👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK & TEKNIK - Alfons Åberg

Skapad 2022-03-07 12:13 i Glädjens Förskola - Falköping Glädjens förskolor
Förskola
Alfons Åberg fyller 50 år! Det här kommer vi att uppmärksamma genom ett språk & teknik-projekt. I projektet kommer det ingå att barnen får gå på en teater där dom ska få träffa Alfons Åberg.

Innehåll

BAKGRUND

Vi kommer att fortsätta med både munmotorik och språkutveckling som var det största fokuset i samband med vårt förra projekt "Språkglädje". Vi ser fortfarande ett behov av detta i barngruppen.

Då Alfons Åberg fyller 50 år i år vill vi uppmärksanna detta genom att starta ett projekt där vi kommer fördjupa oss inom ämnesområdena språk och teknik. Vi har en väldigt kreativ barngrupp som är väldigt intresserade av det praktiska inom ämnesområdet teknik.

MÅL

Syftet är att barnen ska få utöka sina kunskaper om språkljud. Vi vill lägga grunden för en god språkutveckling. 

Barnen ska också få utöka sina kunskaper om teknik. Vad finns det för teknik i vardagen? Vad kan man använda det till? Vad använder Alfons för saker som är teknik?

I de olika aktiviteterna får barnen möjlighet att träna samarbete och även möjlighet att försöka själva och med stöd av oss pedagoger. 

FÖRBEREDELSER

 • Beställa fler Alfons-böcker.
 • Boka en Alfons Åberg-teater.
 • Ta fram konkret material till varje bok.
 • Papper & penna till barnen.

INTRODUKTION 

Projektet kommer att starta upp genom att vi läser böckerna om Alfons Åberg så barnen bekantar sig med karaktärerna.

GENOMFÖRANDE

UPPLÄGG - SAMLING

 • Upprop - vilka är här? vilka är inte här?
 • Frukt & fruktsång med tecken
 • Veckans ramsa
 • Högläsning
 • Sånglek
 • Språklek
 • Avslutning

Vi kommer fortsätta att fokusera på regelbunden läsning för att utsätta oss för det svenska språket samtidigt som vi arbetar med språkljuden och övar på att forma bokstäver - allt detta för att främja intresset för hur vårt språk fungerar och är uppbyggt.

Vi kommer att läsa olika rim & ramsor vilket ökar den fonologiska medvetenheten, utmanar förmågan att reflektera över språkets ljudsystem.

Vi kommer att ha högläsning och samtala om det lästa i en Alfons Åberg-bok varje samling då dessa är lagom långa. Efter varje bok vi läst tillsammans med barnen (inte för barnen) får barnen återberätta då pedagogen ställer stödfrågor gällande inledningen, huvudperson, var och när, handlingen, intriger, upplösningen/slutet. Och om vi hittade något i boken som har med teknik att göra. Barnen får träna på att lyssna på varandras tankar och funderingar.

Vi kommer att skriva lappar med ord på saker som finns både i boken och i våra miljöer och sätta upp dessa synligt.

Vi kommer också att låna Alfons-böcker på biblioteket som är på de modersmål som finns i barngruppen.

Barnen kommer få upptäcka Alfons-visan och utmanas med texten som innehåller mycket rim där vi kommer använda oss av språkmelodi, rörelse, och rytm tillsammans.

Barnen kommer få ett meddelande där Alfons Åbergs adress anges. Vi kommer sedan gå på en promenad till målet för att se var han bor. Vi kommer använda oss av gps-verktyget i en mobiltelefon.

Barnen kommer att få gå på en teater där dom ska få träffa Alfons Åberg. Kanske är teatern hemma hos Alfons Åberg?

Barnen i gruppen är väldigt kreativa och ett barn har nämnt att det saknas en bok om hur Alfons firar nyår. Då bestämde vi att barnen kommer att få skriva en bok, "Alfons firar nyår".

Genom projektet vill vi också vara öppna och lyhörda för vart barnens intresse leder oss.

DOKUMENTATION

Vi fotograferar och anteckningar kring lärsituationer och noterar barnens kommentarer löpande under hela projektets gång. Projektet kommer delas via lärloggar som barnen också kommer att få ta del av.

AVSLUT/UTVÄRDERING

Ansvarig pedagog utvärderar varje aktivitet tillsammans med barnen där barnen får komma med kommentarer och åsikter kring aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18