👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till planta

Skapad 2022-06-02 08:36 i Tornets förskola Visa kommun
En mall för att planera undervisningen för Bergnäset förskolor i Luleå
Förskola
En planering som syftar till att utveckla barnens förståelse för odling och natur samt stimulera intresse och nyfikenhet på ett lustfyllt sätt. Barnen får vara med och utforska hur växter/grönsaker växer, hur processen från frö till planta/grönsak ser ut och vad ett frö behöver för att växa. Vi vill använda alla våra sinnen I vårt utforskande och lukta, smaka och känna på det vi odlar i nära samarbete med vårt egna kök där vi hämtar våra fröer.

Innehåll

Undervisningsplanering 

 

Mål

Lägg till det/de mål undervisningen ge effekt kring under planeringen


Målkriterier / Målformulering
  

 

 

Bryt ner målen. Vilka kunskaper och förmågor ska barnen få möjlighet att utveckla? Hur ser du vad

Barnen...

 

Planera undervisningen

 

VAD ska undervisas? 

 

 

HUR ska det undervisas? 

 

 

VAD har jag som pedagog, för förhållningssätt?

 

 

 

NÄR ska det undervisa? 

 

 

 

 

VARFÖR ska detta undervisas? 

 • Odling tillsammans med barnen innebär att de är aktiva i alla moment från frö till planta
 • Att få se kärnor eller frön gro är spännande för barnen, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.
 • Att få del av processen hur maten kommer till bordet och att vi själva kan producera sådant som är hälsosamt 

 

 

Pedagogisk dokumentation 

 

Hur ska vi dokumentera?

 

 

 

Vad ska vi dokumentera?

 

 

 

 

Reflektion – efter undervisningen

Följ upp och bedöm undervisningen i avsedd yta under planeringen utifrån följande frågeställningar:

 

Varför blev det som det blev?

Vad påverkade undervisningen? Material, miljö, förhållningssätt mm 

Hur går vi vidare? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Matris Omsorg, utveckling och lärande

