text som vi sjunger, samtalar och använder oss av vid samlingen. Samma bilder har vi även satt upp på vår GULA-vägg där barnen själva kan få möjlighet att få reflektera och se samband. 
Barnens solrosfrön har börjat växa upp men är ännu långt ifrån en färdig solros 🌻. Barnen har funderat och ställt frågor kring hur deras blomma ska se ut när den växt klart. Så tillsammans fick vi via Google och litteratur undersöka hur en färdig solros ser ut. Sedan erbjöds barnen att utifrån sina förutsättningar skapa sina egna solrosor i ateljén. 

Analys vecka 10-11

Vi upplever att barnen förstår begreppet gul och förstår att olika saker har samma färg. De hittar och upptäcker gula saker som vi pedagoger inte ens tänkt på. Vi märker också att de äldre barnen upptäckt olika nyanser av färgen. Vi fortsätter att upptäcka och utforska tillsammans med barnen.Reflektion vecka 12

Denna veckan har vi startat ett litet sidoprojekt kopplat till vårt språk- och färgtema. Då vi märkt att det finns ett visst behov att belysa begreppet kompis så har vi valt att arbeta aktivt kring detta med barnen. Till vår hjälp har vi använt oss av kompisböckerna som vi läst och diskuterat tillsammans med barnen. Tillsammans med barnen valde vi att göra en stor GUL kompissol där barnen har varit delaktiga genom att de har fått berätta hur de tänker och funderar kring begreppet kompis. Vi har satt upp kompissolen på väggen så den är väl synlig så att vi kan se den tydligt och kunna bli påminda om dess budskap under dagen. 
Då påsken närmar sig har vi även klätt ett gemensamt påskris, samt samtalat om den kommande högtiden. Barnen har skapat egna påskägg som vi hängde upp i riset.

Analys vecka 12

Fortsätta med arbetet, samtalet och funderingar kring begreppet kompis, samt fylla på strålarna med barnens egna ord. Fortsätta med kompisböckerna då de tar upp olika dilemman som barnen kan relatera och resonera kring. Vår förhoppning är att det ska leda till att barnen lättare kan reda ut missförstånd, bearbeta konflikter, kompromissa och respektera varandra. 
Färgen gul kommer automatiskt in i det skapande, då vi tänkt erbjuda barnen påskpyssel.

 

Reflektion vecka 13-15

I vårt sidoprojekt ”Vad är en kompis” har vi fortsatt att arbeta och samtala med barnen kring begreppet kompis. Förutom våra kompisböcker som handlar om Igelkott och Kanin så har vi läst böcker som handlar om vänskap, utanförskap, familjekonstellationer och gemenskap. Böckerna ger upphov till funderingar och diskussioner bland barnen. På dagens samlingar har Alfons Åberg kommit med ett nytt spel som vi introducerat för barnen. Spelet är ett spel där barnen får fundera och fundera kring olika frågeställningar tex ”vad är en vän”, ”vem tycker om dig på förskolan” etc. Detta spel ger också upphov till viktiga och värdefulla samtal kring solidaritet, medmänsklighet och gemenskap. I FN:s barnkonvention om alla barns rättigheter står det i artikel 2 att: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras” .

 

Påsken är ju på gång och det har vi uppmärksammat genom att prata om påsken och erbjudit påskpyssel till de barn som vill. Vi värnar om de traditioner vi har och i förskolans läroplan som vi arbetar utifrån står det att: ”Förskolan ska utveckla barnens eget kulturarv, värden, traditioner och historia.”

 

I vår undervisning använder vi oss också av olika digitala verktyg med barnen. Just nu utforskar vi Blue-Boten ”Robbis” olika användningsområden. Här får barnen ta del av programmering, matematik, logiskt tänkande och samarbete. Då vi arbetar mycket med färg har vi köpt in en speciell matta till vår Blue-Bot med olika geometriska figurer och färger. Barnens uppdrag har varit att programmera ”Robbis” till att gå till någon gul form.

 

Analys vecka 13-15

Vi börjar känna att vi så smått är ”färdiga” med färgen gul och kommer framöver introducera en ny färg för barnen. Då våren är på gång och allt är på väg att grönska blir det färgen grön vi kommer att arbeta med och utforska.
Vi fortsätter att arbeta och samtala kring begreppet kompis och samspel. Till vår hjälp har vi

gjort ett eget Alfonsspel där barnen får möjlighet att fundera och samtala kring olika frågor. Vi läser även litteratur som belyser de olika ämnena kompisskap, utanförskap och olika familjekonstellationer

 

 

Reflektion vecka 16

Denna veckan blev en kort vecka på grund av påskledighet. Vi lade fokus på att avsluta temat gul för att istället lägga fokus på vår nya färg: Grön. Då det var strålande väder hela veckan spenderade vi mycket tid utomhus och gjorde fint i våra pallkragar där vi planterade lite blommor tillsammans. I vårt sidoprojekt "vad är en kompis" har vi börjat med att intervjua barnen kring hur de trivs och hur de upplever dagarna på förskolan.

