👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall: Verksamhetsplan 22/23

Skapad 2022-06-01 09:37 i Kunskapsgatan 3A förskola Göteborgs Stad
Förskola
Verksamhetsplan HT22/VT23 Kartlägg, formulera mål, uppföljning och utvärdering.

Innehåll

Denna planeringsmall är utformad och ska fungera som ett underlag för att möjliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och att arbetet följer läroplanens mål.

För att kunna utvärdera förskolans kvalitet och måluppfyllelse behöver vi följa barns lärande och utveckling samt hur utbildningens förutsättningar påverkar barnen.

Nedanstående rubriker och underrubriker i svart färg kan du ha kvar, men hjälptext i grön färg tar du bort innan du publicerar. Texten är just hjälptext för vägledning.

Tänk på att planeringen blir synlig för samtliga pedagoger i Unikum vid publiceringen i Skolbanken, var noga med formuleringar utifrån GDPR.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge. 

Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Utifrån befintlig barngrupp och de prioriterade målområdena, vad behöver vi utveckla i vår lärmiljö?

Gemensamt tema/projekt på hela förskolan HT22/VT23

Vilket gemensamt tema vill vi fördjupa oss i på förskolan? 

 • Vad?
 • Varför är det viktigt att utforska detta? 

Utvecklingsområde "VART SKA VI" i vår barngrupp?

Prioriterat målområde: Beskriv prioriterat målområde och koppling till målformuleringar och taggar för läroplanen, utgå ifrån de prioriterade målområdena (Kommunikation, Normer och värden, Naturvetenskap och teknik, kultur och språk samt delaktighet och inflytande). Läs mer under läroplan/ lärområden. 

 • Mål 1 - Vi vill skapa förutsättningar så att varje barn får möjlighet att utveckla..
 • Mål 2 - Vi vill skapa förutsättningar så att varje barn får möjlighet att utveckla..
 • Mål 3Vi vill skapa förutsättningar så att varje barn får möjlighet att utveckla..

Förväntat resultat: Beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Gör en övergripande beskrivning hur ni ska nå era mål, både de prioriterade och egna: Kommunikation, Normer och värden, Naturvetenskap och teknik, kultur och språk samt delaktighet och inflytande. 

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute, för att skapa utveckling och lärande?: Fysiskt, socialt och språkligt för att främja lek, lärande, utforskande och skapande. Tillgång till material, anpassningar och tillgänglighet. 

Tänk även på ert förhållningssätt och agerande: Barnsyn, atmosfär, attityd och förhållningssätt. Hur planerar och organiserar vi undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar för att leka, lära och utvecklas? 

Hur låter vi barnen vara delaktiga och ha inflytande i vår verksamhet?: Hur får de utforska, upptäcka, uppleva och lära?:Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när? 

Hur kommer vi följa upp och utvärdera effekterna: Vad ska dokumenteras? Hur och när ska det dokumenteras och följas upp? 


 

Kvartalsuppfölning verksamhetsplan HT22 - 4 november

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i verksamhetsplanen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Hur har vi arbetat mot de prioriterade målen? Vilken måluppfyllelse/resultat ser vi hos barnen? Hur vet vi det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör?
 • Är det några mål vi inte har uppnått och varför? 
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?

 

Gemensam utvärdering av verksamhetsplan HT22 - 9 januari

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i verksamhetsplanen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Hur har vi arbetat mot de prioriterade målen? Vilken måluppfyllelse/resultat ser vi hos barnen? Hur vet vi det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör?
 • Är det några mål vi inte har uppnått och varför? 
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?