👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa i tiden!

Skapad 2022-03-22 11:01 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Vi lär oss kring tidsepoken medeltiden.

Innehåll

Begrepp:

begrepp som publiceras via Classroom, klass 4. 

Dessa kunskaper och förmågor kommer att tränas och läras in på följande vis:

Historia
- genom att vi går igenom tidslinjen fram till medeltiden. 

- genom att vi lär oss kring Hansan samt att se likheter/skillnader kring hur länder samarbetar idag.

- genom att vi lär oss kring människans levnadsvillkor (vuxna/barn) samt ser till vad som är likheter/skillnader med idag.

- genom att vi lära oss kring vilka historiska källor som fanns från medeltiden.

- genom att vi lär oss kring de olika samhällsgrupperna under medeltiden och dess påverkan. 

- genom att vi jämför regenterna för/nu samt likheter/skillnader kring dess styrande och rikets lagar.

- genom att vi jämför kyrkans betydelse och dess påverkan. 

Svenska 
- genom att tillsammans med lärkamrater och hela klassen läsa "Sketna Gertrud och kung Magnus kalas". Där tränar vi på lässtrategier och att gemensamt lägga upp vårt arbete kring boken. 

- genom att träna på hur man skriver återberättande texter kring viktiga personer från medeltiden samt författaren som skrivit Sketna Gertrud. 

Arbetsmetoder:

Vi kommer att arbeta med kooperativa strukturer, t ex mina/dina ord, samlas i mitten och uppgiftsfördelning (talare, tidtagare, sekreterare mm).

Vi kommer använda oss av samma lärpar under perioden.

Vi kommer använda oss av frågorna vi satt upp kring området och utvärdera vad vi tränat efter varje lektion.

Vi kommer använda oss av olika lässtrategier.

Vi kommer att träna oss att resonera i flera led. Vi gör det enligt modellen APE och använder oss av goda exempel för att skapa förståelse kring resonemang hur de kan skrivas "enkelt, utvecklat samt väl utvecklat". 

 

Material/digitala forum:

Bok - SOS (Liber) och tillhörande digitala delar.

Filmer från Sli.se

Classroom - material, länkar

Böcker/material - sli.se

Elevspel

Salve

Sketna Gertrud

InläsningstjänstDina kunskaper och förmågor kommer att bedömas på följande sätt:

* genom skolverkets bedömningsstöd för medeltiden.

* genom uppgifter via Classroom.

* genom aktiva muntliga diskussioner kring ämnet. 

* genom att du skriver en återberättande text.

* genom att du deltar aktivt under era boksamtal, via uppgifter för att visa på läsförståelse.

Uppgifter

 • Utvärdering av medeltiden!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
En resa i tiden!

