👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C Matte Direkt 9 - Procent och statistik kap 4Särlaskolan

Skapad 2022-02-24 16:03 i Särlaskolan Borås Grundskola
kap 4 Matte Direkt 7 - Algebra
Grundskola 9 Matematik
Du kommer säkert att låna pengar och betala ränta och vill så klart ha koll på avgifter och avbetalningar. Här är grunderna! I kapitlet om procent övar vi på sambandet mellan andelen, delen och det hela, och använder det när vi räknar med ökningar och minskningar. Vi lär oss även att använda förändringsfaktorer när vi räknar, och övar på hur vi anger förändringar i procent och procentenheter. I delen om statistik övar vi på tabeller, diagram och lägesmåtten medelvärde och median, samt lådagram.

Innehåll

Vecka: 8 -14

Kapitel 4 Samband och Statistik finns på sidorna Blå: 158-166, Grön: 144-153, Röd: 168-172

Konkreta mål

Efter arbetsområdet ska du kunna

 • förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar: - beräkna delen - beräkna det hela - beräkna andelen
 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, som till exempel ränteberäkningar och statistik
 • tolka lådagram och andra typer av diagram
 • skilja på procent och procentenheter

Begrepp

 • ränta
 • räntesats
 • inlåningsränta
 • förändringsfaktor
 • spridningsmått
 • lägesmått
 • medelvärde
 • median
 • typvärde
 • variationsbredd
 • lådagram
 • nedre kvartil
 • övre kvartil
 • kvartilavstånd
 • procentenheter

Arbetsformer

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med

 • gemensamma genomgångar
 • diskussion i grupp/helklass
 • enskild färdighetsträning

Redovisningsformer

Eventuella enskilda-/gruppuppgifter

Diagnoser

Prov Del 1

Prov Del 2

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • lösa problem med hjälp av matematik med lämpliga metoder.
 • hur du använder matematiska begrepp
 • använda olika metoder för att göra beräkningar
 • kunna redovisa dina tankar, beräkningar och slutsatser med matematikens uttrycksformer så att det är lätt, överskådligt och begripligt att följa dina argument och resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
9C Procent och statistik kap 4 år 9 Särlaskolan

Knappt - fortfarande svårt
OK - Klarar Blå kurs
Goda kunskaper - Klarar Grön kurs
Utmärkta kunskaper - Klarar Röd kurs
Du kan beräkna delen
Blå s: 158 Grön s: 144 Röd s: -
Du kan beräkna det hela
Blå s:160 Grön s: 145 Röd s: -
Du kan beräkna andelen
Blå s: 161 Grön s: 146-147 Röd s: -
Du kan utföra procentberäkningar i praktiska sammanhang med förändringsfaktor
Blå s: 162 Grön s: 148 Röd s:168-169
Du kan utföra procentberäkningar i praktiska sammanhang såsom upprepad förändring /ränteberäkningar
Blå s: 159+163 Grön s: 149 Röd s: 168-169
Du kan tolka lådagram och andra diagram
Blå s:164-165 Grön s: 150-152 Röd s:170-171
Du kan skilja på procent och procentenheter (promille/ppm för röd kurs)
Blå s:166 Grön s: 153 Röd s:172