👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2022 Tigrinja 7-9

Skapad 2022-05-26 22:54 i Mångkulturella enheten Sigtuna FSK/GR
Vi kommer att arbeta med läsförståelse, skrivande av olika egna texter, öva grammatik, samtala och tala framför gruppen, och diskutera av olika texter om tradition och kultur.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med läsförståelse, skrivande av olika egna texter, öva grammatik, samtala och tala framför gruppen, och diskutera av olika texter om tradition och kultur.

Innehåll

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Vi kommer att arbeta med läsförståelse, skrivande av olika egna texter, öva grammatik, samtala och tala framför gruppen, och diskutera av olika texter om tradition och kultur.

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

- att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner

- att kunna ge muntliga presentationer för olika mottagare med anpassning av språk, innehåll och disposition

- att kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

- att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

- att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

- att kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter

- att kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare 
 • läsa olika texter
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

Ni kommer att bedömas att du

 • kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
 • kan göra sammanfattningar av textens innehåll till tidsaspekt och orsakssamband, skapa läsförståelse
 • kan tolka texten utifrån egna erfarenheter 
 • kan skriva olika texter 
 • kan skriva texter med beskrivningar och berättarstruktur
 • kan anpassa textens innehåll och språk till olika situationers syfte
 • kan samtala och delta i diskussioner i olika sammanhang 
 • kan ställa frågor och framföra åsikter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Centralt innehåll
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 •  Ml  7-9Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Kunskapskrav
 •  Ml  E 9Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Ml  E 9Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 •  Ml  E 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 •  Ml  E 9Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 •  Ml  E 9Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
 •  Ml  E 9Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 •  Ml  E 9I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 •  Ml  E 9Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.