 

Analys vecka 16

Vi har märkt att vårt tema kring färgen gul har gett barnen mer kunskap kring de andra färgerna. Det har bidragit till många diskussioner kring olika färger och vi upplever att barnen har börjat benämna saker vi dess rätta färg.

I vårt sidoprojekt har vi sett att barnen har haft svårt att uttrycka sig konkret kring sina känslor och upplevelser. Detta är något vi fortsätter jobba på där vi har pågående diskussioner med barnen kring detta hela tiden.

 

Reflektion 17-19

Dessa veckorna har vi utforskat och undersökt färgen GRÖN. Alfons Åberg har kommit på besök på samlingen då han har haft med sig sin Pippi-väska som varit fylld med en massa bilder på saker som har färgen grön. vi har även introducerat två nya sånger där vi sjunger om färgen grön. De äldre barnen har fått i uppdrag att fotografera (med Ipaden) gröna saker på gården. Dessa bilder fick barnen sen använda sig av för att måla av det som de fotograferat. De yngre barnen har skapat olika figurer i saltdeg som de sedan fått måla i två olika nyanser av grön. Vi har även gjort en "hemlig" låda med en massa gröna saker som vi ofta tar fram och samtalar kring.

 

Analys 17-19

Barnen visar stort intresse över den nya färgen och uppmärksammar de olika gröna färgskiftningarna som sker både ute på gården samt i vårt närområde. Vi kommer att arbeta vidare med färgen grön några veckor till och erbjuda barnen olika undervisningstillfällen där vi på olika sätt utforskar och undersöker färgen grön.


Reflektion vecka 20-21

För att utmana och utveckla barnen ytterligare så fick det ett uppdrag att fundera kring. Nämligen; vilka färger behöver man för att få färgen grön. Genom att testa sig fram och fundera så var det tillslut ett barn som kom fram till att om man blandar gult och blått så,får man GRÖN! För att gemensamt utforska om barnets teori stämde så utförde vi ett gemensamt experiment i vår ateljé. Och minsann så stämde barnets teori och det var förvånade och glada barn som upptäckte att färgen grön består av gult och blått.
Då sången ”Herr Gurka” blivit väldigt populär hos barnen så bestämde vi oss för att göra egna gurkor som vi planerar att använda oss av i en egen film i stopMotion.

 

Analys vecka 20-21

Härligt och spännande att följa barnens intresse kring färgen grön och att tydligt se nya erövringar och kunnande då de ser samband och begrepp. Snart är terminen slut och projektet färg går mot sitt slut. Om vi hinner så ska vi försöka att tillsammans med barnen göra en egen film om färgen Grön, där eventuellt barnens ”Herr Gurkor” får vara i centrum och dansa både vals och mazurka.

RESULTAT

 

Hur blev det?

 

Utifrån vårt nationella mål grundat på barnens behov upplever vi att vi har skapat undervisningssituationer som främjar barnens färgutveckling samt språkutveckling. Genom att regelbundet erbjuda barnen skapande, språklekar, ramsor, sagor, sånger, rim och samtal där språk- och färgförståelse är i fokus så märker vi att barnen har fått ökad kompetens, ordförståelse och ordförråd. Då vi valt att dela gruppen regelbundet i mindre grupper upplever vi att barnen har fått komma till tals och blivit lyssnade på. Även deras självkänsla och självförtroende har ökat och många av barnen vågar ta för sig mer i de olika aktiviteter vi erbjuder.

 

-Val av undervisningens innehåll

 

Vi har utgått mycket från barnens kunskapsnivå samt deras intresse och succesivt byggt vidare på detta. Tillsammans har vi utforskat och upptäckt de olika färgerna gul och grön på många olika sätt. Vi har samtalat mycket med varandra, benämnt det vi ser och gör, varit mycket i ateljén och erbjudit barnen olika skapandetekniker där färgerna gul och grön stått i fokus. Vi har även lekt med rim & ramsor, läst böcker, berättat sagor, tittat på film, Ugglo, språklekar och sånger. Vi pedagoger har tagit tillvara på de spontana undervisningssituationer och rutinsituationer

 

-Vilket förändrat kunnande ser ni?

 

Vi upplever att många av barnen har fått en ökad kunskap kring begreppet färg (i detta fall gul och grön). Barnen ser tydliga samband mellan att olika saker kan ha samma färg. Vi ser också ett kunnande i att de förstår att om man blandar två färger så blir det en annan färg.

 

-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Hittills tycker vi att de förväntade effekterna har uppfylls.

 

 

 

ANALYS:

 

Varför blev det som det blev?

 

Vi pedagoger har varit lyhörda inför barnens intressen och behov. Vi har erbjudit undervisning som varit lustfylld och anpassad utifrån barnens ålder, intresse och behov.

 

Vilken utveckling har skett?

 

Den största utveckling som vi ser är att barnen visar tydligt en stor färg- och språkglädje! De är så positivt inställda till allt vi erbjuder och vi pedagoger har tydligt visat att vi tagit tillvara på barnens fantasi och kreativitet.

 

Vad är nästa steg?

 

Ta tillvara på barnens intressen och utforska och uppleva temat språk tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18