👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminens teman

Skapad 2022-02-23 07:56 i Skogsgårdens förskola Östersund
Planerings mall
Förskola
En översikt av de teman vi fokuserar på under vårterminen

Innehåll

För vilka:

Alla barnen på Grönnen är delaktiga, men framförallt barnen på formsidan.

Varför:

För att få en struktur på terminen och lyfta årets högtider, årstider och traditioner. 

Vilket lärande vill vi ge:

Vi vill göra barnen uppmärksamma kring samhällets värden, traditioner och historia. Vi vill skapa en förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hur natur och samhälle påverkar varandra. Barnen ska ges möjlighet att uppleva och lära känna sin närmiljö och hur årstiderna påverkar naturen. 

Vad gör vi:

Vi kommer att följa kalendern, årstiderna och förskolans årshjul. 

Hur gör vi:

Under varje månad kommer vi fokusera på olika områden som finns med från kalendern. 

Januari:
Julgransplundring

Februari:
Samiska nationaldagen, 
OS-veckor,
Kompistema startar

Mars:
Odlingen sätts igång,
Fettisdag 1/3,
Kvinnodagen 8/3,
Matematikens dag 14/3,
Rocka sockor/ Världsdagen för Downs syndrom 21/3,
Våffeldagen 25/3

April:
Ramadan inleds 2/4,
Påsk 11-22/4,
Påskfest 14/4
Valborg, 31/4

Maj:
Förskolans dag 19/5,
Morsdag 29/5

Juni:
Nationaldagen 6/6,
Sommarfest 8/6,
Midsommarfest 23/6
Möjlighet till gurk-skördning

Dokumentation:

Hur? Vi filmar, fotograferar, återberättar med hjälp av olika skapande metoder och byggmaterial.

Vem? De närvarande vid aktiviteten, pedagoger och barn

Vad? Vad vi gör, hur vi upplever det och vad vi tänker om det.

Reflektion/Analys:

När? Efter varje planerad kalenderhändelse.

Vilka? Grönnens barn, samt vi pedagoger på Grönnen.

Hur går vi vidare? Vi utvärderar och reflekterar över vad som varit bra och vad som kunde varit bättre. Detta tar vi med oss till nästa vår då vi ska arbeta med dessa traditioner och händelser igen, så det blir så bra som möjligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18