👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 Snösätra förskolor förskolan Bäverhyddan avdelning Björnen

Skapad 2022-02-22 14:20 i 200301 Förskolan Bäverhyddan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Utbildningsplan för avdelning Björnen på förskolan Bäverhyddan i Snösätra förskolor 

Här kommer en reviderad upplaga av den utbildningsplan som vi publicerade hösten 2021. Vi har precis som i tidigare valt några fokusområden i undervisningen som vi kommer att beskriva lite närmare här i utbildningsplanen. Dessa är språk, lek, rörelse, matematik, och naturvetenskap. Mycket av det som står här kommer ni att känna igen från den förra utbildningsplanen. 

Språk 

Som ni har sett i våra lärloggar och på väggen i hallen har vi fortsatt att dokumentera de dialogiska boksamtal vi har med barnen genom att skriva ner deras frågor och kommentarer i pratbubblor som vi sedan satt upp på väggen. Vi har nu valt två nya böcker, dessa är ”Samla Katter" och ”Det var en gång en räv som sprang i mörkret”. Snart är det dags att välja nya böcker igen. Valet av böcker baseras precis som tidigare på vilka böcker barnen tar egna initiativ till att läsa samt böcker som vi märker främjar samtal. För de barn som ännu inte har så många ord är vi pedagoger mer ledande i samtalen kring boken och sätter ord på saker barnen pekar på och delger våra egna tankar och funderingar kring bokens innehåll.

Målet är att barnen ska få ett ökat intresse för böcker och läsning, utveckla sitt språk samt att få öva på olika lässtrategier som att ställa frågor till texten, gissa vad som ska hända, tolka bilder och så vidare. 

Detta blir andra terminen vi jobbar med boksamtal på det här sättet. Vi har hittills kunnat se hur barnen upptäcker nya saker i böckerna över tid och att samtalen inte bara handlar om det som barnen ser på bilderna. De gör även kopplingar till egna erfarenheter och saker bortom texten. Detta exempelvis genom kommentarer som ”min mormor…” eller ”jag har också…”. De har också börjat uppmärksamma mönster i böckerna och göra kopplingar mellan olika sidor, exempelvis genom kommentarer som "där är grisen igen". Detta kallas också för att öva på att läsa på, mellan och bortom raderna. 

Vi har också kunnat se hur de lite äldre björnarna fungerar som goda läsförebilder för de yngre barnen och att läsning är en fortsatt populär aktivitet på Björnen. 

På nedervåningen pågår fortsatt arbetet med Bäverhyddans förskolebibliotek. Biblioteket kommer att öppna under våren 2022 och vara tillgängligt för alla avdelningar. Tanken är att biblioteket ska bli en plats där varje avdelning kan låna böcker men också gå till för att kunna läsa i en lugn och avskild miljö. Till biblioteket har vi också köpt in olika sagomaterial, exempelvis figurerna till sagan "Bockarna Bruse". Vår plan är att gå ner till biblioteket i mindre grupper och bland annat jobba med just sagor. 

Under våren kommer vi fortsatt att låna böcker från bokbussen. På så sätt får barnen mer inflytande gällande vad som finns i vår bokhylla. Vi kommer också att få fler besök från Hagsätra bibliotek i och med vårt deltagande i deras satsning Bokväskan

Till samlingarna har vi gjort i ordning flera flanosagor, bland annat två böcker om Lilla Kanin och "Alla får åka med". I dagsläget är det vi pedagoger som berättar sagorna men tanken är att barnen på sikt ska få prova på att berätta själva för resten av gruppen med flanobilderna som stöd. 

Några barn på Björnen har visat stort intresse för bokstäver. Därför har vi skrivit ut barnens namn och deras första bokstav och använder dessa på samlingen. Några barn börjar kunna känna igen sitt namn och sin första bokstav. 

Slutligen kommer vi fortsatt att använda TAKK-tecken som ytterligare ett sätt att kommunicera och förstärka det talade språket. 

