👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2022-05-19 09:47 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Biologi
Eleverna lär sig namn på några vanliga blommor, fåglar och pollinerare. De lär sig om hur pollinering fungerar, hur växterna får sin energi och hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering Vår och sommar

 

Förmågor eleven ska utveckla

 • Granska information

 • Kommunicera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor

 • Genomföra systematiska undersökningar

 • Förklara biologiska samband 

Mål som undervisningen bygger på utifrån centralt innehåll 

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretiserade mål

Under arbetsområdet kommer eleven lära sig:

 • namnen på några vanliga blommor.

 • namnen på några fåglar i din närhet.

 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.

 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.

 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Arbetsformer

Hur vi når målen: 

 • Eleverna deltar i genomgångar kring vår och sommar.

 • Vi läser faktatexter och besvarar frågor.

 • Vi tittar på pedagogiska filmer om vår och sommar. 

 • Vi diskuterar och samtalar kring kunskap och fakta vi lär oss.

 • Vi genomför fältstudier och vistas i naturen för att titta närmare på olika växter, träd, och djur.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma Din förmåga att: 

 • Samtala och diskutera

 • Söka och använda information

 • Fältstudier, undersökningar, frågeställningar och planering

 • Dokumentera

 • Förstå samband och begrepp

Vad som bedöms

 • Ditt engagemang och deltagande i klassrummet. Hur väl du deltar i samtal och diskussioner. 

 • Informationssökande i faktaböcker när du besvarar frågor i arbetsboken.

 • Din dokumentation av undersökningar och fältstudier.

 • Förhör på djurarter, växter, träd och andra arter.

 • Resultat på test.