👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan för Skogens förskola EKEN 2022

Skapad 2022-05-30 10:51 i 200141 Förskolan Skogen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning


Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

 

Introduktionsplan 2022 för avdelning EKEN på Skogens förskola

 

 

Utbildningens organisation och struktur

     Introduktionen i förskolan utgår från det enskilda barnets behov. Det schema som vårdnadshavarna får är generellt, vilket under introduktionens gång anpassas utifrån hur barnets behov ser ut. Under introduktionen erbjuds barnen att delta i förskolans olika rutinsituationer så som samling, lunch och vila. Pedagogerna erbjuder även barnen olika lekar och aktiviteter för att lära känna barnen samt skapa trygghet och förtroende.

 

 • Hur ska ni strukturera och organisera utbildningen under introduktionsperioden?
 • Hur strukturerar ni för överintroduktion?


Vår introduktion inför 2022 innefattar två olika perspektiv där vi överintroducerar barn som redan går på Skogens förskola samt introducerar barn som kommer till Skogens förskola för att starta sin förskoletid hos oss. 

 

 • Introduktionsperioden

  Det vi kommer att fokusera på främst under introduktionen och närmsta tiden därefter är att knyta relationer till barnen och få gruppen att känna sig trygg i miljön och med varandra. Vi spenderar tiden med att lära känna varandra, leka lekar som skapar gemenskap, pratar om hur man är en bra kompis och introducerar regler och rutiner på avdelningen.

  Måndag 15 augusti kl. 16.00-17.00 bjuds in vårdnadshavarna till introduktionsmöte.

  Onsdagen 17/8 kommer 5 nya barn börja på Eken.

  Introduktionen är individuellanpassad och kommer att ta olika lång tid för varje barn. Introduktionsschemat utgör endast en referensram för introduktionen. Vi följer kontinuerligt upp introduktionen och planerar tillsammans med vårdnadshavare för nästa steg. Introduktionen kommer att ske till största del utomhus av hälsoskäl. Första dagen hålls ett informationsmöte inne på Tallen för vårdnadshavare medan barnen bekantar sig med inomhusmiljö med en pedagog. Barnen kommer även få tillfälle att välja sin hylla och låda samt lokalisera skohylla och hängare. Dagen efter börjar introduktionen enligt schemat eller överenskommelse med barnets bästa i fokus. 

 •  Överintroduktion

  Den 1 juni kommer de barn som ska börja på Eken från Björken, Rönnen, Granen samt Tallen att påbörja sin överintroduktion. Barnen kommer att få tillfälle att lära känna sina blivande pedagoger och kompisar samt bekanta sig med avdelningens inomhusmiljöer. Mellan 09.30 och 10.30 får barnen följa med in på avdelningen (tillsammans med ny pedagog samt en pedagog från nuvarande avdelningen) och får en rundtur av miljön, leka tillsammans och äta frukt innan de går tillbaka till sina respektive avdelningar.

  16 augusti kommer de barnen fortsätta med sin överintroduktion till Eken. 

  Barnen som börjar på Eken kommer den 16:e augusti tas emot av Ekens pedagoger och vi förbereder med gröna västar för att synliggöra att "Nu är vi EKAR" . Vid hämtning och lämning de första dagarna ser vi gärna att vårdnadshavare tar sig tid att bekanta sig med inomhusmiljön, letar rätt på barnets hylla, fyller på med kläder och tittar runt lite på avdelningen.  De barn som börjar på Eken kommer på den här första dagen ha en lite kortare utevistelse och sedan går vi in för lek, samling, lunch och vila och mycket tid tillsammans med sina "nya" kompisar och pedagoger. 

 

 

 • Undervisning

·   
Vilken undervisning planerar ni för utifrån förskolans styrdokument, mål och förväntade resultat i verksamhetsplanen och arbetslagets tidigare utvärdering och analys?

Första veckorna på förskolan lär vi känna varandra och vår undervisning kommer ha fokus på gemensamma regler, rutiner och att skapa trygghet och finna vår gemenskap. Vi planerar att ha skogsdag och promenera till parken. På avdelningen introducerar vi material tillsammans med barnen i samling och visar var barnen kan leka, hitta saker och skapa ro och lugn. Under de första veckorna planerar vi att försöka identifiera barnens intressen och behov för att därefter påbörja undervisning inom projekt utifrån dessa. 

 Pedagogiska undervisningsmiljöer

 • Hur ska ni utveckla och iordningställa de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad kommer barnen att få ta del av?

 

Personalen på avdelningen förbereder miljö med tydliggörande bildserier vid toaletter samt i hallen som stöd för de barn som har behov av detta. Genom att tydliggöra och använda bildstöd kan barn se och förstå förväntningar i situationer de möter. Förskolans lärmiljöer är uppbyggda och strukturerade i olika stationer och är anpassade för att varje barn ska kunna finna något som intresserar dem. Alla pedagoger på avdelningen är tillgängliga och närvarande under denna process och finns för barn och vårdnadshavare. 

 

 

Hållbar och likvärdig förskola

Förskolans värdegrund vilar på de mänskliga rättigheter vi har i vårt samhälle och utgår från Barnkonventionen. Vi värnar om alla människors lika värde och vill lyfta både likheter och olikheter som vi besitter, men som inte spelar någon roll i vilka vi är eller hur vi agerar. Vi erbjuder alla barn en likvärdig utbildning utifrån varje barns individuella förutsättningar och behov.

 • Hur planerar ni för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur undersöker ni risker för diskriminering och kränkande behandling? (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 
 • Hur ska ni organisera arbetet med att kartlägga risker för diskriminering och kränkande behandling?
 • Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola:
  Hur kommer ni arbeta med hållbarhet i er utbildning tillsammans med barnen?

 

 • Det vi kommer att fokusera främst på under introduktionen och närmsta tiden därefter är att knyta relationer till barnen och få gruppen att känna sig trygg i miljön och med varandra. Vi spenderar tiden med att lära känna varandra, leka lekar som skapar gemenskap, pratar om hur man är en bra kompis och introducerar regler och rutiner på avdelningen. Förskolans värdegrund vilar på de mänskliga rättigheter vi har i vårt samhälle och utgår ifrån Barnkonventionen. Vi värnar om alla människors lika värde och vill lyfta både likheter och olikheter som vi besitter men som inte spelar någon roll i vilka vi är eller hur vi agerar. Vi erbjuder alla barn en likvärdig utbildning utifrån varje barns individuella förutsättningar och behov. 
 • På Skogens förskola organiserar vi arbetet utifrån Likabehandlingsplanen gällande diskriminering och kränkande behandling, vilket har stöd i Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen.
 • HT-2022 grundar sig vår verksamhetsplan i hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet), vilket speglas i våra enhetsmål och förväntade resultat. Detta innebär att vår undervisning kommer att präglas av hållbarhet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18