👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SA20 - Historisk bakgrund till aktuella politiska konflikter

Skapad 2022-03-01 11:17 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Historia
Att utifrån olika historiska perspektiv (dvs. historiesyn) kunna förklara och förstå en dagsaktuell konflikts historiska orsaker/förutsättningar, nuläge och tänkbara framtida utveckling.

Innehåll

Tid

vecka 2-9

 

Syfte

Att utifrån olika historiska perspektiv (dvs. historiesyn) kunna förklara och förstå en dagsaktuell konflikts historiska orsaker/förutsättningar, nuläge och tänkbara framtida utveckling.

 

Examinationer

1. Parvisa presentationer, v. 9

2. Skriftlig individuell källpresentation, v. 9

 

Nyckelbegrepp

historiesyn/historiska perspektiv, konflikt, idealistisk historiesyn, materialistisk historiesyn, klassperspektiv, genusperspektiv, postkolonialt perspektiv, ekologiskt perspektiv/miljöperspektiv,  förklaringsmodeller, aktör, struktur, källkritik, relevans, källvärde

 

Källor

Texthäfte från läroboken

Tidskrifter - Tempus, Amnesty Press, Omvärlden, Världshorisont, samt andra tidskrifter relevanta för ditt konfliktområde

Internetadresser - globalis.se, landguiden.se google scholar

https://www.ui.se/landguiden/konflikter/

https://www.globalis.se/Konflikter

Artikelsök, Ebsco, Library press display

Playtjänster - svt.se/play, ur.se/urplay.se, ne.se/play

 

Information om presentation

Muntlig presentation, v. 9 (Seminarieschemat publiceras v. 7)

 

Presentationen sker parvis. Varje par väljer en aktuell internationell konflikt i världen. Diskutera vilka olika historiska orsaker och förutsättningar, främst under 1900-talet, som skapat dagens konfliktsituation. Diskutera även olika tänkbara utvecklingslinjer för framtiden inom ditt konfliktområde. Presentationen får inte överskrida 15 minuter.

 

Utgå från nedanstående punkter i er presentation: 

 • Redogöra för och analysera vilka orsaker/förutsättningar som verkar viktigast till konflikten historiskt och idag. Motivera och förklara varför ni anser dessa orsaker/förutsättningar är viktigast.

 • Använda historiska perspektiv (historiesyn) för historisk förklaring för att visa på hur det ger en bild av historien och nutiden gällande konfliktsituationen.

 • Förklara den historiska utvecklingen och dagens konfliktsituation utifrån ett aktörs- och ett strukturperspektiv.

 • Diskutera och motivera olika tänkbara utvecklingslinjer för framtiden, utifrån historiska kunskaper och dagssituation.

 

Historisk bakgrund

ca 70%

1900-talet

Nutids-

beskrivning

ca 20%

Framtida utvecklings-

linjer (2 st)

ca 10%

 

Exempel på politiska konflikter att välja mellan:

Palestinakonflikten

Ukraina-Ryssland

Myanmar

Hong Kong/Kina

Taiwan/Kina

Indien-Pakistan (Kashmir)

Mali

 

Somalia

Östra Kongo

Belarus - EU

Yemen

Koreakonflikten

Kuba - USA

Venezuela - USA


Skriftlig källpresentation, v. 9

 

Du​ ​ska​ ​resonera​ ​kring​ ​dina​ två viktigaste ​källors​ ​relevans​ ​och​ ​trovärdig​ ​i koppling till​ ​arbetsområdets syfte.​ ​Tänk​ ​på​ ​att  utgå​ ​från​ ​de​ ​källkritiska​ ​kriterierna gällande relevans och trovärdighet.​ ​Källkritiken​ ​skrivs​ ​hemma och lämnas in i classroom senast söndag v. 9 kl. 23.59.   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  His  -
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
  His  -
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  His  -

Matriser

His
Kopia av Förändringsprocesser, historiska begrepp och källkritik

E
C
A
Förändringsprocesser
Tolkningar
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Förändringsprocesser
Förlopp
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Förändringsprocesser
Aktörer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förändringsprocesser
Historia och nutid
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Förändringsprocesser
Framtida utvecklingslinjer
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Källkritik
Relevans och användbarhet
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt gör välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Källkritik
Källvärde och källkritisk metod
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven översiktligt sitt val av såväl metoder som tolkningar.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt sitt val av såväl metoder som tolkningar.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av såväl metoder som tolkningar.