👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgmonstret

Skapad 2022-04-21 08:46 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
En bok kan läsas på många olika vis. Mina didaktiska val som pedagog kan göra skillnad för att skapa goda förutsättningar för barns språkutveckling på förskolan.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

Undervisning i pragmatiskt perspektiv inriktar sig på barns meningsskapande och fokuserar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför: det vill säga frågor om vilket undervisningsinnehåll och vilka undervisningssätt som barnen möter på förskolan: varför de möter just detta innehåll och dessa undervisningssätt och de förutsättningar som ger meningsskapande.

Inledningen i denna teoridel tänker jag kan stå kvar då den sätter ord på vad detta undervisningsupplägg kommer att handla om. 
Ett Gap kan vara att jag som pedagog gör samma för det känns tryggt.

Ett Gap kan vara att jag som pedagog finner ingen mening med att utveckla min undervisning, för den är bra som den är. 

Ett Gap kan vara att jag som pedagog har ingen planeringstid att fördjupa mig och utveckla mina kunskaper till att söka nya metoder. 

 

 

Bakgrund och Syfte:

 

Jag går en kollegial utbildningen vilket Skolverket är ansvarig för. Den heter Förskolans pedagogiska insatser - ett systematiskt arbete med tidiga insatser.
Jag har valt att arbeta teori baserat för att se om det kan hjälpa mig att se skillnaderna i de dokumenterade undervisningsstunderna.
Eslövs kommun har gjort en stor satsning på organisationsnivå för att arbeta språk och kunskapsutvecklande. Satsningen innebär att litteratur köps in till förskolebibliotek och kapprumsbibliotek. Alla pedagoger får en digital föreläsning av föreläsaren Maria Heimer.
I föreläsningen fick jag som pedagog ny kunskap och metoder för hur jag kan arbeta språk och kunskapsutvecklande genom böcker. I detta undervisningsupplägg tänker jag pröva en del av metoderna för att se om jag kan förändra och öka kvalitén på min undervisning när jag arbetar utifrån en bok.

Jag har valt att arbeta utifrån exempel 2

 

Planera och förbered en undervisning där ni identifierar de behov och stöd som finns barngruppen och hur ni kan utveckla undervisningen för att möta varje enskilt barn.

 

Planera för hur ni kan stödja barns språk och kommunikation. Utgå från fyra olika undervisningssituationer , både planerade och spontana. Tre till fyra barn ska ingå. Välj en passande metod och gör det vid varje tillfälle.

 

 

 

Mål:

 

Jag vill skapa möjligheter för barnen att kunna kommunicera och utrycka olika känslor till sin omvärld. Boken Färgmonstret ska skapa en gemensam referens där barnen möts och kan utveckla hållbara sociala relationer. Mitt mål är jag ska utveckla mina kunskaper inom kommunikationssupport och inplanerat relationsstöd.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?
Har barnen i gruppen fått de bästa förutsättningarna från oss att uttrycka sina tankar.

 

Vad(värden)? Förskolan en demokratisk mötesplats där alla har en möjlighet att kommunicera sina tankar

Hur(samhandling)?Steg 1 Jag fördjupar mig i boken.

Steg 2 Varje barn får göra en bildpromenad i boken.
Steg 3 Bildpromenad i gruppen

Steg 3 Undervisning 1. Nu identifierar jag behoven och gör ett undervisningsupplägg för att möta varje enskilt barn.

Steg 4 Undervisning 2. Vad behöver jag förändra i undervisningen.

Steg 5 Undervisning 3.
Steg 6 Undervisning 4.

Steg 7 Bildpromenad enskilt och grupp.

Steg 8 Reflektion

 

 

Metod: 
Bildpromenaden syftar till aktivera språket det talade och det egna uttryckta och samspel med omgivningen. Den synliggör barnets förförståelse och skapar möjlighet för mig att utmana och utveckla undervisningen i relation till den. 
Tänker att jag bjuder in barnen sätta ord på vad de ser. 
Vad väcker barnets intresse i boken, vi uppehåller oss vid deras riktning. Jag fördjupar samtalet genom att ställa frågor som gör att barnen får fundera uttrycka sin tankar om vad som har orsakat färgtrollets olika känslor? 
Vad har hänt med färgmonstret, varför är han ledsen? Vad tror du ! 

 

 

 

Vem/vilka(aktörer)? 3 barn

Var(rum/plats)? Förskolebiblioteket

 

När(tid)? April- Maj år 2022

 

Dokumentation

 

Genomförande

 Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 

Varför blev det som det blev(gap)?

Vad blev det(värden)?

Hur blev det(samhandling)

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(rum/plats)?

När blev det(tid)?

Kan något vidareutvecklas?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
    Lpfö 18