👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syltmackor & oturslivet - Läsning åk 4

Skapad 2022-02-26 14:46 i Högåsskolan Knivsta
Gemensam läsupplevelse. Eleverna delas in i läspar och läser samma bok för läsflyt, läsförståelse och boksamtal.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord, koppla till egna händelser, kan hänga med och förstå vad en film eller spännande tv-serie handlar om eller så vill du kanske bara läsa något läskigt eller roligt att för att slappna av.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du blir indelad med en kamrat i "läspar".
 • Du kommer i läsparen att läsa samma bok högt för varandra.
 • Du ska skriva läslogg och/eller svara på frågor och ord efter läst text.
 • Du ska diskutera om innehållet i texten du har läst.
 • Du ska återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • Du ska resonera om lästa texter och sedan anknyta till sina egna erfarenheter.
 • Du ska skriva recension av den lästa boken.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • läsa med flyt
 • sammanfatta innehållet av en text
 • läsa mellan raderna
 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
ZickZack Läsrummets Läsutvecklingsmatris åk 4-6

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur för barn och ungdomar.
Kan med stöd avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan i huvudsak avkoda och förstå enklare skönlitteratur.
Kan med viss säkerhet avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur.
Kan med säkerhet avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur.
Prosodi (språkets rytm)
Förmåga att vid högläsning anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll.
Pauserar mellan meningar. Börjar få ett flyt i sin läsning.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet. Läser i huvudsak med flyt.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet. Läser med flyt.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet. Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan med stöd i ett samtal eller skrift redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan med säkerhet återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt.
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Kan med stöd förutspå vad som ska hända framöver när hen läser.
Kan förutspå i enkla drag vad som ska hända framöver när hen läser.
Kan med viss säkerhet förutspå vad som ska hända framöver när hen läser.
Kan med god säkerhet förutspå vad som ska hända framöver när hen läser.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan med stöd dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan i huvudsak dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan med viss säkerhet dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan med god säkerhet dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.