👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Södermalm 2021-2022, Uppföljningsperiod 3, GUL

Skapad 2022-05-09 10:40 i 123361 Förskolan Plommonlunden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året. Under läsåret har barnen fått möjlighet att mötas i olika sammanhang för att tillsammans utforska olika material och aktiviteter. Mötet och samspelet mellan barnen har varit i fokus och genom att stötta dem i kommunikation och samvaro kan vi se hur de provar och erövrar olika strategier för att kommunicera och närma sig varandra. De växer enskilt och tillsammans och börjar se varandras behov samtidigt som de börjar uttrycka sina egna. Genom att stötta barnen i sin kommunikation med kompisar får de möjlighet att förstå sig själva i ett sammanhang och goda förutsättningar att bygga trygga relationer.

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

 

Vem är jag, vem är du och vilka blir vi tillsammans?

Under året har barnen fått mötas i många olika sammanhang och tillsammans utforskat flera olika aktiviteter. Vi har haft fokus på att jobba stort och tillsammans för att skapa förutsättningar för att mötas över ett material. Vi har erbjudit aktiviteter utifrån olika uttryckssätt, som att måla, arbeta med lera, klippa klistra. Vi har arbetat med böcker som närmar sig olika teman vilka vi har dramatiserat på olika sätt tillsammans med barnen. Vi har bla skapat ljud och rytmer tillsammans med Lalo från boken Lalo Trummar, vi har rört oss tillsammans med Hunden Rund och klivit in i olika miljöer från Boken Knacka På. Genom böckerna har barnen fått möjlighet att utforska olika uttryckssätt samtidigt som de får möjlighet att mötas och förhålla sig till varandra. Vi har växlat mellan att arbeta i hel och halvgrupp för att erbjuda barnen olika konstellationer för att stärka relationen mellan olika individer och ge dem möjlighet att förstå varandra.

Vid projektuppstarten var flera av barnen helt nya på förskolan och förskolan som institution i staden var helt ny för dem. När barnen fick möta sina bilder visade de ett stort intresse för sin egen bild de ville visa upp för kompisar och visade glädje då en pedagog satte ord på innehållet i bilden. Nyfikenheten inför jaget och att få förstå sig själv i ett nytt sammanhang bidrar till att barnen lär känna sig själva och kan då växa till trygga individer som kan se och förstå människorna runt omkring sig, att få syn på sig själv och då bli nyfiken på en kompis. Ha roligt genom att lära om och av varandra, växa och bygga relationer.

 Under alla våra olika aktiviteter har barnen fått möjlighet att utforska olika sätt att uttrycka sig på. Verbalt, kroppsligt, visuellt, musikaliskt mm. Vi har lekt lekar och barnen har fått möta och förhålla sig till varandra på olika sätt. Vi kan se att språket mellan barnen har utvecklats. Flera av barnen har inte så utvecklat verbalt språk men genom att förstå och se varandras behov har de erövrat olika tekniker för att kommunicera och uppmärksamma varandra.

Genom att vara nära barnen och observera vad de är nyfikna på har vi kunnat följa barnen och erbjuda aktiviteter som går i linje med och utmanar dem i sitt utforskande. Vi har delat in gruppen på olika sätt och använt oss av olika konstellationer för att barnens olika styrkor ska komma fram. Vi har ofta erbjudit ”öppna aktiviteter” där barnen själva kan välja vad de vill vara med på och på vilket sätt de vill delta. Det finns alltid möjlighet att delta aktivt eller att betrakta kompisarnas görande.
Alla våra dokumentationer finns tillgängliga för barnen att titta på både på väggar och i golvet och genom barnens intresse för dokumentationerna kan vi få en uppfattning om vad de är nyfikna på. Vi tittar på och samtalar om bilder och filmer från olika aktiviteter där vi tillsammans sätter ord på görandet och fångar upp det barnen är nyfikna på.

 Barnen visar en stor glädje inför varandra och hittar olika sätt att kommunicera och locka till lek. Vi ser att barnen börjar förstå varandra utifrån att de alla är olika individer med olika viljor, intressen och behov vilket vi ser då barnen förhåller sig på olika sätt tillsammans med olika kompisar. Barnen hade vid terminsstarten olika erfarenheter av att möta andra barn. Vi ser hur barnen applicerar och känner igen sina egna behov hos sina kompisar och hittar sätt att stötta varandra i olika sammanhang som när någon är ledsen och ett barn går och hämtar en favoritsak. Vi har även sett att barnen använder olika strategier för att närma sig varandra och bjuda in till lek.

I vår planering av aktiviteter väljer vi ett fokus utifrån Lpfö och gör på så sätt ämnesdidaktiska val. Barnen har fått möta material att utforska och delta i aktiviteter som utmanar i bla språk, matematik, rörelse mm. Vi pedagoger har ett medforskande förhållningssätt och utifrån vårt organisationsschema kan vi planera för undervisning och säkerställa att det sker varje dag. Organisationsschemat utgör en basstruktur för vår planering och ger även utrymme för att vara flexibel då verksamheten kräver det.

Lärmiljön på avdelningen är utformad så att barnen ska kunna ha inflytande och göra egna aktiva val, det bidrar till att vi kan se de enskilda barnens intressen, följa och stötta barnen i sina val. Vi stöttar och uppmuntra barnen att hjälpa varandra i miljön vilket bidrar till att barnen blir självständiga samt att de ser sig själva som individer som kan hjälpa varandra. Att få hjälpa en kompis bidrar även till att stärka tilliten och relationen mellan barnen. Som pedagoger kan vi förundras över hur barnen växer när de får vara med och hjälpa till och hur mycket de kan om de bara ges möjligheten att pröva själva.
Vi har under terminens gång vågat stanna kvar och skynda långsamt. Barnen har fått möta samma material många gånger och på så sätt fått tillfällen att utforska materialen på olika sätt, hittat egna saker att fascineras av, utforska vidare och pröva på olika sätt.

  

Så här använder vi lärloggar:

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag. Varje vecka publiceras en grupplärlogg med ett urval av dokumentation av gruppens aktiviteter från den gångna veckan. Lärloggen synliggör barnens lärprocesser under en aktivitet och lyfter fram det barnen är nyfikna på och vill utforska vidare. Reflektioner tillsammans med barn och pedagoger utgör underlag för lärloggarna vilka i sin tur ligger till grund för planering av kommande aktiviteter.
Utifrån gruppens lärloggar skapas sedan individuella lärloggar som lyfter fram individens lärande och utveckling. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18