👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan 2022, Stora Blocket

Skapad 2022-05-25 13:36 i 200161 Förskolan Kosmos Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

___________________________________________________________________________________________

 

Hagsätra förskolors värdegrund

Vi ser varje barn som unikt och vi möter varje barn utifrån deras unika behov och vår verksamhet ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Förhållningssättet återspeglas i trygga barn som utforskar och har inflytande i verksamheten.

Förskolans uppdrag är att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Utbildningen och undervisningen i Hagsätra förskolor ska vila på demokratins grund där barnets bästa är i fokus och vi ser barngruppen och dess mångfald som en tillgång i flickors och pojkars lärande och utveckling.

Alla barn har rätt till en likvärdig och hållbar förskola med hög kvalité där kompetens, gemensamma värderingar, förhållningssätt och arbetssätt genomsyrar utbildningen.

 

Hagsätra förskolors utbildning

 

Hagsätras förskolors gemensamma projektfråga: Hur tar vi hand om varandra, vår natur och vår

gemensamma framtid?

 

Hagsätra förskolors kärnuppdrag är att bedriva kommunal förskoleverksamhet enligt gällande lagar, styrdokument och riktlinjer. Förskolornas verksamhet och undervisning planeras och utgår från förskolans läroplan Lpfö-18. Flickor och pojkar ska erbjudas en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet och speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention.

Hagsätra förskolor ska lägga grunden för flickor och pojkars livslånga lärande och utbildningen ska ha sin utgångspunkt i barnens intressen och tidigare erfarenheter. Barnen ska genom lek och omsorg ges möjlighet att lära och utveckla sin förståelse, sina färdigheter och förmågor. Vi ska kontinuerligt utmana barnen i deras tankar och hypoteser och skapa goda förutsättningar för såväl flickor som pojkar att utveckla alla sina förmågor i trygga och utmanade lärmiljöer samt ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt inför skolstarten.

Förskolornas undervisning utgår från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I samarbetet med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 

Hagsätra förskolors välkomstuppgift hösten 2022

 

I Hagsätra förskolor ska alla barn mötas av meningsfulla, trygga och utforskande sammanhang. I sagor och böcker får barn möta nya ord, begrepp och världar. Språk är en nyckel för inflytande, delaktighet och lärande. Vi vill ge alla barn i Hagsätra förskolor verktyg och kunskap för att bli medskapare av ett hållbart samhälle och en hoppfull framtid. På förskolan blir barnen en del av en grupp och vi vill erbjuda barnen en gemensam berättelse som stimulerar nyfikenhet och inspirerar till lustfullt lärande. Nu börjar vi resan mot ett livslångt lärande och en hållbar framtid.

 

De äldre barnen kommer att börja sitt gemensamma utforskande och lärande med boken: Barnens Planet av Homero Alvarez

 

Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och om att respektera varandra. Barnens planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till de äldre förskolebarnen.

 

De yngre barnen kommer att börja sitt gemensamma utforskande och lärande med boken: Alla får åka med av Anna Clara Tidblom.

 

Alla får åka med är en berättelse om gemenskap och samspel för de yngsta barnen.

 

Hagsätras förskolors samverkan med vårdnadshavare  

 

Barn och vårdnadshavare erbjuds god introduktion till förskolan under hela året. 

Det första mötet syftar till att ge vårdnadshavare en bild av förskolans uppdrag och verksamhet, vilka förväntningar vårdnadshavarna kan ha på förskolan och hur organisationen ser ut. Pedagogerna informerar alltid vid första samtalet om förskolans anmälningsplikt vid oro för att barn far illa. 

Vårdnadshavare erbjuds: 

 • Utvecklingssamtal kring barnets utveckling och lärande. Samtalen syftar till att diskutera och synliggöra barnets utveckling och lärande såväl enskilt som i grupp på förskolan, och vid behov anlitas tolk. 
 • Introduktionssamtal för nya barn och vårdnadshavare 
 • Språksamtal – kartläggning och uppföljning av barnets språkliga utveckling. 
 • gemensamma möten/sammankomster och information om undervisningen/utbildning. 
 • att i Skolplattformen att följa sitt barns utbildning, undervisning och lärprocesser. 

 

Förskoleundersökningens resultat sammanställs och analyseras av pedagoger och ledning. Resultatet används som underlag för att utveckla och förbättra förskolornas utbildning.  

