👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan 2022, Snösätra förskolor, förskolan Dungen, avdelning Trollet

Skapad 2022-03-04 14:43 i 200241 Förskolan Dungen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Utbildningsplan 2022 för avdelningen Trollet på förskolan Dungen i Snösätra förskoleenhet

 

Första tiden på förskolan

Under barnens första tid i förskolan vill vi framför allt skapa tillitsfulla relationer till dem och få dem att lita på att vi finns till hands när de behöver. Efter en tid brukar barnen känna tillit till sina pedagoger och är trygga när de lämnas på förskolan. Samtidigt kan barn under en tid fortfarande vara ledsna vid lämningen, men ändå vara glada under dagen och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

                              

Empati och solidaritet

Ett viktigt mål i läroplanen är att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin empati och omtanke om andra (Lpfö-18). Det är viktigt från barnens allra första tid på förskolan. Genom att vi som pedagoger bekräftar och sätter ord på barnets känslouttryck lär de sig att uppfatta känslorna både hos sig själv och andra. När vi tröstar och hjälper barn som är ledsna lär de sig hur man kan vara med sina medmänniskor. När vi bemöter barnen med lyhördhet och respekt lär de sig att deras känslor och åsikter har betydelse och att de har rätt att bli lyssnade till. 

Vi ser det som ett lärande till att bli solidariska och demokratiska samhällsmedborgare – ett lärande som kommer att genomsyra verksamheten under barnens hela förskoletid.

Vårt eget förhållningssätt som pedagoger är grunden men vi tar också hjälp av ett specifikt arbetsmaterial som heter ”Start”Med hjälp av olika teman, övningar, samlingar och dockteater får barnen träna samspel med andra barn. De tränar hur man kan hantera problem som uppstår i samvaron med andra och fortsätter sedan att öva tillsammans med oss pedagoger under dagen. Vi tar vara på de tillfällen då barnen kan öva upp sin empatiska förmåga.

 

Demokrati och inflytande

Även de yngsta barnen ska känna att de har inflytande över verksamheten och att deras tankar och åsikter är viktiga. Vi är lyhörda för vad barnen vill och låter vårt arbete utgå från det som barnen tycker är meningsfullt. Barnen får styra över sin verksamhet och välja vilket lärande de vill ägna sig åt, som att måla, leka, ha samling eller dansa. Undervisning och projektarbeten utgår från det barnen tycker är roligt och som fångar deras uppmärksamhet.

Barnen ska kunna påverka hela sin förskolemiljö. Den ska utformas efter deras intressen och vara föränderlig efter det lärande som barnen är upptagna av just för tillfället.

 

Språkutvecklande arbetssätt

När barnen börjar på Trollet har de oftast inte erövrat det verbala språket. De visar istället med sin röst och sin kropp vad de känner och tänker. Genom att vi pedagoger visar att vi förstår vad barnen menar och sätter ord på det får varje barn upplevelser av att bli lyssnad till och ett språk för sina upplevelser.

Liksom i arbetet med empati är vårt eget förhållningssätt viktigt för barnens språkutveckling. Genom vårt gensvar visar vi barnen att det är viktigt att kommunicera. De får många erfarenheter av att dela inre värld med någon annan, vilket är motorn i det verbala språkets utveckling.

Vid sidan av vårt fokus på de vuxnas förhållningssätt ser vi till att skapa en miljö som i sig är språkutvecklande. Vi har högläsning för barnen varje dag, där vi läser och dramatiserar sagor eller projicerar dem på storbildsskärm. Det ger barnen erfarenheter av magin som finns i det skrivna språket och i bokstäverna.

Den pedagogiska miljön ger barnen erfarenheter av bokstäver och siffror, bilder och symboler, vilka finns representerade på flera olika platser på avdelningen. Till exempel möter barnen bilder, bokstäver och siffror på golvet, väggar och i taket. Det blir en första introduktion till läs- och skrivkunskaper.

Lusten att läsa och skriva stärks av de skapande aktiviteterna. Barnen hittar plötsligt någonting i sin målade bild, det kan vara en mamma, en katt eller sig själva, och bilden får en bestämd betydelse på samma sätt som bokstävernas form betyder någonting. När barnen berättar om sin målade bild utvecklar de både fantasins språk och det verbala språket.



Lek

Det som är särskilt viktigt för barn i förskolan är lek med kompisar. I Läroplan för förskolan lyfts leken också fram som grunden för utveckling och lärande, fantasi och inlevelse. Barn ska få ”tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva” (Lpfö – 18). 

På Trollet är lek en central del av verksamheten. Den pedagogiska miljön på Trollet är uppbyggd kring barns rätt att mötas och leka tillsammans. Vi skapar förutsättningar för leken och ser till att den kan pågå utan avbrott. Vi delar också upp barngruppen i mindre lekgrupper så att barnen ges möjlighet att öva på lek och på att samspela med varandra i lagom stora sammanhang. Vi pedagoger finns hela tiden till hands och hjälper barnen med lekens koder: turtagning, dela med sig, kompromissa och komma överens. På avdelningen finns alltid material för lek och vi använder oss ofta av digitala verktyg för att iscensätta miljöer som väcker barnens fantasi och inspirerar till nya lekar.

 I leken övar barnen sin förmåga till samspel, medkänsla och empati. De lär sig att göra sin röst hörd och stå upp för sig själv och också att lyssna på andra och ta deras perspektiv. När de skapar lekvärldar tillsammans utvecklar de samtidigt sitt symbolspråk, sitt fantasispråk och det verbala språket. I leken vidareutvecklar barnen alla de kunskaper som är viktiga att erövra i förskolan.