👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnen - 21/22

Skapad 2022-05-30 11:33 i Bäckens förskola Östersund
Förskola
Analys av året 21-22, Rolig, Trygg, Lärorik och Likvärdig!

Innehåll

Innehåll


 Datum - 2022-06-02

FÖRBEREDELSE:

Ht 2021 -  Arbeta med temat babblarna.

Mål ur läroplanen: se nedan 

Vad ska vi göra? 

Skapa en trygghet och gemenskap i barngruppen. 
Utveckla finmotorik/grovmotorik på ett roligt och lärorikt sätt. 
Barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och kreativitet med olika material och tekniker. 

Hur ska vi göra?  


• Arbeta med Doddo som står för värdegrund. Planera regelbundna samlingar tillsammans, använda oss av TAKK, sångpåsar. 
• Att utforska grovmotorik genom lek, dans och rörelser till musik. Utforska finmotorik i olika aktivitet, handgrepp, ansiktsuttryck - Bobbo.

• Barnen ska få träna på olika skapande aktiviteter i olika material, rita, limma, pärla.

GENOMFÖRANDE

Vad gjorde vi?

Doodo värdegrund. Vi hade strukturerade samlingar med sångpåsar som barnen fick dra upp olika föremål att sjunga om. Vi har också använt oss av TAKK kort. Vi har erbjudit målar aktiviteter, pärla, limmat, klippa, använda glitter i skapandet. 
Vi har varit ute på promenader i skog och lekplatser. Vi har använt oss av en aktivitetstärning med olika övningar de ska göra. Påbörjat att visa rörelsesånger. 

 

Vt 2022

Vad ska vi göra? 

Börja ha Bornholmsamlingar. 
Fortsätta med att träna motorik, fin och grovmotorik. 

Strukturera upp måltiderna mer - pedagogiska måltider. 

Hur ska vi göra? 

Dela upp barngruppen, förbereder genom att läsa in oss i materialet Bornholm samt fixa vissa saker som behövs inför samlingarna. 
Vi inför mer rörelsesånger - Youtube 

GENOMFÖRANDE

Vad gjorde vi? 

Vi har delat upp barnen där de äldre har fått börja haft samlingar utifrån Bornholm. De yngre har haft samlingar med sång och fruktstund. Vi har även haft samlingar med rörelsesånger, med hela barngruppen. 

 

ANALYS (Helhet) - Vi har valt att strukturera upp denna analys på detta vis för att det har varit stor skillnad på höstterminen och vårterminen, pågrund av Corona. 

Vad gick bra och varför?
Trots få barn under hösten så har barngruppen blivit trygg med varandra och personalen. Barnen har visat intresse för de olika aktiviteterna samt deras personligheter har visats mer och ett självförtroende har utvecklats mer hos barnen. Det var ett bra beslut att dela upp barnen när vi skulle genomföra samlingar, då vi har sett språkutveckling hos de äldre. Bornholm samlingarna har varit väldigt uppskattat hos barnen.
Personal gruppen har ändrats till vårterminen, det tog ett tag för barnen att ställa om men barnen har anpassat sig väldigt bra. 

Vad gick inte bra och varför? 
Det har varit få barn hela höst terminen pågrund av rådande pandemi.. vilket har inneburit färre aktiviteter/ samlingar än tänkt och planerade vilket också bidrog till att vi var tvungen att senarelägga vissa planeringar. 

Hur kan vi se att det har skett ett lärande hos barnen?
Vi ser ett lärande hos barnen på så sätt att de visat stort intresse för samlingar, läsa böcker, förstått turtagning, lyssna mer på varandra, intresse för TAAK och att dom börja kunna en hel del, mer dialog mellan barnen och pedagogen kring måltiderna. Hela barngruppen har utvecklat mer motorik då vi har haft rörelsesång en gång i veckan. Bornholm samlingarna har inte bara bidragit till språkutveckling utan även att vissa delar har barnen tagit med sig in i leken, som spöken. 


UTVECKLING

Hur ska vi vidareutveckla för att komma ett steg längre:  Fortsätta ha en bra struktur för daglig verksamhet med samlingar anpassat för barngruppen som  Bornholm för de äldre. 

Hur kommer vi att kunna se att vi gått framåt: Att vi implementera arbetssättet med struktur, samlingar, pedagogiska måltider. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18