__________________________________________________________________ 

 

Introduktionsplan 2022 för Stora Blocket, avdelningarna Cassiopeja, Raketen & Stjärnorna på förskolan Kosmos 

 

 

 

Utbildningens organisation och struktur 
 

Varje höst blir barngrupperna i förskolan nya. Utbildningen i förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande och locka dem till ett livslångt lärande. Förskolan ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 

Under introduktionsperioden arbetar vi med gruppstärkande aktiviteter och lekar – både i stor och liten grupp - för att skapa relationer och trygghet gällande varje enskilt barn.

Under introduktionsperioden kommer ni och ert barn:

·         introduceras till Hagsätra förskolors välkomstuppgift

- föras in i förskolans fasta rutiner

·         delta i gruppstärkande aktiviteter och lekar

·         få information om hur både undervisning och rutiner går till

·          erbjudas en tydlig pedagogisk lärmiljö

·         bemötas med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

·         introduceras till den huvudsakliga digitala kommunikationen mellan hem och förskola -  SKOLPLATTFORMEN.

 

Under den första tiden på förskolan kommer vi på Stora Blocket att erbjuda fasta aktiviteter i olika zoner ute på gården mellan klockan 8:00-9:15.Olika aktiviteter erbjuds barnen under veckans gång.

Varje morgon ska du/ni vårdnadshavare gå fram till pedagogen som bär en gul väst (incheckaren) som står vid en röd vagn för att anmäla ert barns ankomst. På vagnen finns en aktivitetstavla där barnet kan välja vilken zon med tillhörande aktivitet hen vill delta i.

Klockan 9:15 har Stora Blocket en gemensam fruktsamling vid stora rutsckanan. Vid 9:30 påbörjar varje avdelning sin planerade undervisning för dagen.

 

  En dag i veckan har respektive avdelning reflektionstid mellan klockan 7:30-9:00. Under den tiden förbereder vi en undervisande och lockande miljö, inför kommande vecka, för att locka barnen till lek, utforskande och lärande. under introduktionsperioden kommer vi att observera barnen för att få kunskap kring vad som intresserar dem. Dessa observationer ligger sedan till grund inför höstterminens projektarbete.  

 

Undervisning

 • Vi ser det som att språk och barns lärande/utveckling sker i samspel mellan människa, miljö, material. Därför kommer vi att använda oss av den pedagogiska miljön och dess mötesplatser med tillhörande material för att kunna skapa lockande och stimulerande undervisningsmöjligheter för barnen. Vår barnsyn präglas av att barnen har rätt till delaktighet och inflytande.
 • Under introduktionen kommer Stora Blocket att fokusera på strukturer och organisering av gemensamma aktiviteter utomhus och likvärdiga mötesplatser med tre utvalda aktiviteter inomhus.
 • Hagsätra förskolors välkomstuppgift som grundar sig i boken Barnens planet, kommer att finnas tillgänglig under bokträdet på gården.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer 

 • Under introduktionsperioden kommer fokus att ligga på att skapa trygghet för barnen, genom att låta barnen lära känna varandra i gruppen, pedagogerna, våra lärmiljöer och rutinerna på förskolan. Vi kommer att introducera barnen till olika rum och tydliga mötesplatser med tillhörande material, olika dagar under veckans gång. Under introduktionsperiodens början utgörs mötesplatserna av bygg och konstruktion, måla och att arbeta med lera. Samlingarna under denna period kommer att innehålla gruppstärkande aktiviteter och lekar. Detta för att stärka barngruppen och deras trygghet.
 • Boken Barnens planet kommer att finnas på vald mötesplats inomhus.

 

Hållbar och likvärdig förskola 

 

 

 • För att skapa en hållbar och likvärdig förskola ska vi:

 - samplanera så att det blir en gemensam, likvärdig introduktion för alla familjer, oavsett avdelning, på Stora Blocket

 - erbjuda barnen en tillåtande och utforskande miljö

 -  dela samma barnsyn med tillhörande förhållningssätt 

 - introducera barnen till förskolan i mindre grupper.

 

 • För att kunna kartlägga risker för diskriminering och kränkande behandling kommer vi att:

 - placera oss där barnen befinner sig.

 

 • För att organisera gällande hållbara pedagogiska måltider under introduktionsperioden kommer vi att:

 - skapa förutsättningar till att barnen själva ska lägga upp maten och skrapa sin tallrik efter måltid

 - vara närvarande, inlyssnande och deltagande pedagoger under måltiden.

 

 
Lärloggar – Planera och dokumentera lärande och undervisning   

 

 • Hur ska ni organisera arbetet med att observera, dokumentera och planera undervisning och introduktionsperioden i Lärloggar?

 

- Under introduktionsperioden kommer vi att planera och dokumentera de aktiviteter som är gemensamma för Stora Blocket, i PoB:en.