👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LCA - Livscykelanalys

Skapad 2022-05-24 15:13 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola F – 9
I detta område ska du lära dig hur processen från råmaterial till material som används i en produkt går till kemiskt (kemiska processer). Du kommer även få redogöra för vilken miljöpåverkan råvaruutvinningen av ditt material har och hur denna påverkar miljön. Slutligen ska du reflektera över hur du som konsument kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

I detta område ska du lära dig hur processen från råmaterial till material som används i en produkt går till kemiskt (kemiska processer). Du kommer även få redogöra för vilken miljöpåverkan råvaruutvinningen av ditt material har och hur denna påverkar miljön. Slutligen ska du reflektera över hur du som konsument kan bidra till en hållbar utveckling. Men innan dess går vi igenom grundläggande begrepp inom kemi och har ett förhör på dessa.

Du kommer därefter få utgå från ett material och skriva ett eget arbeta där du följer materialets livscykel. Arbetet bedöms via en presentation där du förklarar utifrån tre nedanstående delar: 

 

Del 1

 • Förklara hur materialet går från naturresurs till ett material som går att använda i produkter. Ex. hur järnmalm blir till material i en skruv

 • Du skall visa och förklara minst EN kemisk reaktion som sker i samband med råvaruutvinningen. 

 • Ge exempel på vilka produkter materialet används till och utgå från en av dem vidare. 

 

Del 2 Materialens miljöpåverkan (konsekvenser)

 • Visa hur materialet i råvaruutvinningen eller vid användandet påverkar miljön lokalt eller globalt

 • Du ska visa det det genom att koppla ditt resonemang till en kemisk process som sker exempelvis:

  • vattenrening

  • vattenförbrukning

  • luftföroreningar

  • försurning

  • övergödning

 

Del 3 Reflektion

 

 • Vad är skillnaden på om materialet återanvänds jämfört med om du slänger den i papperskorgen? 

 • Resonera med utgångspunkt i bilden om hur du som konsument kan bidra till en hållbar utveckling i förhållande till det material du arbetet med.

Material du kan välja mellan:

 

 • Bomull  (för dig som enbart satsar på E)

 • Plast

 • Aluminium

 • Järn

 • Konstgödsel

Matriser

LCA kemi 7-9

Bedömningsmatris kemi

F
E
C
A
Använda, granska, kommunicera, ta ställning
Eleven kan söka naturvetenskaplig in­formation och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskap­lig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskap­lig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställ­ningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt välfungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskus­sioner och för att skapa välut­vecklade texter och andra fram­ställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Använda kemiska begrepp, modeller och teorier.
Begreppsförhöret & LCA
Eleven har grundläggande kun­skaper om materiens uppbygg­nad, oförstörbarhet och omvand­lingar och andra kemiska sam­manhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oför­ störbarhet och omvandlingar och andra kemiska samman­ hang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunska­ per om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifier­bara kemiska samband i naturen.
Eleven kanföra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande orga­nismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis kom­plexa kemiska samband i natu­ren.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa ke­miska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identi­fierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvand­lingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och ge­neraliserar kring energiomvand­lingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resone­mang kring hur människans an­vändning av energi och naturre­surser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans använd­ning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välut­vecklade och väl underbyggda resonemang kring hur männis­ kans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.