👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.2 SKA Omsorg, utveckling och lärande Lillebyvägen 9

Skapad 2022-05-12 13:49 i Lillebyvägen 9 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Lpfö18 Pedagogernas förhållningssätt präglas av ett nyfiket medforskande, tillåtande förhållningssätt. Där utbildningen ska vara lustfylld, innebördsrik och intressant. Leken har en central plats i förskolans utbildning, barn lär i lustfyllda sammanhang. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ger utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ges möjlighet att växla mellan olika aktiviteter, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.

AVDELNINGENS MÅL:

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT:
Att barnens intresse styr val av projekt. Att barnen erbjuds en mångfald av material att arbeta med i den dagliga undervisningen och i projektet. Att barnens reflektioner är synliga och vägledandet på dokumentationsväggar. Att barnen är med i dokumentationen. Att olika lärmiljöer kommer att finnas även utomhus.

 

VILKA EFFEKTER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG?
Barnen använder nya eller varierande uttrycksformer i sitt arbete och i sin kommunikation. Barnen ges tillit till egna idéer som ger avtryck i verksamheten. Barnen reflekterar kring sitt arbete.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstampen i s.k "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

 • 2.2 Omsorg, utveckling och lärande (september)

 • 2.2 Omsorg, utveckling och lärande Uppföljning (nov): Hur blev det?Hur syns det? (Utvärdering)

 • 2.2 Omsorg, utveckling och lärande Uppföljning (mars): Hur blev det?Hur syns det? (Utvärdering)

 • Avslutande läsårs reflektioner (Juni)

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18