👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2022 Sagor Amhariska 1-3

Skapad 2022-05-26 21:24 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Grundskola 1 – 3
Modersmålsundervisning har betydligt stor roll för barnets identitet, självförtroende och intellektuella förmågor. Det bidrar också till att öka barnets intelligens genom att motivera dem att lära sig nya saker och tänkande om andra kultur. Innehåll Modersmålsundervisning har betydligt stor roll för barnets identitet, självförtroende och intellektuella förmågor. Det bidrar också till att öka barnets intelligens genom att motivera dem att lära sig nya saker och tänkande om andra kultur.

Innehåll

 

Modersmålsundervisning har betydligt stor roll för barnets identitet, självförtroende och intellektuella förmågor. Det bidrar också till att öka barnets intelligens genom att motivera dem att lära sig nya saker och tänkande om andra kultur.

Innehåll

Mål av undervisningen

·               Eleven ska kunna:

 • skriva enkla ord som namnen på djur, träd, köksverktyg, etc.
 • konstruera korta meningar och skriva ett kort brev.
 • läsa flytande och skriva diktamen med flyt.
 • göra kort muntlig presentation och återberätta sagor.
 • förstå sin kultur.
  Undervisning
  Den utformas genom:
 • att skriva och läsa kurslitteraturen.
 • att eleven läser och återberättar sagor och berättelser.
 • att ha en kort muntlig presentation om aktiviteter som elever har gjort. - genom filmvisning om kulturen.''
   Bedömning

Jag ska bedöma elevens kunskap i förhållande till kunskapskraven:

 • läsförståelse.
 • skrivförståelse.
 • uttalförståelse.
 • hörförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Centralt innehåll
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 •  Ml  1-3Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 •  Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 •  Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Kunskapskrav
 •  Ml  E 6Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
 •  Ml  E 6Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 •  Ml  E 6Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
 •  Ml  E 6Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
 •  Ml  E 6Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 •  Ml  E 6Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 •  Ml  E 6Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
 •  Ml  E 6I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 •  Ml  E 6När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
 •  Ml  E 6Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Matriser

Ml
 Modersmål åk 1-3 Mölndal
  1 2 3 4
Läsa A
 
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig (läser på och mellan raderna vid lärarens högläsning tex ”varför hände detta?”).
Jag känner igen en del ord i skriven text (tex mamma, pappa, egennamn).
Jag känner igen flera skrivtecken och kan läsa/ljuda ihop dem till ord (kan de flesta bokstavsljuden och kan läsa ljudenliga korta ord)
Skriva A
 
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av skrivtecken och ord.
Jag prövar att skriva själv, och kan flera skrivtecken och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg (skriver 2-3 ords meningar)
Tala A
 
Jag kan prata med en kamrat om händelser i vardagen.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan behålla ordet i samtal med andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Läsa B
 
Jag kan alla skrivtecken och kan själv läsa ord och meningar i korta texter.
Jag kan jämföra skrivtecknens form och ljud med svenskans.
Jag använder olika sätt för att förstå en text (läser om, frågar, rättar sig själv i läsningen) och läser oftast texterna med flyt.
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande
Skriva B
 
Jag använder alla skrivtecken och skriver så att andra kan läsa.
Jag kan skriva ord och korta meningar.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt (även mellanrum mellan orden).
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter (skriver text med enkel handling).
Tala B
 
Jag kan ta och ge muntliga instruktioner.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar (hur något ser ut, beter sig)
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar (tex vardagliga händelser eller något man lärt sig)
Jag kan berätta en längre berättelse så poängen blir tydlig.
Läsa C
 
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta olika typer av texter från områden där modersmålet talas, (läser enkla kapitelböcker, lyrik, sagor, myter)
Jag förstår det viktiga (innehåll och budskap) i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika texter med flyt och läser dem på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
 
Jag kan stava många ord och känner till vissa stavningsregler för vanligt förekommande ord.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår.
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut (skriver korta texter med tydlig handling).
Jag kan jämföra modersmålets ordföljd och stavningsregler med svenskan.
Tala C
 
Jag kan ge uttryck för egna tankar och känslor och lyssna på andras åsikter.
Jag kan bygga vidare på vad andra sagt, genom att kommentera och ställa frågor.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situationer det är och vilka som lyssnar (uttal betoning och satsmelodi)
Jag kan jämföra modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
Kultur och samhälle A-C
 
Jag känner till och kan några vanliga rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
Jag kan delta i lekar och känner till musik från områden där modersmålet talas.
Jag känner till och kan dela med mig av erfarenheter av traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Jag kan läsa och lyssna till förklarande texter med anknytning till traditioner och företeelser där modersmålet talas.

Uppgifter