👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2022-05-26 09:22 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 5 Svenska
Nu ska vi fördjupa oss i återberättande texter!

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

Struktur

·       Att lära mig skriva en återberättande text med en korrekt struktur och genre. 

Språkliga drag

·       Att lära mig och använda vilka språkliga drag som ingår i en återberättande text.  

Skrivregler

Bli säker på skrivregler (skiljetecken och stavning).

Innehåll

Jag kan skriva en återberättamde text, där jag använder strukturen på ett korrekt sätt.  

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Vi tränar på språket genom att:  

  - Läsa återberättande texter.
  - Formulera och kommunicera i tal och skrift.
  - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Olika återberättande texter som jag kommer skriva och läsa enskilt under arbetets gång. 
 • Olika kooperativa övningar och diskussioner i par och i helklass.
 • Bedömning av återberättande text som jag skriver i slutet av arbetsområdet.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi arbetar enligt cirkelmodellen som följer detta upplägg:

Steg 1 – Uppbyggnad och struktur 

Steg 2 – Språkliga drag

Steg 3 – Öva tillsammans

Steg 4 – Skriva på egen hand

Exempel på uppgifter/arbetssätt:

 • Olika övningsuppgifter - Google Classroom och stenciler. 
 • Enskilt arbete, paruppgifter, gruppuppgifter, helklassuppgifter.
 • Olika diskussioner och kooperativa övningar. 
 • Elevbedömning - 2 star and 1 wish. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mer än goda kunskaper
Struktur
Rubrik Strukturen går att följa. Någon styckeindelning finns.
Rubrik Strukturen är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Strukturen av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Innehåll
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Har med flera händelser och alla står i kronologisk ordning, Innehållet är varierat och ger god information om vad som hänt.
Tidsord
Några stycken inleds med tidsord.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav används i viss utsträckning.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Verb
Viss tempusvariation förekommer. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb med viss variation.
Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Samma tempus (preteritum) används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Inledning och avslutning
Har med ett försök till inledning/avslutning.
Har en kort inledning och avslutning.
Har en tydlig inledning och avslutning.