Rubrik 1

Hur gick det till när Norden blev kristet?
Du kan på ett enkelt vis förklara hur gick det till när Norden blev kristet. T. ex att man använde sig av korståg.
Du kan på ett utvecklat vis förklara hur gick det till när Norden blev kristet. T. ex att man använde sig av korståg och att de som höll i korstågen gav två alternativ, bli kristen eller dödad.
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara och argumentera hur gick det till när Norden blev kristet. T. ex att man använde sig av korståg och att de som höll i korstågen gav två alternativ, bli kristen eller dödad. Det ledde till att...
Vilka spår kan vi finna från medeltiden och vad kan de berätta för oss om människorna som levde då?
Du kan på ett enkelt vis förklara vilka spår vi kan hitta från medeltiden och vad de spåren betyder. T. ex olika sorters verktyg och hur man bodde.
Du kan på ett utvecklat vis förklara vilka spår vi kan hitta från medeltiden och vad de spåren betyder. T. ex olika sorters verktyg och hur man bodde. Detta har gett oss ledtrådar till vilka yrken som fanns och hur människorna levde.
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara vilka spår vi kan hitta från medeltiden och vad de spåren betyder. T. ex olika sorters verktyg och hur man bodde. Detta har gett oss ledtrådar till vilka yrken som fanns och hur människorna levde.
Hur levde man sitt liv om man tillhörde adel, präster, borgare och bönder?
Du kan på ett enkelt vis förklara hur man levde sitt liv om man tillhörde adel, präster, borgare och bönder? T. ex. att bönder var längst ner i samhället och adeln var mäktigast av dessa.
Du kan på ett utvecklat vis förklara hur man levde sitt liv om man tillhörde adel, präster, borgare och bönder? T. ex. att bönder var längst ner i samhället och adeln var mäktigast av dessa. Det kunde man se genom...vilket ledde till...
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara och resonera hur man levde sitt liv om man tillhörde adel, präster, borgare och bönder? T. ex. att bönder var längst ner i samhället och adeln var mäktigast av dessa. Det kunde man se genom...vilket ledde till... Man har också sett att...
Vilken betydelse hade klostren under medeltiden?
Du. kan på ett enkelt vis förklara vilken betydelse klostren hade under medeltiden? T. ex. att i kloster bodde nunnor och utbildade människor.
Du. kan på ett utvecklat vis förklara vilken betydelse klostren hade under medeltiden? T. ex. att i kloster bodde nunnor och utbildade människor vilket ledde till att människor fick kunskaper.
Du. kan på ett mycket utvecklat vis förklara vilken betydelse klostren hade under medeltiden? T. ex. att i kloster bodde nunnor och utbildade människor vilket ledde till att människor fick kunskaper. De var också sjukvårdskunniga och kunde hjälpa människor som var sjuka genom att bland annat använda de örter som de odlade.
Var och varför uppstod städer?
Du kan på ett enkelt vis förklara var och varför uppstod städer? T. ex. på medeltiden bodde minst 90 % av människorna på landet. Sverige var ett bondeland.
Du kan på ett utveckla vis förklara var och varför uppstod städer? T. ex. på medeltiden bodde minst 90 % av människorna på landet. Sverige var ett bondeland. Under 1200-talet ökade handeln. Då kom det till fler städer (grundades). I städerna bodde oftast bara några 100 personer (invånare).
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara var och varför uppstod städer? T. ex. på medeltiden bodde minst 90 % av människorna på landet. Sverige var ett bondeland. Under 1200-talet ökade handeln. Då kom det till fler städer (grundades). I städerna bodde oftast bara några 100 personer (invånare). Städerna låg ofta när vattnet. Detta berodde på att handeln vara beroende av att man kunde frakta saker. Oftast skedde detta med båt. Då hade man tillgång till vattnet och transporten gick snabbare och man nådde fler länder.
Hur förändrades livet för människor när Sverige blev ett kristet land?
Du kan på ett enkelt vis förklara hur livet förändrades för människor när Sverige blev ett kristet land? T. ex. att man behövde betala ett tionde till kyrkan, skatt.
Du kan på ett utvecklat vis förklara hur livet förändrades för människor när Sverige blev ett kristet land? T. ex. att man behövde betala ett tionde till kyrkan, skatt. Detta bidrog till att kyrkan blev rik.
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara hur livet förändrades för människor när Sverige blev ett kristet land? T. ex. att man behövde betala ett tionde till kyrkan, skatt. Detta bidrog till att kyrkan blev rik. Kyrkan hade rätt att bestämma i samhället. Prästen tvingade alla till att gå på gudstjänst vilket ledde till att ingen vågade tro på något annat. Trodde man på något annat berätta folket inte det så konsekvenserna kunde bli...
Hur drabbade digerdöden Sverige?
Du kan på ett enkelt vis förklara hur digerdöden drabbade Sverige? T. ex. spreds genom råttor, loppor och människor vilket ledde till att många människor dog.
Du kan på ett utvecklat vis förklara hur digerdöden drabbade Sverige? T. ex. spreds genom råttor, loppor och människor vilket ledde till att många människor dog. En del människor trodde att Gud ville straffa dem med sjukdomen och förgiftat till exempel dricksvattnet för att människorna inte skött sig.
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara hur digerdöden drabbade Sverige? T. ex. spreds genom råttor, loppor och människor vilket ledde till att många människor dog. Många människor flydde på grund av detta. Då var de redan smittade och smittan spreds vidare med hjälp av människan. En del människor trodde att Gud ville straffa dem med sjukdomen och förgiftat till exempel dricksvattnet för att människorna inte skött sig.
Varför gjorde bönderna uppror på 1400-talet?
Du kan på ett enkelt vis förklara varför bönderna gjorde uppror på 1400-talet? T. ex.
Du kan på ett utvecklat vis förklara varför bönderna gjorde uppror på 1400-talet? T. ex.
Du kan på ett mycket utvecklat vis förklara varför bönderna gjorde uppror på 1400-talet? T. ex.
Skriva en återberättande text.
Du kan skriva en enkel återberättande text med strukturen som tillhör återberättande. T.ex. använda dig av rubrik och skriva kring en viktig person där det framgår namn, ålder, familj och vad man är känd för samt oftast hela meningar.
Du kan på ett utvecklat vis skriva en återberättande text med strukturen som tillhör återberättande. T.ex. använda dig av rubrik och skriva kring en viktig person där det framgår namn, ålder, familj och vad man är känd för, uppväxt och hela meningar.
Du kan på ett väl utvecklat vis skriva en återberättande text med strukturen som tillhör återberättande. T.ex. använda dig av rubrik och skriva kring en viktig person där det framgår namn, ålder, familj och vad man är känd för, uppväxt, något som kopplar personen till dagens samhälle och varierade hela meningar.
Läsa Sketna Gertrud och kung Magnus kalas.
Du kan läsa en text där du främst använder lässtrageier för att förstå texten. T.ex. hittar svar i texten och kan dra någon slutsats ur det du har läst.
Du kan läsa en text där du använder lässtrageier på ett utvecklat vis för att förstå texten. T.ex. hittar svar i texten och kan dra slutsatser ur det du har läst.
Du kan läsa en text där du använder lässtrageier på ett väl fungerade vis för att förstå texten. T.ex. hittar svar i texter, kan dra slutsatser ur det du har läst och reflektera vidare kring läsningen till egna upplevelser/tankar.