👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naken på nätet

Skapad 2022-03-09 08:39 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Teknik
Naken på nätet ger eleverna tekniska kunskap om internet, kunskap om självförsvar på nätet och möjligheter till samtal och överväganden, samt hur internet kan användas i olika syften.

Innehåll

Naken på Nätet

 

Pedagogisk planering Teknik

 

Syfte med området Naken på nätet

 

Internet påverkar människors vardag med information, underhållning, social gemenskap och bidrar till att forma samhällen, värderingar och beteenden. Att veta hur internet tekniskt fungerar, vilka lagar, regler och uppförandekoder som gäller på nätet är viktiga kunskaper för alla samhällsmedborgare.

 

Naken på nätet ger eleverna tekniska kunskap om internet, kunskap om självförsvar på nätet och möjligheter till samtal och överväganden, samt hur internet kan användas i olika syften. Naken på nätet behandlar också begrepp och förståelsen för hur vårt sätt att kommunicera har förändrats över tid.

 

Lektionerna som är förplanerade berör kursplanerna för teknik, samhällskunskap och svenska men kan med fördel även utökas för att omfatta fler ämnen, t.ex. historia.

 

Kopplingar till Lgr 11

 

Övergripande kunskapsmål

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

 

Utdrag ur syftestext

 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Centralt innehåll

 

Tekniska lösningar

 

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

   

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

 

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel

 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning

Uppgifter

 • Kort kunskapstest

Matriser

Tk
Teknik grundmatris

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.