👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 Årsta 2 förskolor, förskolan Mejeriet, avdelning Blåklockan

Skapad 2022-06-01 12:30 i 141271 Förskolan Mejeriet Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Förskolans kärnuppdrag 

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Medarbetarna ska ges förtroende och ansvar att utifrån sina yrkesroller planera och utforma avdelningens verksamhet utifrån styrdokument och prioriterade mål. Genom olika former av kollegialt lärande och fortbildning skapas förutsättningar för att vårt arbete utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Årsta 2 förskolors prioriterade mål 2022

Språkutvecklande arbete

Barnrättsarbete

Digitalisering

Hållbar förskola

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderad utbildningsplan för avdelning Blåklockan på förskolan Mejeriet i Årsta 2

Utbildningens organisation och struktur

Under terminen 2022 kommer barnen att vara uppdelade i två grupper, blå gruppen och röda gruppen. Barnen är indelade efter ålder, med de äldre barnen i blå gruppen och de yngre i röda gruppen. Vi kommer att fortsätta att observera barnens intressen och arbeta vidare och utforska dem tillsammans. Vi ser ett stort intresse för bokstäver och skrivande, men även för naturvetenskap när vi är ute i skog och närmiljö. När barnen ställer frågor är vi lyhörda och diskuterar både det de undrar över direkt, men tar också vidare frågorna till våra projekt där vi kan arbeta mer djupgående med dem. Vi vill att Blåklockans barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag på förskolan samt i sin utbildning.

Vi vill också ge mycket plats för barnens lek. I leken lär sig barnen bland annat att kommunicera, samarbeta, imitera, fantisera och bearbeta intryck. Barnen ska känna sig fria att leka tillsammans oavsett om vi är inne på avdelningen, ute på gården, i skogen eller någon annanstans. Hamnar barnen i konflikt finns vi där men försöker att få barnen att lösa det själva så mycket som möjligt, genom att kommunicera och tillsammans komma fram till lösningar.

Undervisning

Vi planerar att fortsätta att fördjupa oss i barnens stora intresse för skriftspråket och att väva ihop detta med naturvetenskap, matematik, skapande, kommunikation och hållbar utveckling. För att stimulera barnens språkliga medvetenhet planerar vi att bland annat använda oss av Bornholmsmodellen.

Vi kommer att dokumentera barnens lärande genom att skriva ner vad de säger och gör, fotografera, filma och intervjua. Vi är i startgropen med att använda oss av lärloggar på Skolplattformen men ska försöka att komma in mer i att använda oss av dem för att lätt kunna dela med oss av barnens utveckling och lärande till vårdnadshavare.


Vi på Blåklockan tycker att det är viktigt att läsa böcker för barnen. Vi har varje dag en vila (ibland gemensam men oftast uppdelad med hälften av barnen i varje grupp) där vi läser böcker, lyssnar på böcker i Polyglutt och ibland tittar på något i videoformat, från till exempel UR. Ibland väljer vi pedagoger böcker som handlar om mångfald, alla människors lika värde, olika familjekonstellationer och jämställdhet, och ibland låter vi barnen själva välja bok.
 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi arbetar mycket med våra ”hörnor” där barnen själva får välja vart de vill befinna sig. Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa och utveckla dem för att ge varje barn möjlighet att utifrån sina intressen, behov och kunskap få utveckla språket och kommunikationen. I hörnorna får barnen möjlighet att leka, samarbeta, kommunicera, rita, skriva, läsa och dramatisera osv tillsammans med andra barn och pedagoger. Tidigare har vi använt oss av en aktivitetstavla men nu sker dessa val väldigt naturligt och flytande. Detta kommer eventuellt att leda till att vi avvecklar tavlan för att låta barnen välja mer fritt och själva avgöra hur många barn som kan vara på varje hörna. Vi kommer att fortsätta att hitta sätt att utmana barnen att inte alltid välja samma aktivitet.

Vi ser till att synliggöra det barnen skapat och gjort i vår pedagogiska miljö, både för att visa att det de gör är viktigt och betydelsefullt men också för att leda till fortsatt lärande.

Vi pedagoger ser till att hålla oss utplacerade över avdelningen så att vi alltid finns tillgängliga för att tillsammans med barnen reflektera, stötta, utbilda och diskutera.

Hållbar och likvärdig förskola

 

På Blåklockan arbetar vi ständigt utifrån Barnkonventionen och Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vi ser allas lika värde och ser olikheter som en styrka. Vi arbetar ständigt med att barnen ska känna sig trygga med oss som pedagoger. För att möjliggöra detta blir det viktigt att vi som pedagoger är närvarande, lyhörda och tydliga. Genom detta kan vi fånga upp barnens alla frågor och funderingar för att reflektera och diskutera dessa tillsammans med dem.

Vi har även arbetat med hur man är en bra kompis där vi nu fokuserat mycket kring normer, värden, empati, samspel och samarbete. Vi kommer genom olika planerade och spontana aktiviteter arbeta med detta genom dramatiserande, rollspel, filmer och böcker där barnen får vara med och tillsammans reflektera kring värden samt diskutera fram olika lösningar och sätt för olika karaktärer att agera på.

Under vårterminen kommer vi att arbeta med utbildningsmaterialet ”Okej med dig?” som handlar om samtyckeskultur inom förskolan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.