👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kinesiska åk 6-8 (22Vt-1)

Skapad 2022-02-25 23:01 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 6 – 8 Modersmål
Den här terminen från vecka 9-19 har du möjlighet att lära tre texter från läroboken 中文 7, 第 4 课, 伊索寓言 (en Aesops fabel),第5课, 东郭先生和狼 (en kinesiska fabel),第6课, 成语故事 (en idiom berättelse).

Innehåll

Lärandemål
 • förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga struktur och följa språkliga normer,
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, jämföra det lästa med egna erfarenheter,
 • förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • känna till vissa av kinesiska traditioner och reflektera över om traditioner, kulturella företeelse och kunna jämföra med svenska förhållanden.

Arbetssätt

 • Du kommer att lära tre olika texter (en saga, en fabel, en idiom berättelse) med nya ord och begrepp och göra övningar.
 • Du kommer att lära dig hur du analyserar texten och skapar en begriplig presentation för olika mottagare.
 • Du kommer att göra ett prov.

 

Bedömning

 • Du visar att du har behärskat de nya tecknen och orden och kunna använda dem att skapa dina egna meningar.
 • Du kan läsa, förstå och tolka texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Du visar att du kan göra en begriplig presentation i tal och skrivande texten till mottagare.
 • Du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
 • Du visar att du kan göra en begriplig presentation i tal och skrivande texten till mottagare.
 •  

Ht schema

 V 2 Texten 在机场                 40 min

Läs texten 在机场, lära nya tecken och ord. läxor: träna att skriva nya tecken, läs texten för att förstå nya ord begrepp och meningsuppbyggnad.

 V 3 Texten  在机场                 40min

Repetera de nya orden, tolka och diskutera texten med radernas meningar, innehåll sammanhäng och budskap. läxor: arbeta med lärobokens övningar första delen.   

 V 4 Inställd lektionen pga           klassrummet upptagen 

 Läxor: arbeta med lärobokens övningar andra delen.

V 5 Texten  游香港                 40 min 

 Presentera och diskutera övningarna i 在机场.

Läs texten 游香港, lär nya tecken och ord. läxor: tränar att skriva nya tecken, läser texten för att förstå nya ord begrepp och meningsuppbyggnad.

 V 6 Texten  逛外滩                40 min

 Repetera de nya orden, tolka och diskutera texten  游香港。

Läs texten 逛外滩, lär nya tecken och ord. läxor: tränar att skriva nya tecken, läser texten för att förstå nya ord begrepp och meningsuppbyggnad.

 V 7 Texten  逛外滩                 40 min

Repetera de nya orden i texten 逛外滩 och får  eleverna ställa frågor och diskutera vidare.

Läxor:  arbeta med lärobokens övningar.

 V 8 Sportlovet

 Läxor: arbeta med lärobokens övningar.

 V 9 伊索寓言 (en Aesops fabel)                                                          40 min

Läs texten 伊索寓言, lära nya tecken och ord och analysera texten. Läxor: träna att skriva nya tecken, läs texten för att förstå nya ord, begrepp och meningsuppbyggnad. Gör uppgifter s.25 (7), s.31 (7).

V 10 伊索寓言                         40 min

 Repetera de nya orden i texten 伊索寓言 och får  eleverna ställa frågor och diskutera vidare.

Läxor:  arbeta med lärobokens övningar.

 V 11 Modersmålslärare Studiedag

 Läxor: läs texten 东郭先生和狼, lära nya tecken och ord.

 V 12 东郭先生和狼 (en kinesiska fabel)                

                                                40 min

Repetera de nya orden i texten 东郭先生和狼 och analysera texten och får  eleverna ställa frågor och diskutera vidare.

Läxor:  Gör uppgifter s.39 (7), s.47 (7), s.50 (7), och arbetar med lärobokens övning första delen.

 V 13东郭先生和狼                  40 min

Diskuterar förra gångens uppgifter och fortsätter arbeta med lärobokens övning andra delen.

 V 14 成语故事 (en idiom berättelse)                                                    40 min

Läs texten 成语故事, lära nya tecken och ord och analysera texten. Läxor: träna att skriva nya tecken, läs texten för att förstå nya ord, begrepp och meningsuppbyggnad. Gör uppgifter s.37 (7), s.46 (7).

 V 15 Påsklovet

Läxor: arbetar med lärobokens övning första delen.

 V 16 成语故事                        40 min

Diskuterar förra gångens uppgifter och fortsätter arbeta med lärobokens övning andra delen.

 V 17 Repetitions period         40 min

Läs texterna 杀鸡取蛋, 狮子和蚊子,马虎先生 Utforska egna meningar och läsförståelse.

 V 18  Repetitions period         40 min

Analysera och diskuterar förra gångens texter.

Läxor: Förbereder nästa veckas prov.

 V 19 Provet                            60 min

中文(七)第4,5,6课。

 V 20 Utvärdera                       40 min

Lärande innehåll och arbetssätt.

 V 21 Provresultat                   40 min

Samtal med eleverna

 V 22 Vårterminen avslutning  40 min

Sommarlov läxor

 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 9
 • Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
 • Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 9
 • Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  A 9