👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och Hälsa!

Skapad 2022-03-01 13:48 i Remonthagens förskola Östersund
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Hållbar utveckling; social, ekologisk och ekonomisk. ALLA kan göra skillnad. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hälsa; Vi vill att barnen ska utveckla intresset för fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil.

Innehåll

Syfte och bakgrund


Syftet
med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov


Syftet med Hälsa är att vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin motorik, kroppsuppfattningsförmåga och att maten påverkar vårat mående. Vi vill ge barnen en förståelse för hur viktigt det är att vi kan påverka hur vi ta hand om vår kropp/hälsa för att må bra hela livet.

Mål

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den SOCIALA  aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, att fungera enskilt och i grupp, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra relationer där alla är viktiga. Alla är olika, olika är bra!

När det kommer till den EKOLOGISKA aspekten strävar vi efter att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, vi sparar på våra resurser och vi gör barnen delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. 

När det kommer till den EKONOMISKA aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö. Vi samtalar om varför vi behöver vara rädda och hushålla med våra resurser.

Med HÄLSA vill vi att barnen ska få mer kunskap och förståelse för hur dom själva kan påverka sitt eget välbefinnande för att må bra hela livet. 

 

 

Arbetssätt/metod

 

SOCIAL HÅLLBARHET 

- Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.

- Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.

- Vi använder oss av det värdegrundmaterial vi har t.ex Kompisböckerna, pratar om Barnkonventionen. 

 

EKOLOGISK HÅLLBARHET 

- Vi sorterar och återvinner material så att det kan bli nytt. 

 

EKONOMISK HÅLLBARHET 

- Vi arbetar för att barnen får en medveten tanke kring hur vårt material används

- Vi samtalar om vikten att ta exempelvis den mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över.

 

HÄLSA

- Remontloppet kommer vi att springa med glädje!
- Vi kommer att erbjuda olika rörelsepass, Friskis o Svettis, babblarna och Birgergympa. 
- Vi samtalar om hälsa och kost. 
- Vi pratar att kroppen mår bra av vila och återhämtning varje dag.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18