👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsens pedagogisk planering lärområde matematik och teknik

Skapad 2022-05-16 08:23 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar Lärande, Lust och Framtidstro. Med temat som inspirerande grund fokuserar vi nu på läsårets åtta olika lärområden utifrån vår läroplan. Inom området matematik och teknik kommer vi arbeta med rumsuppfattning och kartor.

Innehåll

Varför?

 

Då vi ser att barnen i gruppen har tagit till sig mycket av det vi har jobbat med i tidigare lärområde, det vill säga sagan och det digitala berättandet, så skulle vi vilja fortsätta med detta in i nästa lärområde. Men dock med ett annat fokus - nämligen kartläsning och rumsuppfattning. 

Sphero har barngruppen visat stort intresse för i utbildningen och vi vill nu föra in den som ett redskap även i undervisningen.

Tanken är att genom detta ge barnen möjlighet till kunskap kring att orientera sig i rummet och sin närmiljö.  


Vad?

 

Vi vill att barnen själva ska få chansen att följa kartor och även låta roboten Sphero följa kartor/programmeringsinstruktioner. Kartor gör att individen behöver se sig själv och andra föremål ur ett annat perspektiv, vilket skapar många intressanta ingångar.  

I undervisningen kommer vi att tala om ord knutna till rumsuppfattning och lägesord. Kurran och Pigan kommer också delta genom att vi använder oss av deras hus som ett sätt att tala om var något/någon är placerat. Enligt Wernberg, Larsson och Riesbeck (2010) så är undervisning kring lägesbegrepp en viktig del för att tidigt få en matematisk förståelse. Det har stor betydelse för barns utveckling av matematik om de får ta del av och utforska dessa begrepp redan i förskolan. 

 
Hur?

 

Med hjälp av olika sorters kartor, digitala såväl som analoga, ska barnen få möjlighet till att bekanta sig med olika typer av kartläsning. Vi vill även ta hjälp av programmering och roboten Sphero i vårt undersökande och utöka barnens kunskaper i detta.  

Vi kommer att ha kartor och symboler kopplade till kartorna i våra lärmiljöer. Sphero kommer att finnas tillgänglig för barnen att arbeta med såväl under utbildningen som i undervisningen. Vi kommer även att erbjuda undervisning inomhus och utomhus och försöka orientera oss i både inomhusmiljön som ute på gårdarna. 

 

Dokumentation
För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Med barnens samtycke kommer vi ta foton, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Här strävar vi efter att möjliggöra inflytande och delaktighet i dokumentationen tillsammans med barnen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom lärområdet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer, resonemang samt observationer av barnen. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att samtala hemma kring dokumentationen tillsammans med sina barn.

Referenser: 

Wernberg, A., Larsson, K., & Riesbeck, E. (2010). Matematik i förskolan. I: B. Riddersporre & S. Persson. (red.). Utbildningsvetenskap för förskolan. (s. 157- 172) Stockholm: Natur & kultur

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18