Omsorg, utveckling och lärande

- SAMSPEL VUXEN/BARN, BARN/BARN För att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning där lärande och utveckling för barnen är i fokus använder vi oss av interaktionsaspekterna; närvaro, lyssnande, ömsesidighet, utvidgande. Vi möter barnen där de är i sin utveckling.
Ny nivå
Ny nivå
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
1-2 år Alt yngre
3-4 år Alt mellan
5 - 6 år Alt äldre
Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Bilder av dem själva -Namnbilder i versaler -Kroppskännedom, pedagogen benämner kroppsdelar såsom ögon, öron, ben osv. -Vill du byta blöja och i den mån det går får de välja vem som byter på dem. -Vi uppmärksammar barnens uttryck och kroppsspråk i att visa nej, stopp och sluta, och tar hänsyn till deras kroppsspråk.
Vi erbjuder: -Undervisningstillfällen utifrån sin bild av sig själv. -Namnbilder i både versaler och gemener. -Kroppskännedom, till vad används de olika kroppsdelarna. -Möjlighet att få vara ifred på toaletten. -Stöttning i att vara tydlig med vad de vill. Exempelvis att visa stopphanden och att stå still när de säger ifrån. Vi tar hänsyn till deras kroppsspråk/verbala kommunikation.
Vi erbjuder: -Undervisningstillfällen utifrån sin egen spegelbild/självporträtt. -Namnet i både versaler och gemener. -Kroppskännedom. Vi fördjupar oss tillsammans med barnen om kroppens funktioner. -Möjligheten att få vara ifred på toaletten. -Att uppmärksamma barnen om olika verktyg att säga ifrån. Bemöta barnen med respekt för deras känsla i stunden och uppmuntrar dem att berätta och prata om hur de känner.
Självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Uppmuntra barnen att prova själv. -Positiv förstärkning.
Vi erbjuder: -Uppmuntra barnen att prova själv och visa exempel vid behov. -Positiv förstärkning, låta barnen höra att de kan.
Vi erbjuder: -Ge tillfällen att låta barnen göra själv. Våga misslyckas och göra om. -Positiv förstärkning, låta barnen höra att de kan och visa på vad de har lärt sig.
Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -En lek- och lärmiljö som väcker nyfikenhet. -Fokus på lek som en betydande roll i undervisningen. -Aktivt närvarande pedagoger.
Vi erbjuder: -En lek- och lärmiljö som utmanar och inspirerar utifrån barnens intressen. -Fokus på lek som en betydande roll i undervisningen. -Aktivt närvarande pedagoger som utmanar i mer barn/barn lek.
Vi erbjuder: -En lek- och lärmiljö där barnen själva deltar i utformningen. -Fokus på lek som en betydande roll i undervisningen. -Aktivt närvarande pedagoger som utmanar barnen till egna initiativ.
Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Lära känna varandra och skapa trygghet i gruppen. -Pedagog är en god förebild och sätter ord på vad som händer och visar förslag på lösning.
Vi erbjuder: -Lära känna varandra och skapa trygghet i gruppen. -Pedagog är en god förebild och stöttar barnen att sätta ord på vad som händer och uppmuntrar barnen till en egen lösning.
Vi erbjuder: -Lära känna varandra och skapa trygghet i gruppen. -Pedagog är en god förebild och ger barnen möjligheten att själva lösa situationen.
Motorik och kroppsuppfattning
Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -dans, rörelsesånger och rörelse. Ex miniröris, gympapass och danssagor. -Skogspromenader/terräng -Finmotoriska övningar ex, plocka -Daglig utevistelse -Medvetna pedagoger som benämner våra olika kroppsdelar. -God hygien ex, handtvätt. -Vila, sömn och återhämtning samt lugna aktiviteter. -Verksamhet där vi möjliggör delade barngrupper
Vi erbjuder: -dans, rörelsesånger och rörelse. Ex miniröris, gympapass och danssagor. -Samtal med barnen om varför det är viktigt att äta/smaka av allt som serveras. -Daglig utevistelse -Tillfällen att testa på skid- och skridskoåkning samt cykla på gården. -Skogspromenader/terräng -Finmotoriska övningar ex, klippa med sax, pärla -Medvetna pedagoger som benämner våra olika kroppsdelar och samtalar om hur de huvudsakligen används. -God hygien ex, handtvätt. -Vila, sömn och återhämtning samt lugna aktiviteter. -Verksamhet där vi möjliggör delade barngrupper
Vi erbjuder: -Dans, rörelsesånger och rörelse. Ex miniröris, gympapass och danssagor. -Samtal med barnen om varför det är viktigt att äta/smaka av allt som serveras, kostcirkeln. -Daglig utevistelse -Tillfällen att testa på skid- och skridskoåkning samt cykla på gården. -Skogspromenader/terräng -Finmotoriska övningar ex, klippa med sax mer detaljerat och följer linje, pärla, väver. -Medvetna pedagoger som benämner våra olika kroppsdelar och samtalar om vad som finns i vår kropp. Ex, hjärta, lungor, skelett, blodomlopp osv. (Låna på bibliotek; Sagasagor, fiffiga kroppen och finurliga knoppen) -Benämner höger och vänster. -Tillgång till gymnastiksal -God hygien ex, handtvätt och öva på att torka sig själv på toaletten. -Vila och återhämtning samt lugna aktiviteter. -Verksamhet där vi möjliggör delade barngrupper
Matematik
Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Matematik och matematiska begrepp i den dagliga verksamheten -En verksamhet där barnen uppmanas att prova själv, olika lösningar samt ta hjälp av en kompis
Vi erbjuder: -Matematik och matematiska begrepp i den dagliga verksamheten -En verksamhet där barnen uppmanas att prova själv, olika lösningar samt ta hjälp av en kompis -Matematiska utmaningar genom att matematiska frågeställningar/problem
Vi erbjuder: -Matematik och matematiska begrepp i den dagliga verksamheten -En verksamhet där barnen uppmanas att prova själv, olika lösningar samt ta hjälp av en kompis -Matematiska utmaningar genom att matematiska frågeställningar/problem
Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -En verksamhet där vi pedagoger medvetet använder matematiska begrepp. -Spela spel som övar färger, talen 1-5 -Lekar/fingerramsor -Pussel -Sortering ex. genom städning, hänga/lägga sina kläder/skor på rätt ställe.
Vi erbjuder: -En verksamhet där vi pedagoger medvetet använder matematiska begrepp. -UR´s utbud ex: Tiggy testar, miniräknarna, mattelandet, ”tripp, trapp, träd” -kulbanor -Planerad undervisning, ex: -Spela spel/tärningsspel -Lekar/regellekar -Pussel -Sortering – lego/städning/göra mönster.
Vi erbjuder: -En verksamhet där vi pedagoger medvetet använder matematiska begrepp. -UR´s utbud ex: Tiggy testar, miniräknarna, mattelandet, ”tripp, trapp, träd” tidsakuten. -kulbanor Planerad undervisning ex: -Spela spel/kortspel -Lekar/regellekar -Pussel/plusplus -Sortera - Göra egna mönster/fortsatta på mönster
Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -En verksamhet där vi pedagoger medvetet använder enkla matematiska begrepp kontinuerligt i vardagen. Ex stor och liten -Planerad undervisning
Vi erbjuder: -En verksamhet där vi pedagoger medvetet använder matematiska begrepp kontinuerligt i vardagen. Ex, lätt och tung -Planerad undervisning -Litteratur/PolyGlutt – ”matematik-gänget” ”Rutan och Randan”
Vi erbjuder: -En verksamhet där vi pedagoger medvetet använder matematiska begrepp kontinuerligt i vardagen. Ex, minuter och timmar -Planerad undervisning -Litteratur/PolyGlutt – ”matematik-gänget” ”Rutan och Randan”
Natur och teknik
Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Arbete med källsortering -samtal kring årstidsväxlingar
Vi erbjuder: -arbete med källsortering -dialog kring årstidsväxlingar
Vi erbjuder: -arbete med källsortering och nedskräpning/nedbrytning -dialog kring årstidsväxlingar
Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Synliggöra att vi källsorterar. -Pedagoger hjälper barnen att ta för sig mat och uppskatta mängden mat som är lämplig att börja med. Pedagogen sätter ord på maten som serveras -Vi vuxna är förebilder och tänker hållbart i fråga om material.
Vi erbjuder: -Tillfällen att följa med vid källsortering -Pedagoger stöttar barnen att uppskatta mängden mat som läggs på tallriken gentemot hur mycket barnet brukar orka äta för att minska matsvinn. Bättre att ta en andra portion än att slänga mat. Pedagoger och barn samtalar om maten som serveras. -Vi vuxna är förebilder och uppmuntrar till att inte slösa på material, att tänka hållbart.
Vi erbjuder: -Samtala om vikten av källsortering -Barnen får själva öva på att uppskatta och ansvara för att minska matsvinnet. -Pedagoger och barn samtalar om maten som serveras och var den kommer ifrån. -Vi vuxna är förebilder och ger möjligheter för barnen att inte slösa på material, att tänka hållbart.
Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Böcker och samtal om djur och natur. -Skogspromenader -Enklare experiment, nås via Unikum sökord; experiment. -En verksamhet som inbjuder att uppleva enkla fysikaliska fenomen och kemiska processer – ex, flyta/sjunka, frysa/tina, ljud/ljus, lutande plan, balans, kraft och rörelse. Magnetism, elektricitet, friktion, odling, jäsning, ytspänning, kompostering.
Vi erbjuder: -Besök på ”djur och kul gården”. -skogspromenader -Böcker och samtal/dialog om djur och natur -Enklare experiment, nås via Unikum sökord; experiment. Eller Tiggy testar, Tom tits -En verksamhet som för dialog med barnen om de Fysikaliska fenomen och kemiska processer vi arbetar med – ex, flyta/sjunka, frysa/tina, ljud/ljus, lutande plan, balans, kraft och rörelse. Magnetism, elektricitet, friktion odling, jäsning, ytspänning, kompostering.
Vi erbjuder: -Besök på ”djur och kul gården”. -skogspromenader -Böcker och dialog om djur och natur -NTA – låda -Experiment, nås via Unikum sökord; experiment. Eller Tiggy testar, Tom tits -En verksamhet som för dialog barnen och utmanar dem gällande de fysikaliska fenomen och kemiska processer vi arbetar med – ex, flyta/sjunka, frysa/tina, ljud/ljus, lutande plan, balans, kraft och rörelse. Magnetism, elektricitet, friktion odling, jäsning, ytspänning, kompostering.
Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -en verksamhet där vi samtalar, experimenterar och skapar (se ovan)
Vi erbjuder: -en verksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet. -en verksamhet där vi samtalar om experimenterar och skapar (se ovan)
Vi erbjuder: -en verksamhet som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet. -en verksamhet där vi samtalar om, experimenterar och skapar (se ovan)
Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -medvetna pedagoger som visar på tekniken vi möter i vardagen. Ex använda besticken under måltiden. -pedagogiska leksaker, ex pop-up och teknikbräda med olika låsmöjligheter.
Vi erbjuder: -medvetna pedagoger som visar på tekniken vi möter i vardagen. Ex, lära sig använda dragkedjan -litteratur/PolyGlutt – ”De mäktiga fem” och ”krafthjältarna” ”mulle meck” -youtube - ”De mäktiga fem” -Teknikbräda med olika låsmöjligheter
Vi erbjuder: -medvetna pedagoger som visar på mer avancerad teknik som vi möter i vardagen. Ex, Barnen får möjlighet att träna på att dra dragkedjan själva. -litteratur/PolyGlutt – ”De mäktiga fem” och ”krafthjältarna” ”mulle meck” -youtube - ”De mäktiga fem”
Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -en verksamhet som innefattar användande av många olika material.
Vi erbjuder: -en verksamhet som innefattar användande av många olika material.
Vi erbjuder: -en verksamhet som innefattar användande av många olika material.