👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och skrivning 1-3

Skapad 2022-02-25 12:50 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Att lära sig grunderna till läsning och skrivning
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och enkla meningar. Vi ska börja med lätta texter som ni bygger själva av de orden ni lärt er. Vi ska lära oss att lyssna och förstå genom högläsning och återberätta det ni hörde. Vi ska fortsätta att utveckla förmågan att yttra sig i skrift med mer avancerad ordförråd och olika text typer. Vi ska fortsätta utveckla läsförståelsen genom att titta närmare på en text och svara på svårare frågor.

Innehåll

Viktig begrepp:

Läraren ska förklara följande ord för eleverna:

 • Letters (Bokstäver)
 • Alphabet (Alfabet)
 • Words (Ord)
 • Sentences (Meningar)
 • Author (Författare)
 • Characters (Karaktärer)
 • Setting (Miljön)
 • Predictions (Förutsägelse)

 

Konkritesering av målen:

 • Eleven ska kunna alla bokstäver i alfabetet.
 • Eleven ska kunna skriva/forma bokstäverna på rätt sätt.
 • Eleven ska kunna läsa ord och enkla meningar.
 • Eleven ska kunna skriva ord och enkla meningar.
 • Eleven ska delta aktivt i en diskussion kring en saga från modersmålets språkområde.
 

Arbetsätt:

 
 • Eleven ska arbeta med ett "phonics" metod för att tränar på de olika bokstäverna.
 • Eleven ska använda laminerade och magnetiska bokstäver för att skapa enkla ord.
 • Eleven ska lära sig mer svåra ord genom roliga och engagerande aktiviteter, utforska ord man inte kan ljuda ut fonetiskt, ord med långa vokaler, ord med konsonantblandningar och ord med olika digrafer.
 • Eleven ska använda promptkort för att inspirera dem att skriva. Korten tar eleven från pre-skrivande strategier, till meningar.
 • Eleven ska delta i en gruppdiskussion och utforska berättelsernas struktur. Gruppen kommer att återberätta historien och sekvensera händelserna, som identifierar början, mitten och slutet. Eleven kommer också att diskuterar karaktärer och miljön i berättelsen. Eleven kommer även att plocka ut svåra ord för att bygga upp ordförråd.
 

Bedömning:

I slutet av Åk 3 ska eleven:

 • kunna alla bokstäverna i alfabetet.
 • kunna skriva bokstäverna på rätt sätt.
 • kunna läsa enkla ord och meningar.
 • kunna skriva enkla ord och så småningom meningar.
 • kunna vara aktiv i en diskussion kring en saga och identifiera början, mitten och slut av berättelsen.
 • kunna svara på frågor om en berättelse genom att måla, för att visa förståelse, svara på flervalsfrågor och eventuellt, svara skriftligen.

Slutredovisning:

 1. Inlämning av arbete under lektionen.
 2. Processen är det viktigaste, det blir inget slutprov. Läraren använder "modellering", genre baserad pedagogik. Vi ska använda följande steg:
 • Visa
 • Diskutera
 • Göra tillsammans
 • Gör i par
 • Göra själv
 • Diskutera resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6