👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia 1719-1866 - Frihetstiden, Gustavianska tiden

Skapad 2022-03-06 13:08 i Gemensamt grundskola Norrtälje Norrtälje
Grundskola 6 Historia
Nu är det slut på Stormaktstidens envälde - en ny era tar vid, som går under namnet Frihetstiden. Därefter träder den Gustavianska tiden in med kulturen i fokus men även ett växande missnöje med hur Sverige styrdes. Vi avslutar med fredliga framsteg och en befolkningstillväxt som tar fart.

Innehåll

 

Arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Studiebesök på Skebobruks museum
 • Läsa i boken Upptäck historia
 • Läsa texter och se på film
 • Arbeta med olika uppgifter enskilt och i grupp
 • Diskutera i grupp
 • Göra jämförelser dåtid-nutid

Du ska kunna/veta

 • Vad är det som gör att vi kan veta något om Sverige 1719-1866.
 • Varför en del av den här perioden kallas för Frihetstiden.
 • Vad det Ostindiska kompaniet var och vad de gjorde.
 • Vad upplysningen var och hur den märktes i Sverige.
 • Varför en del av den här perioden kallades den Gustavianska tiden.
 • Hur jordbruket utvecklades under den här perioden och vad det fick för konsekvenser.
 • Hur befolkningen kunde öka så kraftigt under denna tid och vad det fick för konsekvenser.
 • Vad ångmaskinen innebar för landet och för de vanliga människorna.
 • Hur barns levnadsvillkor förändrades under den här perioden.
 • Vad folkrörelser är och varför de uppstod under 1800-talet.

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske under arbetets gång genom ditt deltagande vid genomgångar och ditt deltagande i diskussioner och samtal. Du kommer också att få visa ditt kunnande på de uppgifter vi gör i klassrummet, genom t ex inlämningsuppgifter.

Uppgifter

 • Ångkraftens verkan på samhället

 • Folkökningen under 1800talet

 • Jordbrukets utveckling - Draknästet

 • Ostindiska kompaniet

 • Träna begrepp Frihetstiden

 • Upptäck Historia s. 192-193

 • Ostindiska kompaniet

 • Jordbruk och handel - uppgift

 • Faktatext om en vetenskapsman/kvinna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6