👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Gnistan och Myllan 2022-2023

Skapad 2022-06-03 09:36 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Varje barn och dess vårdnadshavare ska få den bästa möjliga introduktion när de börjar på Klöverstugans förskola med fokus på barnets bästa.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbruket och Klöverstugans förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och varje barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Att vara väl förberedd inför introduktion skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Under året kommer det att vara introduktioner av barn födda  -20- och -21 på Gnistan och Myllan. 

 Syfte: 

Skapa en genomtänkt och välplanerad introduktion utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa”

 • Få barnet att känna trygghet gentemot pedagoger, barngrupp och miljö. 
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Skapa en bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt. Även ett tillfälle för vårdnadshavare att ställa frågor.
 • Skapa en miljö där barnen kan känna en självständighet och tillit till sin egen förmåga samt inbjuder till en lust att leka och lära. 
 • Sträva efter en trygg barngrupp, där alla barn blir sedda och känner en samhörighet. 

Generativ fråga:

Vem är jag på förskolan?

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, 

Förståelse:

 • visa intresse och ta kontakt med pedagoger
 • söka kontakt med de andra barnen 
 • visa glädje 
 • våga utforska våra miljöer och material
 • orientera sig
 • Trygghet/ anknytning

Kärnämnen/förmågor:

Koherens - att förstå sammanhang och orientera sig

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd 

Begrepp:

Introduktion, du, jag, vi, leka, lära, lust, förskola, hem, nyfiken, glädje, jag kan, jag vill, jag vågar, trygghet.

Arbetslagets förhållningssätt:

Scaffoldingstöttande i våra olika undervisningar och under utbildningstiden samt i våra olika lärmiljöer både ute och inne. Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande. 

Arbetslaget arbetar för att bidra till att varje barn ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Vi har ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnen att bli delaktiga och utöva inflytande över undervisning samt utbildning. 

Vetenskaplig grund:

Vygotskij, sociokulturellt lärande, vi lär oss tillsammans i sociala sammanhang. 

Anknytningsteorin: genom trygg anknytning kan barnen slappna av och ägna sig åt utforskande. 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv, utmana och stötta genom lek och omsorg. Vi vill skapa och fånga situationer där barnen får möjlighet att reflektera och uttrycka sig både verbalt och med kroppsspråket. 

 

Kriterier/ utvärderingssätt:

Utvärdering kommer att ske genom observation, dokumentation och reflektion så väl enskilt som i arbetslaget och tillsammans med barnen via unikum och reflektionsväggar. Genom att skriva i reflektionsrutan efter våra undervisningar kommer vi att kunna följa varje barns progression. Vuxna är lyhörda och medforskande vid undervisning samt under utbildningstiden. Målredovisning och analys sker under processens gång.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Vi erbjuder en tydlig och inbjudande miljö för att ge barnen en förståelse för förskolans rutiner samt dess utbud av material, aktiviteter och undervisningar. En pedagog har ansvar för introduktionen, alla pedagoger arbetar nära barnen för en trygg anknytning. 

  Aktiviteter:

 • Korta samlingsstunder, 
 • Aktivitetslådor
 • Flanosaga
 • Bilder på barnen för att uppmärksamma varje individ och gruppen
 • Vi använder oss av våra begrepp och TAKK-tecken under hela utbildningstiden 

Dokumentation/ formativ bedömning:

Dokumentation sker fortlöpande på gruppnivå och därefter till barnens individuella lärlogg när ett förändrat kunnande kan urskiljas utifrån varje barns förutsättningar och förmågor.   

Formativ uppföljning

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer där barnen får möjlighet att undersöka och utforska material som vi skapar och tillför. Vi förespråkar mindre undervisningsgrupper, eftersom vi upplever att vi tydligare kan följa varje barns utveckling samt se tecken på ett förändrat kunnande. Undervisningen kommer att ske både planerat och spontant i mindre eller större grupp beroende på lärandeobjekt och barnantal

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18