👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompissolen

Skapad 2022-02-20 21:51 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hur är man en bra kompis? Vad tycker barnen är viktiga egenskaper hos en kompis? Barnens tankar kring vänskap utgör grunden för detta värdegrundsarbete.

Innehåll

·         VAD: 

      Barnen ska få förutsättningar att samtal om relations- och värdegrundsfrågor på ett för barnen begripligt, meningsfullt och verksamhetsförankrat sätt. Barnens tankar och åsikter blir centrala i arbetet med Kompissolen då det är barnen som äger frågan om hur man är en bra kompis. Vi pedagoger finns med som bollplank och för att hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar och åsikter samt formulera dem till solstrålarna i vår Kompissol.

 

Frågeställning: Hur är man en bra kompis?

 

·         VARFÖR? 

Syftet med projektet är att lyfta viktiga frågor som handlar om relationer specifikt på förskolan och i kompisrelationer generellt. Att barn och pedagoger tillsammans diskuterar och reflekterar kring värdegrundsfrågor är viktigt för att skapa gemenskap och arbeta ihop barngruppen. I projektet är barnens delaktighet och inflytande en mycket viktig del, likväl som det är det för barnens vilja att delta i undervisning. 

Vad säger läroplanen?

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor." (Lpfö -18) 

·         HUR? 

Vi använder böcker och filmer som samtalsunderlag och för att konkretisera vardagssituationer som barnen upplever. Vi arbetar även med praktiska aktiviteter för att förankra viktiga frågor som vi samtalar om. 

 

·         VEM?

Alla barn på Frukten deltar. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer, åldersblandade, åldershomogena, helgrupp och smågrupper. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18