Lek

I Snösätra har vi en för alla förskolor gemensam satsning på lek. Vi på Björnen har planerat att dela in i barnen i tre lekgrupper som ska få tid att leka tillsammans cirka en gång per vecka. Den plats som vi har valt för detta är stora lekrummet och lägenheten inne på avdelningen. Detta då vi sett att lägenheten är den plats på avdelningen där flest barn är då de får möjlighet att välja själva vad de ska göra.

En positiv effekt som vi sett av lekgruppssatsningen hittills är att många barn vågar ta för sig mer och utforska fler delar av avdelningen när antalet barn är mindre och det inte blir samma konkurrens om lekmaterialet.  

Medan barnen leker observerar vi pedagoger för att kunna få en bild av lekkulturen på Björnen. Detta innefattar frågor som: vad leker barnen? vad säger de till varandra? Vilka lekmaterial är det mest intresserade av? Vad händer med lekandet över tid?. Våra observationer blir sedan underlag för diskussioner i arbetslaget kring hur vi på bästa sätt kan stötta barnen i deras lekande.  

Rörelse

Motorik och kroppsuppfattning är något som barnen på Björnen egentligen övar på konstant under en dag på förskolan i allt ifrån lek, när vi äter, går på promenad och så vidare. Men, vi har också specifika planerade aktiviteter för detta. Vi har tidigare gjort något som heter "Mini-röris" på scenen på Perssons betong. Detta är olika rörelseövningar, både lugna och lite mer pulshöjande. Detta har barnen verkat uppskatta så det kommer vi fortsätta med.

Vi kommer också se till att utnyttja vår hoppisdag (torsdagar) för att ha olika rörelseaktiviteter inomhus. Där kommer vi att dansa, ha gympapass men också bara vara. Vi har några gånger gjort "Brums Yoga" både i Hoppis och på avdelningen. Detta kommer vi också att fortsätta med. Sist men inte minst kommer vi fortsatt utmana barnens motorik när vi rör oss i närområdet genom att gå i skogen och att inte alltid ta den lättaste vägen. 

Matematik 

På avdelningen har vi flera olika material med vilka barnen kan utveckla sin matematiska förmåga. Ett sådant material är våra magneter i olika geometriska former med vilka barnen kan bygga både på höjden, bredden och längden. Magneterna är ett omtyckt byggmaterial här på Björnen. Då vi bygger tillsammans med barnen introducerar vi och övar på olika matematiska begrepp som kvadrat, triangel, stor, liten och så vidare. Med hjälp av materialet får barnen också en uppfattning av vad de olika begreppen betyder. Under våren kommer vi att fortsätta använda oss av bland annat magneterna och utmana barnen till att bygga, konstruera och tänka på nya sätt. Vi ska också dokumentera detta tillsammans med barnen. 

Vi har också två olika matematik-samlingar som vi gör regelbundet. I den ena samlingen räknar vi från 1-5 med hjälp av en Alfons-flanosaga och rekvisita. I den andra samlingen övar vi på att para ihop och benämna geometriska figurer. 

Naturvetenskap 

Under vårterminen kommer vårt arbete med årstiderna att fortsätta. Under hösten var vi bland annat ute och plockade löv och kastanjer samt letade svamp. Under vintern kommer vi (förhoppningsvis) att kunna vara mycket ute i snön och även genomföra vårt projekt med is-skulpturer. Till våren kommer vi precis som förra våren att leta vårtecken. Vi kommer att leta efter och lära oss att känna igen olika blommor, insekter och fåglar. 

Arbetet med årstiderna får också ta plats under samlingarna genom att vi pratar om saker vi har upptäckt, sjunger sånger kopplat till årstiden och övar på TAKK-tecken kopplat till de olika årstiderna. Vi kommer också genomföra skapande-aktiviteter kopplat till årstiderna. 

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

På Björnen har vi som mål att publicera 1 grupp-lärloggar per vecka. 

 

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

På Björnen har vi hittills publicerat minst en individuell lärlogg per barn. Under våren har vi planerat att varje barn ska få minst 2 individuella lärloggar till. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18