👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårdala skola, matematik åk 5

Skapad 2012-06-18 10:55 i Fårdala skola Tyresö
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

1. Matematik åk 5

Fårdala skola, matematik åk 5

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Rationella tal och deras egenskaper , ex. 7, -9, 1/3, och 0,5

Positionssystemet, upp till 100 000

Tal i bråk- och decimalform. Storlekssortera en tredjedel, en halv och en fjärdedel och förklara hur du löser uppgiften.Visa hur mycket av en fjärdedel av 20 kr. är. Avgöra vilket tal som är störst av t.ex. 2,4 och 2,14

Tal i procentform. ex. 100%, 50%, 25%, 20 % 10% och 1% samt hur de hör samman med tal i decimalform och bråk.

Centrala metoder beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation och division.

Rimlighetsbedömning vid beräkning

Obekanta tal - Öppna utsagor- algebra - när man räknar med variabler i stället för tal.

Konstruktion av geometriska objekt och skala och dess användning. Konstruera en cirkel med diametern 6. Känna till att 1:2 och 1:10 är förminskning och att 2:1 och 4:1 är förstoring.

Metoder för hur omkrets och area hos tvådimensionella geometriska figurer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel.

Sannolikhet, chans och risk.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer. Ex. På hur många sätt kan du kombinera tre tröjor, tre par byxor och tre par skor?

Tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median. Ex. Vad är klassens medellängd? Vilken skostorlek är vanligast i klassen?

Strategier för problemlösning.

Matematisk formulering. Ex. Formulera kluringar och räknesagor.

4. Arbetssätt

Genom genomgångar och arbete både med konkret material samt med uppgifter för böcker och stenciler både självständigt och igrupp, tränar vi på dessa områden. Med läxor övas färdighetsträning inom områden som vi arbetat med i skolan.

5. Bedömning

Fortgående genom muntliga redovisningar, exit-tickets, diagnoser och prov för olika områden.

NCM's test för årskurs 5, Förstå och använda. i slutet av vårterminen

Huvudräkning i addition och subtraktion- AG4 och multiplikation - AG6 i under båda terminerna.

 

6. Kunskapskrav

Se Tyresös matris i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6