👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om basilisk

Skapad 2022-03-03 11:01 i SpråkCentrum Huddinge
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Vad ser du på bilden? Hur ser skapelsen ut - beskriv! Vad liknar den, tror du? Vilka känslor väcker skapelsen hos dig?

Innehåll

Långsiktiga mål/Förmågemål (ordagrant från Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

•                       formulera sig och kommunicera i tal och skrift

•                       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

•                       läsa och analysera skönlitteratur  och andra texter för olika syften...

•                       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

åk 1 - 3

Centralt innehåll:

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

åk 4-6

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Läraren läser högt sagan "Bazyliszek", innehållet diskuteras tillsammans, nya ord förklaras.

Vi inför genren - saga, diskuterar med eleverna vad en saga kännetecknar.

Därpå tittar vi på filmen om basilisk. Eleverna jämför filmens innehåll med den lästa versionen genom att leta efter likheter och skillnader. 

Eleverna återberättar sagan och efter det väljer en intressant del av sagan och ritar bilder. Sedan intervjuar vi en basilisk. Som nästa steg skriver vi våra egna sagor, läser dem till varandra och ger muntligt respons. 

 

ÅK 3

Deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår.

Använder vanliga sambandsord, till exempel för tid och orsak (sen, och sen så,

för att …)

Deltar i spontana och styrda samtal i undervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

Visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal, till exempel genom att återge, sammanfatta och reflektera över innehållet på ett enkelt sätt

Läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten.

Svarar på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta

Gör kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter för att befästa  och bekräfta förståelsen

Samtalar om texter och sammanfattar innehållet med viss stöttning

Återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrad

Läser och berättar om en händelse eller företeelse med stöd av nyckelord i grupp eller i mindre grupp

Skriver meningar

Skriver ord med mellanrum

Börja alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt

Meningsbyggnaden är

korrekt

Skriver med åldersanpassat ordförråd

Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor

Förstår texter som t.ex. fabler, bildböcker och faktatexter

Berättar med passande ord och meningar till bilder

 

 

 

 

 

ÅK 4

ÅK 5

ÅK 6

Tala/lyssna/samtala

Förstår det mesta i

ett samtal

Förstår det mesta i

ett samtal

Förstår det mesta i

ett samtal

Tala/lyssna/samtala

Berättar och uttrycker sina  åsikter i olika sammanhang

Berättar och uttrycker önskemål och åsikter i olika sammanhang

Berättar och uttrycker önskemål och åsikter i olika sammanhang

Tala/lyssna/samtala

Använder de vanligaste grammatiska satsdelarna

Använder de vanligaste grammatiska satsdelarna

Använder de vanligaste grammatiska satsdelarna

Tala/lyssna/samtala

Deltar och framföra sina åsikter i ett samtal

Deltar och framföra sina åsikter i ett samtal

Deltar och framföra sina åsikter i ett samtal

Tala/lyssna/samtala

Talar tydligt med rätt uttal, betoning och satsmelodi

Talar tydligt med rätt uttal, betoning och satsmelodi

Talar tydligt med rätt uttal, betoning och satsmelodi

Tala/lyssna/samtala

Följer och genomför en muntlig instruktion i flera steg

Följer och genomför en muntlig instruktion i flera steg

Följer och genomför en muntlig instruktion i flera steg

Läsa

Visar en viss övergripande förståelse, till exempel genom att para ihop en bild med en mening eller en fras

Svarar på frågor där svaren framgår tydligt i texten till exempel Var? Vem? och Vad?

Svarar på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta

Läsa

Förstår och tolkar innehållet i olika texter

Förstår och tolkar innehållet i olika texter

Förstår och tolkar innehållet i olika texter

Läsa

Analyserar och urskiljer texters budskap -innehållet och mellan raderna

Analyserar och urskiljer texters budskap -innehållet och mellan raderna

Analyserar och urskiljer texters budskap -innehållet och mellan raderna

Läsa

Tillämpar olika lässtrategier

Tillämpar olika lässtrategier

Tillämpar olika lässtrategier

Läsa

 

 

Jämför grundläggande struktur i modersmålet och svenska

Läsa

 

 

Högläser med inlevelse  och intonation

Skriva

 

Skriver ord med mellanrum

Skriver ord med mellanrum

Skriva

 

Börjar alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt

Börja alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt

Skriva

Skriver utvecklade meningar om välbekanta ämnen

Skriver utvecklade meningar om välbekanta ämnen

Skriver utvecklade meningar om välbekanta ämnen

Skriva

Skriver med tydligt innehåll utan fokus på stavningen

Skriver med tydligt innehåll utan fokus på stavningen

Skriver med tydligt innehåll utan fokus på stavningen

Berättande texter och sakprosatexter

Sammanfattar muntligt en uppläst text, som lyrik, sagor och fabler

Sammanfattar muntligt en uppläst text, som lyrik, sagor och fabler

Sammanfattar muntligt en uppläst text, som lyrik, sagor och fabler

Berättande texter och sakprosatexter

Gör enkla kronologiska sammanfattningar

Gör enkla kronologiska sammanfattningar

Gör enkla kronologiska sammanfattningar

Berättande texter och sakprosatexter

Framför textens budskap

Framför textens budskap

Framför textens budskap

 

 

Uppgifter

  • Intervju med en sagofigur