👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kilbergets förskola - Språkutveckling

Skapad 2022-03-03 13:13 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Språkutvecklande arbetssätt är ett av tre fokusområden i Bollnäs kommuns förskolor. Detta mål är utarbetat ifrån kommunens mål att öka elevers måluppfyllelse och på sikt öka behörighet till gymnasiet. Forskning visar förskolans arbete är av stor vikt för barns framtida språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

Vi arbetar med tecken som stöd, munmotoriska övningar som tex munmotoriska sagor. Sång och fingerramsor. Namnlappar. Kompiskort dvs bilder på barn och personal med namn. Några avdelningar har månadens tecken. De äldre barnen är intresserade av och nyfikna på tecken, bokstäver och spel. De är i ett ”lärande” mest hela tiden. De yngre barnen är intresserade av sång, tecken, begynnelsebokstaven, sagor, att benämna saker, kompiskorten. Några av de yngsta använder kroppen för att kommunicera.

Vi ser att vi väckt ett intresse hos barnen och att det går framåt. De yngsta barnen utvecklas i det talade språket.

Mål

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk och sin språkförståelse. 
Inspirera till att använda tecken som stöd (TAKK)

Vi vill ge barnen en djupare språkförståelse utifrån sina förutsättningar.

Syfte

Bland de yngre barnen ser vi att behovet av att göra sig förstådd finns, och att barnen intresserar sig för de språkliga aktiviteterna som vi pedagoger erbjuder.

Vi vill stärka språket för de äldre barnen, främst för de barn med ett annat modersmål än svenska, men också de andra. De hänger med i sammanhanget och ges förutsättningar för en djupare språkförståelse.

Genomförande

Yngre barnen:

 • Sjunger namnsånger
 • Bekräftar/upprepar/förstärker barnens kommunikation genom våra ord (regeln om tre)
 • Arbetar aktivt med sagor på olika sätt
 • Skapar en miljö som inbjuder till språkutveckling
 • Använder TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Äldre barnen:

 • Arbetar med daglig sagoläsning
 • Vi har aktiv högläsning och ställer öppna frågor
 • Vi fortsätter att jobba med tal och skrivspråk
 • Utveckla barns återberättande förmåga
 • Sång och ramsor och munmotorik övningar
 • Vi fortsätter med tecken som stöd vid samlingarna

Dokumentation under lärprocessen

Alla barn ska ha minst en lärlogg per termin om språkutveckling.

Ansvar

All personal ansvara för genomförandet, dokumentationen och reflektion på avdelningarna.

Reflektionsgruppen ansvarar för gemensam reflektion i hela huset, utifrån avdelningarnas reflektion, och utvärderar och uppdaterar planeringen.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i egna arbetslaget och i reflektionsgrupperna.

I april och november följer vi upp, utvärderar och analyserar hur vårt arbete gått och uppdaterar planeringen utifrån det.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18