👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall - Projekterande arbetssätt Förskolorna Kville 1

Skapad 2022-05-12 10:40 i Wieselgrensgatan 11 A förskola Göteborgs Stad
Förskola
Vi i Kville 1, förskolorna Wieselgrensgatan, Konvaljgatan och Prästkragsgatan har valt att arbeta projektinriktat. Att arbeten i projektform innebär att man tar tillvara på barns intresse och nyfikenhet leder processen vidare. Detta arbetssätt berikande både för barnen och för vårat eget lärande. I ett projektarbete kan de olika läroplansmålen synliggöras på ett enkelt och konkret sätt. Lenz Taguchi (1997) beskriver hur barnet själv skapar sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter och att kunskap skapas i sammanhang och i en dialog. Genom projekt får barnen möjlighet att lyssna, lära av varandra och koppla sina egna tankar och erfarenheter till andra barns tankar och erfarenheter. Genom att dela in i mindre grupper blir det lättare för oss pedagoger att tillsammans med barnen uppnå dessa intentioner. Det kooperativa lärandet sker inom en grupp av barn där de har olika förförståelse och kunnande vilket bidrar till allas utveckling i diskussioner och reflektioner under projektets gång. Alla får ta del av varandras kunskap.

Innehåll

 
Barns lärande och utveckling i centrum - Projektinriktat arbete kville 1
 
Vår kunskaps – och människosyn bygger på konstruktivistiska, postmoderna och poststrukturella teorier, där barnet är aktiv i sitt lärande.
Vi inspireras av ett rhizomatiskt lärande som innebär att inget är enkelspårigt utan grenar ut sig oh där lärandet pågår hela tiden. Vi lär genom varandra och tillsammans. Vårt arbetssätt bygger på efter-tänksamhet, där dokumentationen skapar en helhet och synliggör lärandet både för barnen och för förskolans personal.
För att möta barnens intresse, kunskaper och nyfikenhet använder vi oss av olika arbetssätt. Genom ett projekterande arbetssätt skapar vi ett meningsskapande i barnens lärande.
 
Arbetssätt
  • Processinriktat arbetssätt – Vi möter barnens utforskande och lärande. För oss är processerna i lärandet lika viktigt som resultatet. Det är i processerna barnen får pröva sig fram och får undersöka sina hypoteser.
  • Projektinriktat arbetssätt – En plan skapas utifrån våra nationella mål och barnens intresse. Genom projekt angriper vi ett ämne tillsammans med barnen på ett fördjupat och lärorikt sätt.
  • Kollaborativt lärande skapas när vi personal träffas tillsammans och reflekterar ihop därför är personalens planering- och utvecklingstid förlagd så att möten kan ske naturligt både med kollegor i det egna arbetslaget men även över avdelningarna.
 
Hur använder vi mallen?
  • Glöm spara och publicera mallen när du bytt ut namnet på mallen tex. Mall- Projekterande arbete byts ut till Myran - Projekt Naturvetenskapliga fenomen
  • Ta bort förtexten samt de tre bilder som finns i mallen för att ge plats för egna bilder
  • Frågorna som följer ska vara ett stöd i ert arbete med projektet och möjlighet att lägga till egna frågeställningar
 

 

 

1, Vår idé om projekt? (Var är vi?)

       Vi utgår från vårt analysarbete. Vad fick vi syn på i analysen? Vad behöver vi utveckla i vårt arbete? Vilka insatser behöver vi göra?

       Är det dags för grindöppning? Kan vi gå vidare? Är vår idé tydligt för oss i arbetslaget? Är vår idé tydligt för oss i arbetslaget?

 

2, Förstudie/syfte (vart ska vi?)

       Vilket är syftet med planeringen i barngruppen?

       Vilket/vilka mål har vi med planeringen– Vad vill vi se för effekter i utbildningen, undervisningen, hos oss personal och barnen?

      Vad behöver vi göra för att göra det möjlighet för barnens lärande?

       Hur får vi med barnen i vår förstudie?  Vad har vi observerat för intresse hos dem? Vad har vi sett att gruppen har för behov av för utveckling?

 

3, Förstudie/Planering (Hur gör vi?)

       Vilka kunskaper behöver vi som lärare kring området vi vill fördjupa oss inom för att få ett innehåll som svarar mot syftet?

       Vad skall ingå i planeringen, vilket innehåll vill/bör/kan vi ha (språk, teknik, matematik, estetiska uttryck, lek, naturvetenskap, normer och värden……?

       För vem/vilka, när, hur ofta?

       Hur skall planeringen genomföras, vilket arbetssätt kan vi använda, hur skall arbetet dokumenteras, följas upp och utvärderas?

       Vilket material ska vi använda – litteratur, teknik, digitala verktyg, skapande material, rekvisita?

       Vilken information ska vårdnadshavarna få?

       Hur håller vi liv i vårt eget intresse? Vad behöver vi i teamet göra? Enskild pedagog?

       Är det dags för grindöppning? Kan vi gå vidare? Känner vi oss klara med vår förstudie/planering? Är hela arbetslaget med på tåget?

 

5, Genomförande (Hur gör vi?)

       Hur introducerar vi planeringen i barngruppen? Vilka anpassningar behöver vi göra (TAKK, Bildstöd)? Vilka aktiviteter film, lek, litteratur...?

       Hur vill vi inspirera? Väcka nyfikenhet? Engagemang och delaktighet? Förhållningssätt, material, berättelser…..

       Dokumentationsunderlag används vid varje tillfälle

       Vi följer upp arbetet på våra gemensamma PUT

       Hur får vi med barnen i dokumentationen? Hur får barnen syn på sitt eget lärande? Hur samtalar vi om dokumentationen?

       Hur gör vi för att säkerställa och prioritera att barnen får kontinuerligt delta i projektet? Hur vet vi att det vi ser är det som barnen vill, ser och deltar i?

       När märker vi att barnens intresse svalnat? Vad kan vi tillföra då eller är det dags att avsluta?

       Är det dags för grindöppning? Kan vi gå vidare? Hur fungerar dokumentationen? Avsluta projektet?

 

6, Avslut (Hur gör vi?)

       Hur avslutar vi projektet?

       Hur får vi med barnen i planeringen av avslutningen?

       Hur skapar vi förståelse och tydlighet i avslutet?

       Är det dags för grindöppning? Kan vi gå vidare? Har barnen uppfattat att vi avslutat projektet?

 

7, Effekter (Utvärdering - Hur blev det?)

       Vilka effekter har vi sett i vår utbildningsmiljö? Var ser ni den största styrkan i er utbildningsmiljö?

       Vilka metoder, material, verktyg har ni använt? Var såg ni mest effekter?

       Vilka effekter har vi sett hos barnen?

       Vilket lärande ser barnen hos sig själva?

       Hur har barnens delaktighet i projektet visat sig?

       Hur har vårdnadshavarna varit involverade?

       Hur blev vår dokumentation?

       Vad lärde vi personal oss? Vad behöver vi utveckla? Vad är vi mest nöjda med? Blev det som vi tänkt?

       Är det dags för grindöppning? Vad blir nästa projekt? Upptäckte ni något under projektresan som ni ser skulle vara utvecklande, intressant och roligt för barnen?

 

 

 

      Vår idé om nytt projekt föds......