👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7: Styr- och reglerteknik vt-22

Skapad 2022-05-18 20:30 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Du kommer att lära dig att ge exempel på olika typer av styrning i vardagen och varför man vill styra. Vi kommer att jobba mer med hur man kan styra med luft, alltså pneumatik. Slutuppgiften kommer att bli att du ska konstruera en 3D-figur som styrs med luft.

Innehåll

Vilket material behöver du (på lektioner, elevens val och om du vill hemma): 

- Dokument och genomgångar i Classroom 

-Binogifilmer

- NE, fysik: 5.1 och 6.6

- NE, teknik: 8.1 

Hur ska du arbeta med ämnesområdet: 

- Vi kommer att arbeta med följande begrepp: rörelse, krafter tryck, övertryck, undertryck, komprimera, pneumatik,

Hur ska  du visa vad du kan:

- Ni ska konstruera en 3D modell i par där det sker en rörelse med hjälp av pneumatik. 

- Modellen ska enskilt dokumenteras med en ritning och rapport där du beskriver funktionen med ämnesspecifika begrepp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Åk 7: Styr- och reglerteknik

Når inte målen
E
C
A
Teknikutvecklingsarbete
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Når ännu inte målen
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions- arbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions- arbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions- arbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Teknikutvecklingsarbete
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Når ännu inte målen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknikutvecklingsarbete
Använda ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur delar samverkar.
Når inte målen.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknikutvecklingsarbete
Modellen
Når ännu inte målen
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutvecklingsarbete
Ritning
Når ännu inte målen
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Fysik, anpassa framställning
Använda information & anpassa framställning
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Når ännu inte målen
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.