👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella provet Sv3

Skapad 2022-02-25 11:30 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska
v.16-19: Du kommer att förberedas inför samt genomföra det nationella provets två delar.

Innehåll

Innehåll

Det nationella provet fokuserar på förmågan att kunna skriva och framföra argumenterande tal, samt på förmågan att kunna sovra bland en större mängd text för att använda dessa som källor till en utredande text. 

Det som provet fokuserar på är sådant som vi redan arbetat med under kursens gång, och en del i förberedelserna kommer vara att alla får gå tillbaka till sina tidigare uppgifter och granska samt bearbeta dessa. Vi kommer även att arbeta med mindre övningsuppgifter. 

 

Material

Kompendium från skolverket

 

Examination

Delprov A (skriva) genomförs v.18

Delprov B (tala) genomförs v.19 (men förbereds veckorna innan)

Matriser

Sve
Argumenterande tal sv3

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 4 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt, t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhet
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga.

Sve
Utredande text PM Svenska 3

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll och källhantering
-Texten presenterar en lämplig frågeställning -Texten innehåller en rimlig beskrivning av flera relevanta källor -Texten innehåller slutsatser/en jämförelse som delvis bygger på textreferaten -Texten utmärks delvis av objektiv saklighet -Texten tillämpar regler för citat och referatteknik
-Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen -Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten -Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet -Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer
-Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet -Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten -Texten utmärks av objektiv saklighet -Citat- och referattekniken är väl fungerande
Disposition och sammanhang
-Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning -Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken -Textbindningen är fungerande
-Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte -Styckeindelningen är korrekt markerad -Textbindningen är väl fungerande -Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner -Det råder balans mellan olika delar
Samma nivå som för C
Språk och stil
-Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar -Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen
-Språket är klart och bär upp elevens resonemang. -Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen
-Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. -Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen
Helhet
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna