👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Bockarna Bruce

Skapad 2022-03-07 15:58 i Åkereds Skolväg 20 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Arbetar med sagan om de tre Bockarna Bruce och trollet som bor under bron.

Innehåll

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Barngruppen består av 23 barn i åldrarna 2-5.Vårt arbete med barnen grundas i läroplanens mål (Lpfö 18), liksom Barnkonventionens artiklar.

Förskolans vistelse är uppbyggd av rutiner. Genom grupp och individuellt arbete, leken, spel, bild/form samt motoriska aktiviteter lär och utvecklar barnen sig.

För att få reda på barnens intressen, behov och förmågor, samt gruppdynamiken, har vi observerat barngruppen och lyssnat på barnens tankar och åsikter. 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Utifrån föregående års utvärdering och observationer arbetar vi vidare på dessa fokusområden.


·       Vi ska jobba för att barnen aktivt ska vara delaktiga och ha inflytande på sitt eget lärande.

·       Vi ska aktivt och medvetet arbeta för att alla skall känna sig lika värda och att alla barn med sina olika behov ska inkluderas i verksamheten.

·       Vi ska erbjuda barnen en god och tillgänglig miljö både inne och ute, för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

Genomförande "HUR GÖR VI"?

För att uppnå våra mål/fokusområden på avdelningen, jobbar vi utifrån våra rutiner, planerade, spontana aktiviteter och fria aktiviteter. Vi vill att verksamheten ska vara både väl varierad och intresseväckande för barnen. Vi arbetar i projektgrupper, som har bestämd tid och bestämda gruppmedlemmar, men även med olika styrda gruppaktiviteter med olika medlemmar och ett varierat innehåll. Förutom detta uppmärksammar vi lärandeinnehållet i de vardagliga situationerna, spontana diskussioner.

Vi vill fortsätta arbetet med att vara lyssnande pedagoger och ha en öppen attityd inför barnens tankar och idéer. Vi ser pedagogens roll som medforskande, utmanande och uppmuntrande. Tillsammans med barnen kommer vi att arbeta för att kombinera detta med den struktur och organisering av verksamheten som vi byggt.

Vi kommer att arbeta med projekt, där vi har delat in barngruppen i fyra projektgrupper. Detta för att kunna se och lyssna till varje individ, samt för att kunna planera utifrån barnens behov och intresse. Vi kommer att arbeta med projekt vid ett bestämt tillfälle i veckan där vi gör varierande moment med barnen. Varje grupp arbetar utifrån gruppens intressen, behov och förutsättningar med gemensamma mål. Här i vår verksamhet ska alla barn känna sig inkluderade och delaktiga i sitt eget lärande. Vi vill skapa trygga pedagogiska lärmiljöer tillsammans med barnen. Vägen mot målen kan variera beroende på gruppens behov och intresse

En projektgrupp

Under förra terminens projektarbete" De tre små grisarna och vargen" med en projektgrupp, visade gruppen ett stort intresse för att fortsätta arbeta med sagor.  Vi har valt att följa barnens intresse. Gruppen vill arbeta med sagan om de tre Bockarna Bruse. Genom arbetet vill vi ge varje barn förutsättningar att 

 

-ha inflytande över i sitt eget lärande

-utveckla språkförmågan
-arbeta med matematik
-arbeta med digitala verktyg
-arbeta med skapande aktiviteter 
-arbeta med teknik och naturvetenskap
-arbeta med känslor, inlevelse och samarbetsförmåga.   

Alla människor lär och tar in information på varierande sätt, så väl vuxna som barn. Därför är det viktigt för oss pedagoger att använda oss av flera olika arbetsformer och uttryckssätt, då lärandet är mångfacetterat. Därför kommer vi att ha  

-Högläsning och boksamtal        

-konkret material i form av träfigurer med Backarna och bron.

-flanosaga       

-sång

-vi kommer också att titta på filmklipp om Backarna Bruce.

Vi ska vara lyhörda för barnens åsikter, tankar och idéer. Vi formar miljöerna tillsammans med barnen för att inbjuda till lek och lustfyllt lärande. 

Processen i projektarbetet kommer vi att synliggöra genom dokumentation, som vi kommer att sätta upp på väggen i hallen. Vi vill att dokumentationen ska bidra till samtal mellan pedagog och barn, barn och barn, vårdnadshavare och barn, samt vårdnadshavare och pedagog. Vi kommer även lägga upp detta på Unikum, lärloggen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • Kap 1. OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
  Lpfö 18