👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.3 SKA - Barns delaktighet och inflytande Run 6/Bärby

Skapad 2022-05-24 14:43 i Runskriftsgatan 6 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Öka barnens delaktighet i dokumentationsprocessen genom att synliggöra deras frågor och planera utifrån dem.

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT: 
Förutsättningarna som barn har fått har hjälpt och stöttat barnen i att samtala, reflektera och involveras i de lärprocesser som pågår i utbildningen. Detta bidrar till att barnen får möjlighet att vara aktörer i den pedagogiska dokumentationen. På så sätt möjliggör utbildningen att barnen får vara delaktiga i dokumentationsprocessen och inte blir objekt för vårt dokumenterande. Inlyssnande pedagoger som ställer nyfikna frågor och tar tillvara på barnens tankar och åsikter.

 

VILKA FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG?
Barnen tar initiativ att uttrycka tankar och åsikter för att kunna utöva inflytande.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

 • 2.3 Kartläggning (september)

 • 2.3 Uppföljning (november)

 • 2.3 Uppföljning (mars)

 • Avslutande läsårs reflektioner (juni)

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18