👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete Bockarna Bruse.

Skapad 2022-05-20 10:14 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Bockarna Brusetema som genomsyrar olika lärtillfällen genom barnens intresse

Innehåll

.

 Innehåll: Syfte och bakgrund


Syftet 
är att arbeta med läroplanens intentioner utifrån sagan Bockarna Bruse. I och med temat ska varje barn få möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnens lek och intresse styr temat.

Bakgrunden till temat är att den pedagogiska dokumentationen synliggjort att barnen visat stort intresse för bockarna Bruse i både saga, sång och lek.

Mål

Temats mål är att skapa tillfällen där barnens ges möjlighet att utvecklas inom den sociala-, motoriska-, språkliga-, estetiska-, matematiska-, IKT- och naturvetenskapliga aspekten.

Arbetssätt/metod

Vi utgår från sagan om Bockarna Bruse för att kunna arbeta med olika intressen i barngruppen. Ibland får barnen brev i vår lilla postlåda av trollet med olika uppdrag eller frågor till barnen. Samt att även barnen får skicka brev till trollet eller bockarna om de har egna frågor. (Kopplar till barns nyfikenhet, lek och lust att lära).

 

Social utveckling:

- Samtalar om olika känslor så som rädd, ledsen, arg och glad (kopplat till olika känslor i sagan).

- Vi delar in barngruppen i mindre grupper för att främja deras samspel, sociala relationer, skapa lugn miljö, främja leken, stärka barnens samanhörighet samt att ge barnen möjlighet att våga synas och höras. (Kopplar till barnens trygghet och identitet, att barnen utvecklas både enskilt och i grupp samt konflikthantering, barns nyfikenhet och lek).

- Vi hjälper Trollet och samtalar om hur man är en bra kompis och vad man behöver tänka på. Vi tar fram olika riktlinjer om hur vi ska bete oss mot varandra och ta hand om vår avdelning. (Kopplar till barnens trygghet och identitet, konflikthantering, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler).

 

Språkutveckling:

- Vi lånar böcker kopplat till temat och dess sidospår.

- Vi använder oss av sång, rim och ramsor, flanosagor mm.

- Vi samtalar om bilder och tecken och dess olika betydelse. (Kopplar till att man ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa).

- I de olika sociala mötena skapar vi möjlighet för samtal.

- Vi sätter ord på det barnen gör, ser och upplever. (Kopplar till barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld)

- I olika möten och samlingar låter vi barnen utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

Motorisk utveckling:

- Vi rullar rulla ner för backen "som finns vid ängen".

- Vi skapar en egen trolldans.

- Vi övar balans bl.a. genom att gå över bron (bänk, osv).

- Vi hoppar som troll, bockar, harar och människor.

(Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande).

 

Estetisk utveckling:

- Vi dramatiserar sagan och använder vår fantasi för att skapa olika tankar och teman.

- Om barnen vill får även de dramatisera sagan.

- Vi skapar sagofigurerna med hjälp av olika tekniker, så som lera, målning, kottar och snö m.m. Vi lyfter in bla färglära.

- Vi samlar naturmaterial som vi använder till att bygga upp sagan med.

(Kopplar till barns skapande förmåga och deras förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama).

 

Matematisk utveckling:

- Vi skapar troll av kastanjer, där barnen får sortera de två kastanjerna i storleksordning. (Sortering).

- Vi räknar hur många bockarna är, samt benämner dem vid minst, mellan och störst. (Antal).

- Vi sorterar storlekar på stenar som kommer från trollets bro. (Sortering).

- Vi övar och utforskar rumsuppfattning. (rum, läge)

- Baren får olika uppdrag av den stora bocken där de ska t.ex leta former, sortera, klassificera, skapa mönster osv.

- Barnen får enskilt och tillsammans reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar vid t.ex brobyggen av olika material. Exempelvis hur mång/breda/smala pinnar som behövs vid olika konstruktioner. 

 

Naturvetenskapsutveckling:

- Jämför skillnader och likheter mellan troll, bockar och människan. (Eventuellt andra djur som kan finnas på exempelvis ängen. Kopplar till jaget och olika djur, kretslopp och vår egen påverkan).

- Vi tar tillsammans reda på vad bockarna äter och vad deras barn heter etc. (Kopplat till kunskap om djur).

- Vi lyfter fram olika växter som kan finnas på ängen eller i vattnet i sagan. (Kopplar till vår egen påverkan och kunnande om växter).

- Vi utforskar snö och vad som händer med det om man tar in det, då trollet hade en fråga om detta. (Kopplat till enkla kemiska processer).

- Vi bygger broar med hjälp av olika tekniker och undersöker olika egenskaper och hållbarhet. (Kopplat till urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar samt barns förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap).

- Mellan bocken ger oss i uppdrag att bl.a. gå på teknikjakt, vad hittar vi för teknik på avdelningen?

- Vi samlar naturmaterial som vi använder till att bygga upp sagan med.

- Vi synliggör olika sinnen och utforskar dem.  

 (Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld / Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap).

 

Utveckling och process dokumenterar vi på avdelningens målsägande, lärlogg samt barnets Lärlogg.

Vi dokumenterar med hjälp av film, foto, anteckningar och barnens verk. Vi reflekterar och diskuterar fortlöpande med hjälp av dokumentationen, både i arbetslag och barngrupp, hur vi går vidare i temat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18