👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag läser (Sva åk 6)

Skapad 2022-05-19 13:13 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 6 Svenska som andraspråk
Varje vecka är det strukturerad läsgrupp där vi i mindre grupper ljudar, läser och reflekterar över texten. Dessutom läser vi och resonerar återkommande om olika texter gemensamt i helklass.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga. Genom att organisera eleverna i små läsgrupper hoppas vi att förmågan och intresset för läsning ökar. 

 

Lärandemål -  Vad ska du lära dig?

- Läsa 

- Förstå vad jag har läst

- Skillnader i olika sorters texter (ex fakta/påhittad berättelse)

- Resonera om handling och budskap 

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Läsgrupp en gång i veckan med strukturerad lästräning. Eleverna delas in i grupper utifrån läsförmåga. Undervisningen anpassas utifrån gruppen, från ljudning till att läsa texter och träna på att läsa mellan raderna. 

I ett par grupper utgår vi från Fonomix material. Vi fokuserar på hur de svenska ljuden låter och melodin i språket. 

Undervisning i helklass där vi läser texter och samtalar om innehåller mer eller mindre strukturerat. 

Individuell lästräning med eller utan pedagog. 

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Vad du visar i läsgrupp

Vad du visar i helklassundervisning när vi läser och samtalar om texter.

Vad du visar vid enskild läsning med pedagog. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  Sva  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sva  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sva  4-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sva  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sva  4-6
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar
  Sva  4-6
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sva  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sva  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sva  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sva  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sva  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sva  C 6
 • Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sva  C 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
  Sva  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sva  C 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sva  A 6
 • Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sva  A 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
  Sva  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sva  A 6