👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på Mattis

Skapad 2022-02-24 10:46 i 068821 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 14 Stockholm Bromma
Förskola
Under undersökningsfasen har vi sett att djur är ett återkommande tema i barnens lekar och samtal. Många barn är intresserade av olika djur och deras egenskaper, med likheter och olikheter. De leker "gissa djuret", samtalar mycket om sina erfarenheter av och med djur samt gestaltar den i sina lekar. Vi vill ta tillvara barnens intresse; de är nyfikna och vill veta mer så vi ser olika möjligheter att fördjupa oss utifrån deras frågeställningar. Därför ska vi under vårterminen 2022 ha projekt om djur på Mattisborgen! Namnet "Djuren på Mattis" har vi kommit på tillsammans med barnen och det syftar till det populära barnprogrammet "Djuren på Djuris" som många av barnen älskar.

Innehåll

Projektstart

Vi vill djupdyka i djurens värld med barnens intresse i fokus. Som grund för vårt utforskande får alla barn får välja ett djur som vi ska undersöka mer under terminen, utifrån en tanke om barns delaktighet och inflytande. Runt djuren erbjuder vi pedagoger olika aktiviteter som syftar till att barnen ska inhämta kunskaper och öva på färdigheter inom våra målområden. Under projektets gång vill vi på olika sätt beröra:

Demokrati, barnkonventionen – Hur kan vi ta hand om varandra, djuren och naturen? Vad behöver djuren och vi för att må bra?
Naturvetenskap och matematik – Vi vill titta på hur djuren ser ut från ett naturvetenskapligt perspektiv och att barnen ska få större förståelse för vilken mångfald djurriket innehåller. Vi vill även få in matematik och olika digitala verktyg.
Språk och kommunikation – Projektet ska stödja barnen i deras språkutveckling. Vi arbetar bland annat med högläsning, berättande, läs- och skrivfärdigheter.
Estetiska uttrycksformer – Barnen ska få uppleva och skapa med olika tekniker och material, som att teckna, måla, skulptera och konstruera.
Drama, fantasi och rollek – Projektet och miljön ska stödja barnens fantasi- och rollekar. Fantasi och lek är viktigt för barnens utveckling och finns som en röd tråd i alla områden och aktiviteter.
Bygg och konstruktion – Bygg och iscensättning med djur och naturmaterial i miljön, utomhus och på piazzan
IKT – exempelvis använda digitala verktyg för att titta på djur och de olika miljöerna de bor på runt om i världen.
Motorik, rörelse, hälsa – Barnen ska få använda hela kroppen i sitt utforskande, exempelvis genom dans, yoga och när vi går ut i skogen.


Hur och när?

Vårt mål är att projektet ska få vara levande i miljön och att barnen ska kunna engagera sig kring projektet under större delen av dagen på förskolan men den planerade projekttiden då vi har mer riktade aktiviteter infaller på tis-tor förmiddagar. Under projekttiden är vi indelade i smågrupper för att barnen ska få möjlighet att mötas i mindre sammanhang och att alla barn ska få möjlighet att komma till tals. Under en vecka kommer barnen att få delta i samma aktiviteter, men på olika dagar. Vi dokumenterar löpande och sätter upp dokumentationen på en processvägg inne på avdelningen så att det görs tillgängligt för barnen. Vi vill även att barnen ska få möjlighet att dokumentera själva genom att fotografera och filma med sin lärplatta. På det här sättet får barnen än en möjlighet att vara delaktiga i sina lärprocesser och att påverka projektets riktning.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18