👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt skogen

Skapad 2022-06-07 09:52 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Nyfikenhetsfråga: Vad kan vi hitta i skogen, och vad kan man göra med materialet?

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Tema: Litteratur. Projekt: Vad finns i skogen, och vad kan vi göra med materialet?

Tidsperiod: HT-22, VT-23

Förskolans namn: Håstahöjdens förskola

Grupp: Myran

Barnens ålder: 1-3

År och datum:: 2022-06-07

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi funderar över hur bekanta barnen är med skogen? Vad kan vi hitta i skogen? Vad hör hemma i skogen?
Vad kan vi göra med materialet som vi hittar? Vad skapar barnen ur sin fantasi när de använder sig av naturmaterial?

Vi vill även få in ett samarbete mellan barnen, att de utvecklar empati för varandra (normer och värden).

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

Förståelse för naturkunskap, kunskaper om växter och djur.

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Barnen ska ges möjlighet att vistas i naturen och uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill att barnen utifrån intressen och behov ska utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Att barnen lär sig samarbeta och visa respekt och empati för varandra. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Introduktion av skogen vid projektstart, genom litteratur, naturmaterial, sånger, digitala verktyg för informationssökning etc. Arbeta i block, olika glasögon varje månad.
Hela arbetslaget är ansvarig för projektet.


Språk - Litteratur, intresse för skriftspråk, sång, rim, ramsor. Med hjälp av familjen utveckla barnens modersmål.

Teknik - Bygg och konstruktion - lera, papier mache, natur och återvinningsmaterial.

Digital teknik - Lärplatta, digitalkamera, Beebot, multimedia, projektor, mikroskopägg, QR-koder, green screen.

Naturvetenskap - Värna om allt levande. Kretslopp, växter och vad skogen kan ge. Följa naturens skiftningar. Vad kan man hitta/göra i skogen.

Matematik - Antal, mätning, ordning, mönster, form, likheter/olikheter.

Grön flagg - Vara rädd om vår närmiljö, källsortering, återvinningsmaterial.

Skapande - Måla/rita, limma/klistra, lera, kartong, papper, dramatisera.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- UNIKUM:

- Reflektera tillsammans med barnet över aktiviteten och dess lärande.

- Dokumentation uppsatt/tillgänglig.

 Återkoppla till de andra barnen genom att visa och berätta.

1, Pedagogens insamling/spaltdokumentation.

2, Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys (Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande, Lpfö 98/16, sid 6).

3, Verksamhetens planering - nästa steg - information och delaktighet till föräldrar.

- Ge föräldrar insyn i planeringen och delaktighet av projektet i det  enskilda barnets lärprocess under utvecklingssamtal.

Regelbundet informera om projektarbetet via månadsbrev, dokumentationer samt projektpärmen.

 

Utvärdera:

- Föräldraenkät

- Personalenkät

- Självvärdering
Planeringen upprättad av:

Emma Samuelsson och Therese Elfström

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg