👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodplanering Hjärtrud

Skapad 2022-05-25 13:46 i Förskolan Trädet Dibber Sverige AB
Förskola

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE HJÄRTRUD

 

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen? 

Syfte:

 

Mål ur Lpfö 18: 

(klicka i målen i nederkant i planeringen)

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

❑ sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
❑ självständighet och tillit till sin egen förmåga
❑ förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
❑ förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
❑ sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
❑ förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemma och livsfrågor
❑ öppenhet, respekt solidaritet och ansvarstagande
❑ förmåga att ta hänsyn till och leva sig in I andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
❑ respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

 

Vi pedagoger ser att flera av barnen visar….

I tidigare dokumentationer, reflektioner och analys i detta område ser vi….

 

Specifika mål

 

Vilka effekter vill vi se efter perioden (dela upp det i förståelse och förmåga)?

 

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Arbetslagets förhållningssätt:

På Dibber är ett genomgående förhållningssätt – aktiva vuxna.

Vilket förhållningssätt kommer ni överens om att ha med utgångspunkt i aktiva vuxna.

 

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: se ”matris för måluppfyllelse” nedan

 

Utvärderingssätt:

 

Barnens samspel i fri lek

I arrangerade aktiviteter

I övergångar mellan aktiviteterna kommer att observeras vid flera tillfällen utifrån kriterierna i ”matris för måluppfyllelse”. Vi avslutar projektet och gör en sista utvärdering efter avslutat projekt.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja?

 ...och hur skulle vi kunna fortsätta?

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang där aktiviteter (styrda och spontana), förhållningssätt och lärmiljö hänger ihop?

 

Aktiviteter:

 

 

Formativ uppföljning: 

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med kamera eller genom anteckningar. Vid pedagogernas veckoreflektion används reflektionsfrågor för att synliggöra barnens tankar och vilket lärande som sker samt tillsammans planera hur vi går vidare. 

 

Lärmiljö

Vilket material ska vi tillföra? Var?

Var kommer detta dokumenteras där arbetet synliggörs för barnen?

Vad behöver förberedas till de vuxna?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18

Matriser

Progressionsplan Hjärtrud

För att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning där lärande och utveckling för barnen är i fokus är aktiva vuxna med relationskompetens, lek, rörelse och Hjärtekulturens grundvärden grundstenarna i all undervisning mot alla mål.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
1-2 år Alt yngre
3-4 år Alt mellan
5-6 år Alt äldre
Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial som till exempel: -Normkreativitet i förskolan- om normkritik och vägar till likabehandling - Tio små kompisböcker - Kompissol - Lilla Nej-boken - UR-material: ”Djuren på djuris”
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial som till exempel: - Normkreativitet i förskolan- om normkritik och vägar till likabehandling - Tio små kompisböcker - Kompissol - Tilda med is och sol - Snick och Snack - Lilla Nej-boken - Lilla hemlis-boken - UR material: ”Djuren på djuris” ”Ugglan och kompisproblemet”
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial som till exempel: - Normkreativitet i förskolan- om normkritik och vägar till likabehandling - Tio små kompisböcker - Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen - Kompissol - Tilda med is och sol - Snick och Snack - Lilla Nej-boken - Barnen i Kramdalen - Lilla hemlis-boken - UR material: ”Djuren på djuris” ”Ugglan och kompisproblemet”
Förmåga att ta hänsyn till att leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Vi pedagoger föregår med gott exempel och uppmärksammar barnens empatiska förmågor. - Uppmuntra barnens hjälpsamhet. - Vi pedagoger uppmärksammar barnen på att lyssna in varandra.
Vi erbjuder: - Vi pedagoger föregår med gott exempel och uppmärksammar barnens empatiska förmågor. - Uppmuntra barnen att hjälpa varandra och våga be om hjälp. - Uppmuntra barnen att lyssna på vad kompisen har att berätta.
Vi erbjuder: - Vi pedagoger föregår med gott exempel och uppmärksammar barnens empatiska förmågor. - Skapa tillfällen för barnen att hjälpa varandra och våga be om hjälp. - Uppmuntra barnen att lyssna på vad kompisen har att berätta samt visa intresse genom att ställa frågor.
Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Pedagoger som bekräftar och sätter ord på barnens tankar och funderingar. - Ett normmedvetet urval av böcker. - Normmedvetet förhållningssätt. - Familjekonstellationer- familjer ser olika ut.
Vi erbjuder: - Pedagoger som tar tillvara på barnens tankar och funderingar. - Ett normmedvetet urval av böcker - Normmedvetet förhållningssätt - Familjekonstellationer – familjer ser olika ut.
Vi erbjuder: - Pedagoger som tar tillvara på barnens tankar och funderingar och samtala med barnen om etiska dilemman. - Ett normmedvetet urval av böcker - Normmedvetet förhållningssätt. - Familjekonstellationer – familjer ser olika ut.
Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Pedagoger som visar barnen respekt. - Pedagogerna ska organisera utbildningen utifrån ett demokratiskt arbetssätt. - Högläsning utifrån Tio små kompisböckerna. - Pedagoger som reflekterar kring reflektionsfrågorna i boken “Normkreativitet i förskolan”.
Vi erbjuder: - Pedagoger som visar barnen respekt och samtalar kring att vi är lika men olika. - Pedagoger som uppmärksammar ett demokratiskt arbetssätt för barnen. - Undervisningstillfällen/högläsning utifrån Tio Små kompisböckerna och de Tio kompisböckerna baserade på barnkonventionen. - Pedagoger som reflekterar kring reflektionsfrågorna och genomför övningar med barnen utifrån boken “Normkreativitet i förskolan”.
Vi erbjuder: - Pedagoger som visar barnen respekt och tillsammans med barnen reflekterar över att vi alla ser olika ut. Lika men olika. - Skapa tillfällen för barnen att utforska ett demokratiskt arbetssätt. - Pedagoger som visar - Undervisningstillfällen utifrån Tio kompisböcker och de Tio kompisböckerna baserade på barnkonventionen. - Pedagoger och barn reflekterar kring reflektionsfrågorna och genomför övningar utifrån boken “Normkreativitet i förskolan”.
Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Synliggöra att vi källsorterar. - Pedagoger hjälper barnen att ta för sig mat och uppskatta mängden mat som är lämplig att börja med. - Pedagogen sätter ord på maten som serveras. - Vi vuxna är förebilder och tänker hållbart i fråga om material.
Vi erbjuder: - Tillfällen att följa med vid källsortering. - Pedagoger stöttar barnen att uppskatta mängden mat som läggs på tallriken gentemot hur mycket barnet brukar orka äta för att minska matsvinn. Bättre att ta en andra portion än att slänga mat. - Pedagoger och barn samtalar om maten som serveras. - Vi vuxna är förebilder och uppmuntrar till att inte slösa på material, att tänka hållbart.
Vi erbjuder: - Samtala om vikten av källsortering. - Barnen får själva öva på att uppskatta och ansvara för att minska matsvinnet. - Pedagoger och barn samtalar om maten som serveras och var den kommer ifrån. - Vi vuxna är förebilder och ger möjligheter för barnen att inte slösa på material, att tänka hållbart.